Vo Francúzsku si Česi a Slováci sformovali divíziu pre boj proti Nemecku už v roku 1940
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136e

Vznik a formovanie 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku v roku 1940
( 3. príloha k informácii č. 453 )

Po vzniku centra 2. čs. zahraničného odboja v Paríži a ešte pred podpisom československo-francúzskej zmluvy o obnovení čs. vojska vo Francúzsku sa už v septembri 1939 začali formovať prvé vojenské čs. dobrovoľnícke jednotky v juhofrancúzskom meste Agde. Po podpise zmluvy "Osuský-Daladier" 2. októbra vznikol už 16. októbra v Agde 1. čs. peší pluk, 15. novembra 2. čs. peší pluk a jadrá ďalších divíznych jednotiek. Po umožnení mobilizácii občanov rozbitej ČSR na francúzskych územiach, mohla vzniknúť v mestách v okolí Agde 1. čs. pešia divízia. Veliteľstvo divízie bolo dislokované v meste Beziers :

obr.22453m1
Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku (1939 -1940)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Veliteľom divízie sa stal divízny generál Rudolf Viest, ktorý jej jednotky pripravoval na boj proti Nemecku v zostave francúzskej armády. Príslušníkmi divízie sa stali utečenci z Protektorátu a Slovenska, bývalí interbrigadisti, čs. dobrovoľníci žijúci na francúzskych územiach, ako aj v zahraničí a zmobilizovaní krajania. 27. mája 1940 dosiahla čs. divízia počet 11 405 osôb, z nich 5107 boli Slováci a osoby inej národnosti z územia Slovenska. Z uvedeného počtu bolo 3236 dobrovoľníkov a 8169 zmobilizovaných. Vo veliteľskom zbore bolo "zo Slovenska" iba 62 dôstojníkov a 11 rotmajstrov – 90% príslušníkov veliteľského zboru teda tvorili Česi.

obr.0823c obr.0823d
Tábor pridelený čs. jednotkám bol vo veľmi „zlom“ stave
Slávnostný nástup jednotiek 1. čs. pešej divízie v Agde
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Jadro divízie sa skladalo z 1. a 2. pešieho pluku s plnými stavmi, 3. peší pluk bol zostavený iba tabuľkovo. Divízny delostrelecký pluk bol takmer bez výzbroje, takže nemohol byť ani poriadne vycvičený. V zostave divízie bol ešte zmiešaný prezvedný oddiel, protitanková batéria, ženijný prápor, spojovací prápor a pod. Príprava divízie na boj narážala na nedostatok výstroja a najmä výzbroje, mnohým zmobilizovaným vojakom chýbala motivácia pre boj, v jej jednotkách existovali značné politické rozpory a časť dôstojníkov nemala u mužstva prirodzenú autoritu. Ete aj postoj časti francúzskych orgánov k čs. vojsku bol akýsi čudný...

obr.0823d
Príslušníci delostreleckého pluku 1. čs. pešej div. pri výcviku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vo Francúzsku sa zhromaždil aj značný počet čs. letcov a preto sa čs. vyslanec Š. Osuský už na začiatku septembra 1939 obrátil na francúzsku vládu s návrhom sformovať čs. letecké jednotky. K podpísaniu dohody o ich výstavbe došlo až 17. novembra, no do prepadnutia Francúzska nemeckými vojskami okrem výcvikového strediska v Merignacu žiadna čs. letecká jednotka nevznikla. Od začiatku decembra 1939 boli čs. letci zaraďovaní do viacerých francúzskych letiek. Pred kapituláciou Francúzska pôsobilo v nich celkom 150 letcov, z toho 110 v stíhacích letkách vo Francúzsku, 19 v stíhacích letkách v severnej Afrike a 7 v stíhacej letke v Sýrii. V bombardovacích letkách pôsobilo 10 čs. letcov a 4 leteckí strelci. Ostatní čs. letci boli umiestnení v rôznych francúzskych výcvikových základniach.

obr.10136e obr.10136f
Medzi čs. dobrovoľníkmi sa pripravovali na boj aj letci
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

10. mája 1940 sa začalo nemecké ťaženie v západnej Európe a zúfala situácia na fronte nútila francúzske velenie nasadzovať do bojov aj nevycvičené a nevybavené jednotky. Rýchly rozvrat spojeneckých síl na fronte si na začiatku júna 1940 vyžiadal nasadenie aj čs. jednotiek do bojovej činnosti. Pre nízku úroveň ich výcviku aj výzbroje však nebola divízia nasadená do boje ako celok. Prvé dva pešie pluky boli v rýchlosti doplnené a reorganizované na tzv. "divíznu pechotu" so stavom 5200 mužov. Jej veliteľom bol div.gen. J. M. Čihák - Znamenáček. Veliteľom 1. pešieho pluku bol plk. J. Kratochvíl a veliteľom 2. pešieho pluku plk. J. Satorie. Nedostatočne vyzbrojené jednotky "divíznej pechoty" sa 6. júna začali postupne presúvať na front východne od Paríža. Ostatné útvary 1. čs. pešej divízie, v tej doby ešte nepripravené k nasadeniu do bojov, zostali v posádkach okolo Agde a velenie "divízie" prevzal 16. júna div.gen. B. Neuman - Miroslav.

obr.0817a obr.0810e
Československý vyslanec v Paríži Š. Osuský
a veliteľ 1. čs. pešej divízie div.gen. R. Viest

O vznik centra už druhého čs. odboja a čs. zahraničného vojska vo Francúzsku v rokoch 1939 a 1940 sa výrazne zaslúžili dvaja Slováci, čs. diplomat Štefan Osuský a čs. divízny generál Rudolf Viest. Slováci a iné osoby pochádzajúce z územia Slovenska boli v 1. čs. pešej divízii zastúpení počtom 4 641 mužov, čo predstavovalo 40,7% z jej celkového počtu prezentovaných príslušníkov. (Podľa sčítania z roku 1921 mala ČSR celkom 8 760 937 obyvateľov, na Slovensku ich žilo 2 013 792, z ktorých 2 013 792 boli tzv. "čechoslováci" - t.j. Slováci a Česi. Podrobnejšie informácie o 1. pešej divízii vo Francúzsku (1939 -1940) vo formáte PDF sú v publikácii KVH-PFO tu : otvoriť  >>>

Poznámka : Do textu prílohy boli vložené aj linky na informácie Wikipedie.

( administrátor KVT pri PK Trenčín )


<<<  späť na informáciu č. 453
Vložené 9.7.2022 - Aktualizované 10.7.2022