Venované pamiatke gen. Dr. M. R. Štefánika a čs. legionárov, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne za našu národnú slobodu a samostatnosť na bojiskách vo Francúzsku, v Rusku, Taliansku a podieľali sa na oslobodení Slovenska v roku 1918 - 1919  
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Výstava "Československé légie 1914 - 1920" v Bratislave

V Univerzitnej knižnici v Bratislave bola v pondelok 18. októbra 2010 otvorená medzinárodná výstava „ Československé légie 1914 - 1920 “. Výstava, ktorú podporilo Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku, je spoločnou akciou Československej obce legionárskej Praha, Vojenského historického ústavu v Bratislave a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Autorom výstavy je plk.v.v. MVDr. Milan Žuffa-Kunčo z Olomouca (rodák zo Slovenska) a otvoril ju zástupca riaditeľa Univerzitnej knižnice Ing. Alojz Androvič, PhD, člen PRV ČsOL pplk.v.v. Ing. Emil Cigánik a zástupca veľvyslanca ČR na Slovensku Michal Ryšavý :

... ... ...
Na vernisáži výstavy bohužiaľ nebolo videť ani jednu rovnošatu OS SR...

V príhovoroch rečníkov bolo poukázané na úlohu a význam československých légií pre vznik prvého nezávislého spoločného štátu Čechov a Slovákov Československej republiky ( ČSR ) a predovšetkým na potrebu približovať túto slávnu kapitolu našich dejín najmä mládeži. Ing. Cigánik prítomných oboznámil aj s ďalšími aktivitami ČsOL v rámci projektu Legie 100 - okrem iného aj poukázal aj na projekt Legiovlak, ktorého maketu si prítomní účastníci výstavy so záujmom pozreli v priestoroch na prednášky a prezentácie. Výstava bude prístupná verejnosti do 8. novembra 2010.

Význam bojov Československých légií pre Slovákov

Vojenská účasť čs. légií po boku armád Dohodových mocností významne prispela k vzniku Československa 28. októbra 1918, ktorého výročie si nie vždy pripomíname. Čs. légie prispeli k porážke rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj k rozbitiu Uhorska a odčleneniu územia dnešného Slovenska od v tej dobe tiež vzniknutej samostatnej Maďarskej republiky. Vznik ČSR umožnil Čechom návrat k ich štátnosti a Slovákom oslobodenie od brutálneho národnostného útlaku a cieľavedomého odnárodňovania v podmienkach Uhorského kráľovstva. Dvadsať rokov súžitia s Čechmi v prvej ČSR otvorilo Slovákom možnosť do tej doby nebývalého kultúrneho a národného rozvoja. Na tieto dôležité a pozitívne skutočnosti v našich dejinách by sa nemalo zabúdať...

Súvisiace informácie :

  • Odkaz československých légií
  • Vernisáž výstavy Československé légie 1914 – 1920
  • Československé légie


    <<<  späť.
    Aktualizované 23. 10. 2010