Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Kontakty s niektorými členmi a príbuznými sa hľadajú ťažko

V Posádkovom klube Trenčín sa 29.11.2011 uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie SZPB a Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja. Popri členoch boli prítomní aj hostia – podpredseda ÚR SZPB Tomáš Švec, predseda krajskej organizácie JDS Jozef Mikloš, predseda Oblastného výboru SZPB v Trenčíne Ján Holička a tajomníčka Katarína Plevová :

obr. 11214a
Predsednícky stôl s hosťami VČS
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Preto aj správa, ktorú predniesol predseda Miroslav Ondráš, bola obsažná a hodnotila plnenie úloh a vlastného plánu činnosti za tri roky od posledného zjazdu. Predseda tiež ocenil prácu jednotlivých členov výboru. Predseda ZO je súčasne aj vedúcim Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja, pod názvom ktorého ZO oficiálne pôsobí od marca 2011 ako jeden z klubov v Posádkovom klube Trenčín. To si vyžaduje vyvíjať aj určité klubové aktivity, za čo sú poskytované klubové výhody vrátane miestnosti pre prácu výboru a priestorov pre aktivity. Zároveň podpredsedom Oblastnej organizácie SZPB, pričom všetci členovia výboru sú členmi predsedníctva, alebo oblastného výboru, prípadne sa podieľajú na príprave oblastným výborom organizovaných rokovaní, ako aj niektorých aktivít v Trenčíne, osláv a pietnych aktov v okolitých obciach, na regionálnych a celonárodných akciách k výročiam Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie.

obr. 11214b

Ako povedal M. Ondráš, dlho sa hľadali spôsoby spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Napokon sa aj s pomocou oblastného výboru podarilo nadviazať spoluprácu s MsÚ v Trenčíne. Výbor oceňuje pozvania príslušníkov odboja na stretnutia po oslavách na Brezine predchádzajúcim aj súčasným primátorom mesta a tiež spoluprácu mestského úradu predovšetkým v sociálno-zdravotnej oblasti. Predseda ako veľmi dobrú hodnotí aj spoluprácu s vedúcim a pracoviskami Posádkového klubu Trenčín. Výbor preto považuje za potrebné prezentovať na verejnosti aktivity ako jeden z klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Túto novú úlohu začal výbor realizovať už v tomto roku na prezentačnej výstave klubov samostatnou expozíciou, ako aj spoluprácou s Klubom veteránov, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska, ako aj s organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska.

obr. 11214c

Už pred XIV. zjazdom sa výbor ZO usiloval o efektívnejšiu prácu s členmi vysokého veku, spojeného so zhoršeným zdravotným stavom a sociálnymi podmienkami. Predovšetkým s účastníkmi odboja sa to napokon podarilo. Rovnako sa osvedčilo oddelenie prvej členskej schôdze od osláv MDŽ. Ak sa podarí získať potrebné prostriedky, výbor túto aktivitu zapracuje do plánu práce aj na rok 2012," skonštatoval predseda a ďalej povedal: „Na zaznamenanie spomienok našich členov – účastníkov odboja v druhej svetovej vojne doposiaľ nenašiel výbor vhodný spôsob a ani členov, ktorí by sa touto úlohou zaoberali. Podľa neho kumulácia tejto úlohy iba na členov výboru je problematická. Rovnako problematické sú kontakty s členmi, čo je vari najzložitejšou súčasťou práce vyžadujúcej si veľké úsilie aj v spolupráci s aktivistami a dôverníkmi. Dôvodom problémov v tejto oblasti nie sú iba neujasnené kompetencie a možnosti úradníkov samosprávy, ale často aj chýbajúce informácie o problémoch našich členov. Potvrdzujú to aj prípady, že o zmene adresy miesta pobytu, ale aj o úmrtí niektorých našich členov sa výbor dozvedá až po niekoľkých týždňoch! Nedostatkom tiež je, že v osobných kartách najstarších členov ZO chýbajú údaje, ale nenachádzame ani ústretové správanie sa väčšiny rodinných príslušníkov, najmä mladých potomkov, čo spôsobuje výboru nemalé problémy a znemožňuje stanoviť si priority pre realizáciu úloh.

obr. 11214d

Aj keď sa v posledných rokoch menšie skupiny detí a mládeže zúčastňujú na pietnych aktoch k oslobodeniu mesta, ich účasť na oslavách SNP počas letných prázdnin je nulová. Hoci sa usporiadalo niekoľko prednášok a besied na školách, deti a mládež na pozvanie na niektoré spoločné aktivity nereagovali. Týchto sa zúčastnili aj naši najstarší členovia – aktívni príslušníci odboja Ľudovít Kaliský a Štefan Šteflovič. Podľa predsedu by si organizácia mohla mládež získať aj cez internetovú stránku SZPB, výstavy a prednášky k vybraným výročiam v našej histórii. Zapojiť sa ale do činnosti musia aj mladší členovia klubu.

obr. 11214e obr. 11214f
VČS riadil podpredseda klubu V. Pelech.
Vystúpil aj podpredseda ÚR SZPB T. Švec.

Klubu sa darí informácie o aktivitách uverejňovať aj v regionálnej tlači, tiež v dvojtýždenníku SZPB Bojovník, na webovej stránke, v Ročenke a v regionálnej televízii. Výbor inicioval v roku 2009 vyhotovenie reportáže z pietneho stretnutia pri pamätníkoch čs. parašutistov v Prahe a v roku 2010 z osláv výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Obidve reportáže boli odvysielané najskôr v regionálnej televízii a napokon aj televízii s celoštátnym dosahom. Podarilo sa tiež v spolupráci s ďalšími klubmi a MsÚ v Trenčíne podieľať sa na umiestnení výstavy Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu vo Francúzsku, Česku a na Slovensku.

obr. 11214g obr. 11214h
Návrh na uznesenie VČS predniesol plk.v.v. Ľudovít Kaliský :
uznesenie bolo schválené bez pripomienok účastníkov VČS.

K dnešnému dňu má klub celkom 156 členov a 5 prihlášok bolo odoslaných na vybavenie.

Text a foto : Oľga Kajabová


<<<  späť
Vložené 12. 12. 2011