Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

VIII. Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

informácia bude ešte aktualizovaná

Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky sa uskutočnil v klubových priestoroch KVV SR dňa 19. novembra 2010 v kasárňach 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka v Žiline. Rokovanie snemu bolo otvorené hymnou SR. Po privítaní hostí a prítomných zástupcov KVV SR nasledovala voľba pracovného predsedníctva, schválenie programu, rokovacieho poriadku a členov pracovných komisií. Správu o činnosti KVV SR od VII. Snemu KVV SR predniesol predseda KVV SR Anton Múdry. Zhodnotil v nej činnosť a aktivity jednotlivých oblastných klubov KVV SR, účasť na akciách usporiadaných KVV ČR, KVV SR, SZPB a ďalšími inštitúciami.

obr. 10174a obr. 10174b obr. 10174c
Prinášanie klubových práporov a otvorenie VIII. Snemu KVV SR
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Správu o hospodárení KVV SR predniesol podpredseda pre ekonomiku KVV SR kolega Ján Kopecký, Správu kontrolnej a revíznej komisie jej predseda kolega Jozef Dupkala. Po prednesení správ podľa schváleného programu nasledovala diskusia. V jej úvode prečítal kolega Múdry pozdravné listy od predsedu ÚR SZPB p. Sečkára, predsedu Oblastnej organizácie SZPB p. Drotára a list od pani Mansfeldovej, v ktorom ďakovala delegácii KVV SR za účasť na pohrebe manžela, ako aj za veniec a prejavy sústrasti.

V diskusii vystúpil delegát 5.pluku špeciálneho určenia kpt. Váňa s informáciou o súčasnej pôsobnosti a činnosti pluku. Predseda Oblastného KVV Trenčín informoval o aktivitách a propagovaní činnosti klubu v Trenčíne, ako aj KVV SR na ich webovej stránke. S diskusnými príspevkami o svojej činnosti vystúpili aj delegáti z ďalších oblastných klubov KVV SR. Ďalej sa diskutovalo o akciách organizovaných KVV SR, ako aj o hospodárení klubu. Po ukončení diskusie sa uskutočnila verejným hlasovaním voľba predsedu KVV SR, členov predsedníctva KVV SR, členov kontrolnej a revíznej komisie.

obr. 10174a obr. 10174b obr. 10174c
Diskúsia bola zameraná na skvalitnenie činnosti KVV SR

Na VIII. Sneme bol za predsedu KVV SR na ďalšie obdobie znova zvolený Anton Múdry a za členov predsedníctva KVV SR kolegovia Jozef Jendrušák, Ján Kopecký, Ján Hanák, Ľubomír Šebo a Ernest Kandora. Členmi predsedníctva sú aj naďalej predsedovia oblastných klubov KVV SR – t.j. v súčasnej dobe Ladislav Hreha (BA), Vladimír Kavický (BB), Michal Milas (PO), Jozef Krajčír (TN) a František Glatter (ZA). Za členov Kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení kolegovia Jozef Dupkala, Jozef Trnka a Marián Mikulovský.

Predseda návrhovej komisie kolega František Glatter predniesol návrh na uznesenie VIII. Snemu KVV SR, ktoré bolo po pripomienkovaní väčšinou hlasov schválené v nasledujúcom znení : otvoriť. Rokovanie Snemu KVV SR ukončil predseda Anton Múdry. Po obede sa delegáti Snemu zúčastnili ešte neformálneho stretnutia v klubovej miestnosti KVV SR, po ktorom sa rozišli do svojich domovov.

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 22. 12. 2010