Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí bojovali za našu národnú slobodu vo Francúzsku
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Výročie vzniku čs. zahraničného vojska vo Francúzsku
( informácia bude ešte rozšírená )

Krátko po vypuknutí vojny sa prihlásilo okolo 300 českých krajanov z parížskej organizácie Sokol dobrovoľne ku službe vo francúzskej armáde. Ako občania cudzieho štátu však mohli vstúpiť výhradne do cudzineckej légie. Odvedenci boli zaradení do 2. pohotovostného pluku cudzineckej légie, kde z nich vytvorili jednu rotu práporu „C“. Podľa sokolského pozdravu ich jednotku nazvali "Compagnie Nazdar". Na front v Champagni bol 2. pohotovostný pluk vyslaný v zostave Marockej divízie 23. októbra 1914, s ktorou bol pri Arrase nasadený do prielomovej operácie. 9. mája 1915 pluk po útoku na nemecké pozície s práporom "C" v čele zostavy utrpel veľmi ťažké straty.

foto17373a
Prísaha čs. dobrovoľníkov Roty Nazdar" v Bayonne

Z dôvodu, že nebolo možné rotu Nazdar doplniť ďalšími českými a slovenskými dobrovoľníkmi, rota ako národná jednotka prestala existovať. Až do roku 1917 nebolo možné vo Francúzsku *3) pre nedostatok českých a slovenských dobrovoľníkov vytvoriť samostatnú čs. jednotku. Tých bolo potrebné získať iba v zahraničí a dopraviť ich do Francúzska.

Vznik čs. vojska vo Francúzsku

Dve ruské revolúcie v roku 1917 a po nich nasledujúci rozpad ruskej armády motivoval T. G. Masaryka a vedenie ústredie čs. zahraničného odboja rozhodnúť, čo urobiť s existujúcim čs. vojskom v Rusku.*1) Obávali sa, že čs. armádny zbor, sformovaný z jedinej čs. streleckej brigády po jej úspešnej bitke pri Zborove, sa rozpadne v porevolučnom chaose a začínajúcej občianskej vojne v Rusku. Napokon sa rozhodli prepraviť čs. vojsko z Ruska na západný front, kde sa podľa nich nachádzalo ťažisko vojny aj politickej sily a moci Dohody. Ako prvý sa dosiahol dohovor o presune českých a slovenských zajatcov *2) z rumunských zajateckých táborov, ktorý zariaďoval M. R. Štefánik.

foto17373b
Prísaha čs. 21. pešieho pluku v Darney vo Francúzsku

Za nimi mal nasledovať odjazd českých a slovenských zajatcov z Ruska do Francúzska, kde mali vstúpiť do čs. vojska, alebo pracovať v továrňach. Po nich mal nasledovať aj presun čs. vojska z Ruska. Z ambiciózneho plánu sa na jeseň 1917 sa však podarilo zrealizovať iba dva čs. vojenské transporty cez Murmansk a Archangelsk, ďalšie nasledovať už nemohli. Preto bolo rozhodnuté pokračovať v nich až v roku 1918 a to cez Vladivostok. Počas cesty naprieč Ruskom sa však čs. vojsko zaplietlo do začínajúcej občianskej vojny a napokon opustilo jeho územie až v rokoch 1919 - 1920.

foto17373c
Jednotka čs. 21. pešieho pluku vo Francúzsku

Prvý vojenský transport dorazil do severofrancúzskeho prístavu Le Havre 12. decembra 1917. Trvalo však niekoľko mesiacov, než sa podarilo sformovať prvú bojaschopnú jednotku, ktorá mohla byť nasadená na fronte. Časť z viac ako 9 000 mužov tvorili legionári z Ruska, takmer 1600 amerických Slovákov prišlo po kampani M. R. Štefánikom v USA. Čs. dobrovoľníci sa formovali v meste Cognac, kde vznikol 21. čs. peší pluk, potom aj 22. čs. peší pluk a napokon z nich bola vytvorená čs. pešia brigáda. Po slávnostnej prísahe 30. júna 1918 v meste Bayone bola odoslaná do Alsaska, načerpať prvé bojové skúsenosti na pokojnejšom bojisku.

foto17373d
Jednotka čs. 23. pešieho pluku vo Francúzsku

Potom bola čs. brigáda presunutá do oblasti Argone, kde velenie Dohody pripravovalo ďalšiu veľkú ofenzívu s cieľom konečne prelomiť nemeckú obranu. Čs. brigáda, zaradená do zálohy IV. francúzskej armády, zasiahla 28. októbra 1918 do bojov pri rieke Aisne o dedinu Terron, t.j. v dobe rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku samostatnej Československej republiky. Po nej bola stiahnutá do zázemia, kde ju navštívil T. G. Masaryk na ceste z USA do ČSR. Keď bola čs. pešia brigáda presunutá z Francúzska do svojej novej vlasti, zúčastnila na jej území bojov, ktorých cieľom bolo oslobodiť cudzími vojskami obsadené územia novej vlasti a zabezpečiť jej štátne hranice.

Text a foto sú prevzaté z prezentácie výstavy
Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

Poznámky :

*1) Po bitke čs. streleckej brigády pri Zborove umožnila Dočasná vláda nábor krajanov českej a slovenskej národnosti v zajateckých táboroch a vytvárať z nich ďalšie čs. jednotky a zväzky, z ktorých sa napokon sformoval čs. armádny zbor.

*2) Jednalo sa o zajatých rakúsko-uhorských vojakov českej a slovenskej národnosti.

*2) Vo Francúzsku sa totiž nenachádzali ani zajatí rakúsko-uhorskí vojaci českej a slovenskej národnosti.

Súvisiace informácie na stránkach klubvtn.info :

  • Boľševici 7. novembra 1917 prevzali vládu v Rusku
  • V roku 1918 muselo čs. vojsko v Rusku bojovať aj proti boľševikom
  • ( administrátor )


    <<<  späť na stránku index-z (info č. 21 - 40)
    Vymenené 6.12.2017 - Aktualizované 26.12.2017