Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Pred 250 rokmi sa narodil slovenský jazykovedec Anton Bernolák

V období stupňovania národnouvedomovacích procesov v Rakúskej monarchii v dobe vlády cisára sa zapísal do histórie slovenských dejín Anton Bernolák. Rímskokatolícky kňaz Bernolák, rodák z oravskej obce Slanica, sa do dejín formovania slovenského národa zapísal ako kodifikátor prvej spisovnej slovenčiny, dnes známej ako bernolákovčina. S cieľom sprístupniť vzdelanosť najširším vrstvám Bernolák vypracoval fonetický pravopis - t.j. píš, ako počuješ. Dňa 3. októbra 2012 ubehlo 250 rokov od narodenia Antona Bernoláka.

obr. 12252a

Anton Bernolák pri zakladaní učeného tovarišstva

Cisár Jozef II. po nástupe na rakúsky trón (1780-1790) pokračoval v reformách, ktoré začala jeho matka Mária Terézia. Osobitný význam malo jeho rozhodnutie zriadiť na Bratislavskom hrade seminár pre výchovu kňazov, ktorí mali v duchu reforiem pôsobiť medzi slovenským ľudom. Na seminári sa Bernolák sa zapálil za osvietenské reformy cisárovnej Márie Terézie a Jozefa II. a stal sa propagátorom národnobuditeľských snáh slovenského národa. Seminár sa stal ideovou aj organizačnou základňou pre bernolákovské hnutie. Vlasteneckí filológovia z hnutia pochopili, že šíriť vzdelanie a osvetu medzi pospolitým ľudom a strednými vrstvami bude možné iba v zrozumiteľnom a kultivovanom jazyku.

obr. 12252b

Anton Bernolák bol prvým kodifikátorom slovenčiny

Preskúmať vtedajší stav a schopnosť slovenčiny plniť funkciu spisovného jazyka a súčasne sformulovať kodifikačné pravidlá v jej hovorenej i písanej podobe sa podujal Anton Bernolák. Veľmi dobre si totiž uvedomoval, že ak ľudia žijúci na území Slovenska nebudú mať vlastný jazyk, ktorý budú používať na verejnosti a v školách, nebudú svojbytným národom. Vďaka úsiliu Bernoláka a presvedčenia členov jeho hnutia vznikla prvá spisovná forma slovenčiny - bernolákovčina. Anton Bernolák dovŕšil kodifikáciu slovenčiny (1825 - 1827) šesťdielnym slovníkom Slowár slowenskí, česko-latinsko-ňemecko-uherskí. Jeho dielo predstavuje prvú etapu slovenského národno-emancipačného procesu, ktoré slovenčinu zrovnoprávňuje s inými jazykmi a umožnilo spojenia s národmi v stredoeurópskom priestore.

obr. 12252c

250. výročie narodenia Bernoláka na stránkach Google

Anton Bernolák zomrel v Nových Zámkoch 15. januára 1813 na srdcovú porážku. Hoci sa bernolákovčina vyznačovala predovšetkým pravidlom „píš ako počuješ“ a bola založená na foneticko-fonologickom princípe, nikdy nedosiahla celonárodné uplatnenie. Okrem toho bernolákovčinu šíriace Slowenské učené Towarišstwo zaniklo. Bernolákovčina z verejného života natrvalo ustúpila až po dohode v roku 1851. UNESCO na návrh Slovenskej republiky zaradilo výročie narodenia Antona Bernoláka do zoznamu svojich výročí. Slovensko si v tomto roku pripomenulo 250. výročie jeho narodenia, v roku 2013 uplynie 200 rokov od jeho úmrtia.


<<<  späť
Vložené 6.11.2012