Aktuálne informácie Klubu vojenských veteránov v Trenčíne

Medzinárodný seminár : História špeciálnej techniky 2009

Stránka bude ešte aktualizovaná

V dňoch 25. a 26. júna prebehol medzinárodný seminár História špeciálnej techniky, organizovaný Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Seminára sa zúčastnili aj priamy účastníci odboja plk.v.v. Ľudovít Kaliský a plk.v.v. Dionýz Chajma. Súčasťou seminára bola aj výstavka historických zbraní a ďalšej špeciálnej techniky, organizovaná v spolupráci s Vojenským historickým ústavom.

Budova Fakulty špeciálnej techniky TnU AD v Trenčíne Seminár otvoril Doc.Ing. Peter Lipták PhD. Hostí privítal Doc.Ing. Oto Barborák PhD

Zahájenie seminára - obr. je možné poklepnutím zväčšiť.

Cieľom seminára bolo nastoliť pohľad na špeciálnu techniku z dejinných východísk jej úspešnej histórie. Vytvoriť predpoklady na akademickej pôde vyučovaním, študovaním a vedeckou aplikáciou historických odkazov úspešnosti špeciálnej techniky pre udržiavanie a zavádzanie študijných odborov a programov s tým súvisiacich. Udržať a oživiť priemyselné smerovanie Slovenska do tejto oblasti.

Delegácia z Lipt. Mikuláša a Brna Delegácia SZPB z Trenčína Delegácia z VHM Piešťany

Hostia z Lipt. Mikuláša, Brna, SZPB a VHM Piešťany.

Seminár otvoril dekan Fakulty špeciálnej techniky Doc. Ing. Oto Barborák, PhD. Vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul význam historických pohľadov na špeciálnu techniku pre výučbovú a vedeckú činnosť fakulty. Účastníkom seminára nastolil smerovanie ďalšej činnosti fakulty ako jedinečnej na Slovensku i z pohľadu vývoja špeciálnej techniky, nadväzujúceho na úspešnú históriu nášho odboja. Seminár pozdravil prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., v zastúpení rektora univerzity. Úvodnými vystúpeniami pozdravili seminár zástupcovia Armády Českej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky plk. Ing. Miroslav Janošek, CSc.a pplk. PaedDr. Zdeno Hilčík. Predseda zväzu protifašistických bojovníkov, plk.v.v. Ing. Tomáš Švec vo svojom vystúpení podporil myšlienku spolupráce SZPB so vzdelávacími a vedeckými ustanovizňami a zariadeniami.

... ... Prezentácia VHM Piešťany

Prednášali pedagógovia aj poslucháči TnU AD a prezentovalo VHM Piešťany.

S veľkým ohlasom sa stretli vystúpenia priamych účastníkov odboja a Slovenského národného povstania plk.v.v. Kaliského a plk.v.v. Chajmu, v ktorých prezentovali svoje spomienky na ťažké ale úspešné chvíle bojových operácií leteckých jednotiek v SNP.

 Video zo seminára.

Doc. Ing. Peter Lipták, PhD., vedúci katedry špeciálnej techniky, ktorá organizačne, vedecky a odborne zabezpečovala priebeh seminára vo svojom vystúpení naznačil možné smery vývoja, výroby, prevádzkovania ale aj vedeckej a pedagogickej práce, súvisiace so špeciálnou technikou. So seminára vyšiel zborník prezentovaných a publikovaných prác pod ISBN 978-80-8075-401-3.

Text a foto : organizačný výbor seminára

<<<  späť


Aktualizované 24. 7. 2009