Informácie o činnosti organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne

TN-ská brána Mesto Trenčín Štúrovci

Skončil sa 21. ročník Akadémie tretieho veku

Dňa 28. júna 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne vyhodnotenie 21. ročníka Akadémie tretieho veku. Jeho úvod patril vystúpeniu speváka Juliana Kupku za doprovodu klaviristky Milice Ilčíkovej a skupine tanečníkov z Folklórneho súboru Véna pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne.

Po uvítaní poslucháčov a hostí pokračoval program ocenením zakladateľky akadémie a bývalej primárky geriatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Rút Kratinovej pri príležitosti životného jubilea 80. rokov čestným členstvom Slovenskej jednoty dôchodcov a čestnou predsedníčkou Okresnej organizácie Slovenskej jednoty dôchodcov v Trenčíne, ktoré jej odovzdal Ing. Jozef Mikloš a k významnému životnému jubileu jej blahoželal kyticou kvetov aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.

... ... ...

V pracovnej časti podujatia predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš predniesol hodnotiacu správu o priebehu akadémiu. Pre osvieženie pamäti uviedol, že „jedine v Trenčíne od roku 1992 nepretržite sa organizuje Akadémia tretieho veku a dnes sa slávnostne skončil jej 21. ročník.“ V jeho zimnom a letnom semestri sa uskutočnilo desať seminárov, na ktorých odzneli jeden až tri prednášky, obsahovo zamerané na aktuálne otázky zaujímajúce dôchodcov a to z oblasti rozvíjania ich právneho vedomia, starostlivosti o zdravie v dôchodkovom veku, bezpečnosť, zoznamovanie so záľubami členov a podobne. Prednášatelia odborne zoznamovali s danou tematikou tak, aby jej všetci poslucháči rozumeli. Priemerná účasť cca 120 poslucháčov na jednom seminári tiež potvrdzujú správnosť výberu jednotlivých tém prednášok.

... ... ...

Na záver hodnotenia Ing. Jozef Mikloš, Ing. Branislav Celler a štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdali 104 poslucháčom akadémie, ktorí sa zúčastnili najmenej šiestich seminárov Osvedčenie o absolvovaní ročníka.

Vyhodnotenie potom pokračovalo kultúrnym programom, v ktorom vystúpil Spevácky zbor Studienka z Chocholnej – Velčíc pod vedením Anny Petrovej a Spevácky zbor Dolinečka zo Soblahova pod vedením Emílie Fabovej.

<<<  späť

Autor : Mgr. Jozef Čery


<<<  späť na hlavnú stránku

Aktualizované 27. 6. 2008