Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

V sobotu 9. februára 2013 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín zišli členovia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín, aby na Výročnej členskej schôdzi vyhodnotili svoju činnosť v roku 2012. Rokovania VČS sa zúčastnilo 20 členov. Ostatní členovia ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní pre chorobu, hospitalizáciu a pobyt na liečení – vyšší vek veľkej časti členov klubu sa už začal negatívne prejavovať...

obr. 13259a obr. 13259b

( foto sa po kliknutí zväčší )

Pozvanie na rokovanie prijal predseda KVV SR kolega Anton Múdry so sekretárom Jánom Hanákom, za ObKVV SR Bratislava kolega Viktor Timura, za ObKVV SR Banská Bystrica jeho predseda Vladimír Kavický s kolegom Rasťom Vargicom, za ObKVV SR Žilina - časť Vrútky kolegovia Peter Švrlo st. a pplk. Peter Švrlo. Ako každoročne pozvanie prijal aj Klub výsadkových veteránov Zlín, ktorý vyslal delegáciu v zložení Josef Zámečník, Josef Krause, Josef Vaškovič a Bohumil Hrabě. Na VČS bol prítomný aj budúci člen klubu mjr. Ing. Jozef Trochan.

obr. 13259c obr. 13259d

Správa o činnosti Klubu v roku 2012 bola predsedom a výborom dôsledne pripravená až na úroveň hodnotenia aktivít jednotlivých členov a bola kladne prijatá. Pozitívne boli hodnotené uskutočnené prednášky, besedy, premietania video nosičov s výsadkárskou tematikou. Obdobne aj účasť členov klubu na oslavách pamätných výročí, pietnych stretnutí pri pamätníkoch, na rôznych turistických aj športových akciách. Správa prednesená hospodárom Klubu bola prijatá s porozumením, nakoľko klub disponuje len s veľmi malým finančným rozpočtom. Účasti členov klubu na iných aktivitách sú hradené výlučne s ich vlastných finančných prostriedkov...

obr. 13259e obr. 13259f

Členovia klubu vo svojom Uznesení s uznaním zobrali na vedomie Správu o činnosti klubu za rok 2012, Správu o stave členskej základne a stave hospodárenia a Plán činnosti na rok 2013. Ku dňu rokovania je stav členskej základne na počte 31 členov, jeden je v priebehu prijímania za člena. Výročná členská schôdza prerokovala aj Plán činnosti na rok 2013. Tento ráta s menšou prednáškovou činnosťou, je viac zameraný na aktivity v iných oblastiach života klubu.

obr. 13259g obr. 13259h

V roku 2013 si Oblastný KVV SR v Trenčíne pripomína 10. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie jeho členovia vykonali mnoho prednášok, besied, bolo premietnutých množstvo filmov, záznamových nosičov s výsadkárskym obsahom ap. Členovia klubu sa roku 2012 zúčastnili mnohých športových, turistických a spoločenských akcií. Ctia si tradície bojov po boku Spojencov v 2. svetovej vojne, zúčastňujú na pietnych aktoch pri pamätníkoch našich hrdinov a padlých vojakov. V spolupráci s inými klubmi, spoločenskými organizáciami a združeniami v SR a ČR si pripomínajú tradície vojenského výsadkárstva, vojenskej spolupatričnosti, ako aj spoločne prežité ťažkosti a radosti vojenského života. V posledných rokoch sa klub zúčastňuje aj spomienkových stretnutí na Deň vojnových veteránov.

obr. 13259i obr. 13259j obr. 13259k

Vlajky SR, KVV TN a EÚ. Predseda KVV SR odovzdal genmjr.v.v. E. Vestenickému
pamätnú medailu J. Gabčíka. Kolega E. Szabó venoval klubu sošku čs. výsadkára.

Rokovanie sa nieslo v družnom a priateľskom duchu, pretože predseda vyhodnotil okrem vnútorného plánu činnosti aj aktivity členov klubu v iných spoločenských združeniach a organizáciách, kde sa našli všetci jeho členovia. Duch vzájomnej úcty a porozumenia umocnila aj výzdoba rokovacej miestnosti s rozvinutým padákom, sochou výsadkára a novou klubovou zástavou spolu medzi vlajkami SR a EÚ. Po oficiálnom ukončení VČS predseda pozval prítomných na spoločenské posedenie, spojené s výmenou skúseností, fotografovaním a spomínaním na prežité ( dva ) roky služby v bývalých výsadkových, prieskumných a špeciálnych jednotkách.

Výbor ObKVV SR Trenčín

<<<  späť
Vložené 20. 2. 2013