Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Aktivity Klubu vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

Tradične poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 (KVH PFO - ZO SZPB TN 1) býva stretnutie s jubilantmi ZO a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v Dušovej doline v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa však výboru ZO podarilo dokončiť aj najväčšiu aktivitu a projekt roka - 6 výstavných panelov na tému 1. československý armádny zbor v bojoch za oslobodenie Československa (1944-1945) :

Stretnutie členov ZO - jubilantov v roku 2017

obr. 17374aa obr. 17374ab
Stretnutie jubilantov - členov klubu a ZO dňa 7. decembra 2017
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Na stretnutie jubilantov, členov KVH PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 pozval výbor 60 členov ZO a dvoch hostí – tajomníčku Oblastnej organizácie SZPB Trenčín Katarínu Plevovú a predsedu Klubu vojenských veteránov Trenčín a podpredsedu organizácie JDS v Trenčíne plk.v.v. Ing. Jána Skybu. Po zaspievaní ľudových piesní žiačkami Základnej umeleckej školy Trenčín pod vedením ich pedagógov stretnutie jubilantov otvoril predseda KVHPFO a ZO SZPB, za hostí sa im prihovoril plk.v.v. Ing. Ján Skyba. Jubilantov obsluhovali tradične dve členky výboru ZO Bl. Švančarová, M. Černěnková tri úsekové dôverníčky M. Jajcayová, A. Pádivá a M. Plevová s predsedom klubu a ZO, ktorý celé stretnutie aj moderoval.

obr. 17374ac obr. 17374ad
Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko jubilantov "nad 90" rokov
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Stretnutia sa zúčastnilo celkom 48 jubilantov vo veku 30 až 96 rokov a niekoľko členov rodiny niektorých starších členov KVH PFO/ZO SZPB TN1. Priestory na stretnutie jubilantov boli zapožičané Trenčianskym samosprávnym krajom, za čo výbor úprimne ďakuje. Výbor si tiež váži ochotu vedenia ZUŠ zabezpečiť kultúrny program pre jubilantov. Na záver stretnutia venoval výbor všetkým jubilantom nad 85 rokov Ročenku odbojára na rok 2018.

Vyhotovenie novej výstavy a publikácie
obr. 17360d
Vzhľad výstavných panelov č. 1 až 3 typu "Roll Up"
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Na základe dlhoročných skúseností s tvorbou a prezentáciami putovných výstav, zameraných na vybrané etapy protifašistického odboja v 2. svetovej vojne, ako aj spolupráce s historikom doc. PhDr. plk.v.v. Jozefom Bystrickým, CSc. - členom Historicko-dokumentačnej komisie ÚR SZPB, výbor realizoval výstavu 1. československý armádny zbor v bojoch za oslobodenie Československa (1944-1945) . Aktivita bude 3. časťou plánovanej série výstav o bojovej ceste 1. ČSAZ v ZSSR, ako najväčšej časti čs. zahraničného vojska v druhej svetovej vojne. 1. ČSAZ sa aktívne podieľal na oslobodení územia bývalého Československa a najmä severnej časti dnešnej Slovenskej republiky. Príslušníkmi zboru pri oslobodzovacích bojoch bývalej ČSR boli tisíce slovenských občanov. *)

obr. 17360b
Vzhľad výstavných panelov č. 4 až 6 typu "Roll Up"
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

obr. 17360bc Bojová cesta 1. ČSAZ v ZSSR "z Buzuluku do Prahy" bola po "novembri 1989" často až patologickým spôsobom znevažovaná "politikmi" aj niektorými "novými historikmi". Väčšina z nich pritom vôbec nepoznala vojenskú terminológiu, názvy, plány a priebeh frontových operácií Červenej armády, do ktorých bol 1. ČSAZ nasadený ! Predseda ZO a VHK Oblastného výboru SZPB Trenčín sa preto obrátil na bývalého riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratislave so žiadosťou o spracovanie obsahu už uvedenej témy na plochu šiestich panelov (o rozmeroch 200x85 cm) typu Roll-Up. Autor výstavy dodal ZO aj text a fotografie pre sprievodnú publikácie, ktorá vyšla do Vianoc nákladom 100 kusov. Publikáciu (jej 2. vydanie) vo formáte PDF je možné si prezrieť aj "stiahnuť" ako pomôcku najmä pre učiteľov dejepisu tu : otvoriť >>>

Výstavu bolo možne vyhotoviť iba vďaka dotácií od TSK a Mesta Trenčín, ako aj od ďaľších sponzorov - firiem Bepon, Nedorost a Kaviareň Štefánik. Výbor ZO SZPB Trenčín 1 všetkým sponzorom za ich finančnú podporu (mini)projektu skutočne úprimne ďakuje. Výstava bude predstavená verejnosti v januári 2018 v Trenčíne (v prvom vhodnom termíne) a potom bude putovať po obciach mestách, ktoré prejavia o jej zapožičanie záujem.

Pietne stretnutie v Dušovej doline

Už mnoho rokov výbor ZO SZPB Trenčín 1 organizuje pietne stretnutia pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v Dušovej doline v lesoparku na trenčianskej Brezine. Väčšinu z nich udali nemeckým orgánom gestapa a SD členovia Hlinkovej gardy alebo aj ich zlí susedia - kolaboranti. Mnohých z nich zatkli miestni "gardisti" a po krutom bití, ale aj mučení ich odovzdali nemeckým okupantom. Gestapáci a vrahovia SD ich pred príchodom oslobodzovacích armád do Trenčína často veľmi brutálnym spôsobom povraždili a zahrabali do plytkých jám v juhozápadej časti lesoparku Brezina v lokalite Dušova dolina. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr. 17374ca obr. 17374cb
Pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline 30. 12. 2017
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Masové hroby obetí povraždených na Brezine boli objavené krátko po oslobodení mesta Trenčín. Našlo sa celkom 65 pozostatkov mužov a 4 ženy v siedmych jamách a hroboch. Ich mŕtvoly boli často zohavené. pri exhumácii sa nepodarilo identifikovať 26 obetí. Pod dozorom členov "milície" ich vykopávali bývalí príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a Hlinkovej gardy (HG), ktorí ich udávali a často aj s gestapom zatýkali. Celkom 56 obetí bolo po exhumácii pochovaných na "Cintoríne hrdinov" nad Čerešňovým sadom, rodiny si pozostatky ostaných odviezli pochovať do rodných obcí. Dnešnú podobu cintorín dostal v roku 1969 a dodnes sa tam konajú pietne stretnutia pri výročiach oslobodenia mesta a SNP. Viac je tu : otvoriť >>>

obr. 17374cc
Delegácia ZO pri pamätníku v Dušovej doline 30. 12. 2017

Lokalita s masovými hrobmi v lesoparku Brezina bola nazvaná ako "Údolie hrdinov" a miesto kde boli obete vraždené je označené malým pamätníkom. Vytesané sú na ňom iba dve slová : ĽUDIA BDITE !

*) V tom čase mal 1. ČSAZ celkom 16 451 vojakov - mužov aj žien. Z toho počtu sa k českej národnosti hlásilo 7 852 osôb ( z ktorých 6 927 boli volinskí Česi ), Slovákov bolo 3 326, Ukrajincov a Rusínov bolo 4030 a 1243 osôb sa hlásilo k inej národnosti.

( Text : M. Ondráš, foto : Oľga Kajabová, E. Talianová, M. Ondráš )

Súvisiace informácie :

  • Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
  • Kto je pochovaný pri pomníku na Brezine
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 31. 12. 2017