Aktuálne informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

    Informácie z klu-
    bov v Trenčíne

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov-
    KF 52-19 Trenčín

    Klub historikov
    a numizmatikov

    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska

    Klub vojenskej
    histórie protifa-
   šistického odboja

    Klub priateľov
    ( býv.) VKK TM


počítadlo.abz.cz


Adresa:
Oblastný Klub vojen-
ských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail :
predseda klubu
Publikácie klubov :
Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 14.04.2019
sú na stiahnutie tu >


Informácie rady predsedov Klubu vojenských výsadkárov SR

Do doby otvorenia vlastnej webovej stránky KVV SR budú informácie rady predsedov KVV SR uverejňované na tejto stránke. Stanovy KVV SR sú tu >>>

Pozvánka na na 25. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka je tu >>> obr.tratmjg25
( foto s profilom trate sa po "kliknutí" zväčší )

Vo štvrtok 30. mája 2018 sme si slávnostne pripomenuli 25. výročie vzniku 5. pluku špeciálneho určenia. Elitný vojenský útvar je jediným zástupcom Síl pre špeciálne operácie na území Slovenskej republiky. Odkaz na záznam akcie k 25. výročia založenia Žilinského pluku Jozefa Gabčíka je tu : otvoriť >>>
Vitajte na stránke oblastného KVV SR v Trenčíne

Zástava KVV TN Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky je občianske združenie bývalých aj súčasných vojenských výsadkárov a príslušníkov jednotiek ŠU. Oblastný KVV Trenčín je jedným zo šiestich oblastných klubov KVV SR. Na tejto webovej stránke prezentuje Oblastný KVV SR Trenčín informácie o svojej činnosti na Slovensku aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o ( pripravovaných ) aktivitách spriatelených klubov :

Aktívna webová stránka pre výsadkových veteránov v Česku
svvz.cz2 Zaujímavá webová stránka vznikla aj pre výsadkových veteránov v susednom Česku. Prezentuje rôzne aktivity bývalých výsadkárov v niekoľkých oblastiach - od zážitkov v minulosti, aktivít v súčasnosti až po dejinné udalosti, ako aj ich kontakty s bývalými kolegami na Slovensku. Jej administrátori prejavili záujem prezentovať aktivity ich výsadkových veteránov aj na Slovensku. Ich stránka je denne veľmi často navštevovaná. Viac je tu >>>
Vybrané výročia druhej svetovej vojny :

75. výročie : Vznik 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR ( 1. časť ) obr.10138
V druhej polovici roka 1943 vznikla na území Sovietskeho zväzu ďalšia čs. vojenská jednotka, ktorá umožnila sformovať 2. československú samostatnú paradesantnú brigádu. Nová brigáda sa začala formovať v Jefremove 5. januára 1944. Jej jadro tvorili bývalí príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí koncom októbra 1943 padli do zajatia na sovietsko-nemeckom fronte útočiacej Červenej armády, alebo k nej pri Melitopoli prebehli. Viac je tu : otvoriť >>>
Spomienky na službu vo výsadkových a špeciálnych jednotkách

obr.22pb01 Stovky mladých mužov si odslúžilo (povinnú základnú) vojenskú službu v jednotkách 22. výsadkovej brigády a výsadkového pluku, 7. výsadkového pluku ZU, v skupinách hĺbkového prieskumu divíznych prieskumných práporov, alebo v iných špeciálnych jednotkách. Pre nich, pre sympatizantov alebo pre záujemcov o službu výsadkárov, ponúkame niekoľko krátkych filmov z archívu ČAF, umiestnených na videách služby YouTube : otvoriť >>>
01. Bol som veliteľom skupiny hĺbkového prieskumu Obr. para01
Väčšina členov Klubov vojenských výsadkárov nastúpila na ( základnú ) službu do vtedajšej ČSĽA k výsadkovým, prieskumným alebo špeciálnym jednotkám v minulom storočí ! Odvtedy uplynulo už veľa rokov a preto sa kolega Jozef Krajčír rozhodol uverejniť našej stránke stručnú spomienku na jeho službu vo vtedajšom divíznom 14. prieskumnom prápore v Prešove : otvoriť >>>
02. Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA Obr. para02
Koncom 60-tych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovými zostavami ich divízií v rozsahu potrebnom pre rozhodnutia veliteľov. V novom 3. pzpr 3. msd v Kromeříži bola ŠDZ, ktorá cvičila veliteľov pre divízne pzpr. Stručná informácia o štruktúre vtedajších pzpr : otvoriť >>> + video ČAF
Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2019 :

Obr.nové398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

onr.19398 V sobotu 9. februára 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila v poradí už 15. výročná schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Klub vznikol v apríli 2003 a za 15. rokov sa dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal expredsedovi klubu Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu Čestný predseda oblasti Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2018 :

392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

obr.18392 V obci Drietoma, severne od Trenčína, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa a zásluh čs. vojska (čs. légií) na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou podujatia bola z iniciatívy kolegu D. Pelecha odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o hranice ČSR : otvoriť >>>


387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

obr.18387 Na pozvanie KVV SR Banská Bystrica sa dve delegácie členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 zúčastnili slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na ČS prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Pred ČS sa konalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo v r. 1944 pri Očovej. Viac >>>


377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa výročná členská schôdza 3. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín. Na rokovaní bola vyhodnotená činnosť výboru, ako aj účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. Viac je tu >>>


375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska. "To, čo ich spája letcov a výsadkárov, je padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné aj v tomto duchu treba chápať aj túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2017 :

368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník tradičného Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska - gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutiach v Prostějove a Žiline sa v Chrudimi uskutočnila 26. augusta 2017 oslava až troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila o. i. aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

Obr.17365 Vo veku 95. rokov nás 7. augusta 2017 navždy opustil generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie vlasti okupovanej nacistami. Ako člen paradesantnej skupiny PLATINUM-PEWTER zabezpečoval v máji 1945 rádiové spojenie medzi Prahou, Londýnom a už oslobodenými Košicami. Náš nekrológ je tu : otvoriť >>>


363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

Obr.17363 V dňoch 5. -7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline tradičné stretnutie výsadkových veteránov z Česka a Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárňach 5. PŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Viac je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v 2. svetovej vojne. KVV SR Trenčín sa podieľal na jej odhalení v roku 2016 : Viac je tu >>>


356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku 30 až 94 rokov aj z Klubov vojenských výsadkárov SR a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Svoje 95. narodeniny oslavoval generálporučík v. v. Jaroslav Klemeš, už posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Bývalý čs. parašutista - radista svoje významné výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


  <<< späť na hlavnú stránku                                          >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 14. apríla 2019

Linky na :
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový
klub Trenčín

M.R.Štefánik
Spoločnosť
M.R.Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku