Trenčania zakončili "Rok Ľudovíta Štúra" pri hrobke jeho rodiny
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Janko Štúr
(27. 9. 1827 - 23. 9. 1905 )

Janko Štúr bol najmladším bratom Ľudovíta Štúra. Bol významným národným a kultúrnym dejateľom a publicistom. Narodil sa 27. 9. 1827 v Uhrovci, ale jeho život bol najviac spojený s Trenčínom. Z rodiny mal najpohnutejšie životné osudy.

Po základných štúdiách v Uhrovci a evanjelickom lýceu v Bratislave, prešiel na gymnázium v Modre a odtiaľ po roku sa vrátil opäť do Bratislavy. Pomáhal bratovi Ľudovítovi spolu s Ľudovítom Dohnánym pri redigovaní Slovenských národných novín. Začiatkom septembra 1848 ušiel na Moravu a zúčastnil sa na všetkých troch výpravách slovenského povstania ako dôstojník. Po potlačení maďarskej revolúcie sa stal stoličným úradníkom. Bol okresným komisárom napríklad v Čadci, v Žiline, v rokoch 1854-1856 v Bánovciach nad Bebravou. V Bánovciach nad Bebravou sa oženil so zemianskou dcérou Amáliou rodenou Draškóciovou, ktorej rodičia mali majetok v Malých Bierovciach. Sobáš Janka Štúra sa konal v blízkych Kochanovciach. Na svadbe sa zúčastnil aj jeho jediný žijúci starší brat Samuel Štúr, evanjelický farár zo Zemianskeho Podhradia. Ten novomanželov i sobášil.

Z Bánoviec na Bebravou preložili Janka Štúra do Fiľakova, neskôr do Vrábľov. V roku 1863 sa dostal do Trenčína, kde bol takmer 20 rokov prísediacim stoličným sudcom. V čase stupňujúcej maďarizácie bol preložený do Györu. Tu požiadal o penziu a vrátil sa do Trenčína. Až do smrti striedavo žil v Trenčíne a v Malých Bierovciach ako „penzionovaný sudca stoličnej sedrie“. Zomrel 78-ročný 23. septembra 1905 v Malých Bierovciach. Zo súrodencov sa dožil najvyššieho veku. Pochovali ho v Trenčíne na evanjelickom cintoríne. Jeho manželka ho prežila o osem rokov. Zomrela v roku 1913 tiež sedemdesiatosemročná. Je pochovaná vedľa manžela.

Janko Štúr bol i literárne a publicisticky činný. Uverejnil viacero básní, zbieral národné povesti. Dožil sa obdobia vzniku a rozvoja fotografie a tak sa nám zachovali až tri jeho fotografické podobizne. S manželkou mal štyri deti. Troch synov a jednu dcéru :

Najstaršia dcéra Gustava sa vydala za evanjelického farára v Starej Pazove Vladimíra Hurbana, ktorý bol synom známeho národovca Jozefa Miloslava Hurbana a bratom Svetozára Hurbana Vajanského. Sobášil ich sám Jozef Miloslav Hurban. Zomrela v roku 1940.

Najstarší syn Ľudovít vyštudoval právo. Usadil sa v maďarskom Kössegu, kde pôsobil ako advokát. Tam aj zomrel v roku 1952 ako 92-ročný. Jeho rodina sa v ďalšej generácii úplne pomaďarčila.

Aj ďalší syn Ján vyštudoval právo. Pôsobil ako okresný sudca v Modoši pri Segedíne a neskôr ako tabulárny sudca v Pešti. Ján Štúr zomrel v Pešti bezdetný ako 54-ročný v roku 1917. Najmladším a najznámejším synom Janka Štúra bol Karol Emil Štúr - podrobnejšie informácie  sú tu >>>

( Text : Eva Struhárová )


<<<  späť na informáciu č. 333
Vložené 15. 01. 2016