Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
   |  Aktuálne  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktivity klubov :

NAŠE KLUBY:

  Informácie klubov
  pôsobiacich v Po-
  sádkovom klube :

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


Kontakty :

pon.- štv.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 24. 4. 2015 :
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:
História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

AKTIVITY ZÁUJMOVÝCH KLUBOV PRI PK TRENČÍN V ROKU 2013 :

285. Tenisový turnaj na počesť umučených v Dušovej doline

Obr.13285 Na počesť obetí, umučených a povraždených v Dušovej doline a pochovaných v lesoparku Brezina sa Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) podieľal na 6. ročníku tenisového turnaja dorastencov. Po otvorení turnaja delegácia hráčok a usporiadateľov pod vedením predsedu Oblastného výboru SZPB Trenčín položila kvety k pamätníku umučených na Trenčianskej Brezine : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Klub vojenských výsadkárov si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia svojho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, čs. parašutistu paravýsadku STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia. Na realizácii celiny spolupracovali tri kluby veteránov : viac >>>


283. Trenčianski jubilanti sa opäť výborne zabavili

Obr. č.13283 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 pripravila dňa 11. novembra 2013 už druhé stretnutie s jubilantom. V tomto roku si svoje „okrúhle“ životné jubileum pripomenulo 80 členov klubu a ZO. Tejto tradičnej aktivity sa zúčastnili aj hostia z oblastného výboru SZPB, mestského zastupiteľstva a ďalší : viac >>>


282. Na Deň vojnových veteránov zaznel zvon aj v Trenčíne + video

Obr. č.13282 Na trenčianskom vojenskom cintoríne sa o 11,11 hodine dňa 11. novembra 2013 uskutočnilo už tradičné spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. Účastníci stretnutia si na deň 95. výročia podpisu prímeria a formálneho skončenia prvej svetovej vojny pripomenuli pamiatku vojakov pochovaných v Trenčíne a súčasne všetkých našich vojakov, ktorý zahynuli vo vojnových konfliktoch od roku 1914 do súčasnosti : viac >>>


280. Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove

Obr. č.13280 Na pozvanie organizátorov sa pietneho aktu v obci Křekov 27. októbra 2013 zúčastnila aj spoločná delegácia členov Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a Oblastného Klubu vojenských výsadkárov z Trenčína. Občania a rodáci z obce Křekov s členmi spolupracujúcich klubov v okrese Zlín si na spoločnom spomienkovom stretnutí uctili obete nacistickej okupácie, príbuzných čs. parašutistu Jozefa Valčíka : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 otvorená pre verejnosť výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940 -1943“. Výstava je venovaná pamiatke českých a slovenských bojovníkov, ktorí na území Palestíny svormovali 11. čs. peší prápor - Východný. Ako čs. vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde až do ich porážky v severnej Afrike : viac >>> + video


276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 V Posádkovom klube Trenčín bola od 17. do 30. septembra 2013 otvorená posádková prehliadka záujmovej, umeleckej a technickej činnosti pod názvom "CLUB AKTIVITY 2013". Výstava prezentuje aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú celkom 1030 členov. Prehliadky sa zúčastnilo 13 klubov. Najlepšie z vystavovaných prác reprezentovali PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


275.  Pri pamätníkoch si pripomíname pamiatku bojovníkov v SNP

Obr.13275 Delegácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 sa každoročne zúčastňujú osláv výročí Slovenského národného povstania. V tomto roku sa zúčastnili krajských osláv 69. výročia SNP na Jankovom vršku a na vrchu Roh, ako aj osláv v Trenčíne na cintoríne obetí, povraždených v lesoparku Brezina fašistami. Po skončení oslavy sa primátor mesta stretol s účastníkmi odboja : viac >>> + 2x video


270.  Uctili si jubilujúcich členov, ktorým patrí úcta, láska a vďaka

Obr.13270 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín - 1 uskutočnil 21. júna 2013 pre svojich jubilujúcich členov prvé tohtoročné spoločenské stretnutie. Tradičnej aktivity sa zúčastnila väčšina členov klubu a ZO, jubilujúcich v prvom polroku. Výbor na akciu prizval okrem hostí z radov priateľov a sympatizantov ZO aj zástupcov MsÚ Trenčín, ktorý podporuje podobné aktivity pre svojich občanov : viac >>>


269.  Trenčania nezabudli na 95. výročie popravy vojakov v Kragujevci

Pamätník popraveným v Kasárni SNP Dňa 8. júna 2013 uplynulo 95. rokov od popravy 44 vzbúrených slovenských vojakov trenčianskeho CaK pešieho pluku 71 v srbskom meste Kragujevac. Výstavka o histórii "drotárskeho" pluku, príčinách vzbury a priebehu popravy bola nainštalovaná vo vstupnej hale Posádkového klubu Trenčín. Pietne stretnutie k výročiu sa konalo v kasárniach pluku dňa 10. júna 2013 pri pamätníku popravených vojakov : viac  >>> + video


267.  Trenčania si 9. mája pripomenuli koniec II. svetovej vojny v Európe

Obr.13267 Pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vchode do Posádkového klubu Trenčín si 9. mája 2013 členovia Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj" a ZO SZPB Trenčín 1, Klubu vojenských veteránov Trenčín, občianskych združení Jednoty dôchodcov na Slovensku a Akadémie tretieho veku, ako aj obyvatelia mesta Trenčín pripomenuli 68. výročie ukončenia Druhej svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom : viac >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého zväzu bojovníkov za slobodu (SPB) a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" ich štrnástim rodákom, zapojeným do odbojovej organizácie Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 odišli za hranice a bojovali tam proti nacistickým okupantom na rôznych frontoch 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätníka sa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia klubov z Trenčína :  viac >>>


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava inštalovaná k 50. výročiu založenia Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená dňa 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Výstava prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k obdobiu 2. svetovej vojny, poštové známky štátov z celého sveta a známky Slovenskej republiky, ocenené na svetových fórach : viac >>>


264.  Konal sa 38. ročník pochodu " Vojenská päťdesiatka "  + video

1. medajla pre Vojenskú 50-ku Kluby slovenských turistov OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín v spolupráci s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín a ZO SZPB Trenčín 1 pripravili 38. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. V sobotu 13. apríla 2013 na štyroch pripravených trasách o dĺžke 50, 25 a 15 km pochodovalo alebo bežalo viac ako 180 turistov a milovníkov prírody : viac >>>


263.  Pri pamätníku na Brezine kladieme vence, nezabúdame !  + video

Obr.13263 Trenčania si 10. apríla 2013 položením vencov pri Pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta od nemeckých okupantov. Spomienkového stretnutia sa popri predstaviteľoch miestnej a krajskej samosprávy, vojakov trenčianskej posádky OS SR zúčastnili aj priami účastníci protifašistického odboja, delegácie SZPB, spoločenských organizácií a žiaci z trenčianskych základných škôl : viac >>>


262.  Spomienka na židovské transporty smrti v Trenčíne

Obr.13262 Členovia Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a základnej organizácie SZPB Trenčín 1 si dňa 27. marca 2013 pripomenuli 71. výročie vypravenia transportu so židovskými spoluobčanmi do koncentračných táborov dňa 24. marca 1942. Po príhovoroch umiestnili venček pod pamätnú tabuľu na synagóge, pripomínajúcu deportácie 1573 obyvateľov z mesta a okresu Trenčín : viac >>>


261.  Členovia trenčianskej organizácie SZPB vyhodnotili rok 2012

Obr.13261 V Posádkovom klube Trenčín sa 20. marca 2013 uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie SZPB 1 - Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, ktorej sa ako hostia zúčastnili predseda a tajomníčka Oblastného výboru SZPB Trenčín, poslanec NR SR Jaroslav Baška, prvý zástupca primátora Mesta Trenčín, poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne a ďalší pozvaní hostia : viac >>>


259.  Trenčianski výsadkári-veteráni vyhodnotili rok 2012

Obr. 13259 V sobotu dňa 9. februára 2013 sa v priestoroch Posádkového klubu Trenčín zišli členovia a pozvaní hostia Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín, aby na Výročnej členskej schôdzi vyhodnotili svoju činnosť v roku 2012. Rokovania VČS sa zúčastnilo 20 členov klubu, predseda a tajomník KVV SR, delegácie troch oblastných klubov KVV SR zo Slovenska a Klubu vojenských výsadkových veteránov z Moravy : viac >>>


>>> Vzad na informácie o aktivitách klubov v roku 2012

<<< Späť na informácie o aktivitách klubov v roku 2014

Upravené 03. 08. 2015

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP