Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Vyhodnotenie Klubu výsadkárov pri PK Trenčín
za rok 2017 na VČS konanej dňa 3. februára 2018

( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne, pôsobiacom ako "Klub vojenských výsadkárov pri Posádkovom klube Trenčín“, konala sa dňa 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Hlavnou úlohou VČS bolo vyhodnotiť prácu výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017, ako aj prijať Plán práce klubu na rok 2018.

obr.18377a obr.18377b
Rokovanie VČS otvoril a hostí aj členov privítal predseda klubu

Výročnej schôdze sa zúčastnilo 24 členov klubu, 5 členov bolo ospravedlnených, neúčasť bola z dôvodu choroby a iných rodinných problémov. Schôdze sa zúčastnilo aj 10 hostí. Okrem prezidenta KVV SR kolegu Viktora Puchoňa sa schôdze zúčastnil tajomník oblastného KVV SR v Banskej Bystrici kolega Ivan Bartoš, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Ján Skyba, za Klub vojenskej histórie v Nemšovej sa zúčastnil p. Frantiček Mindár s rodinou, kolegovia z oblastného KVV SR v Žiline kpt. Vladimír Váňa, kolega Milan Riecky, predseda Klubu letcov a parašutistov - pobočky SLZ M.R.Štefánika v Trenčíne pplk.v.v. Silvester Kamenický, predstaviteľ Aeroklubu Trenčín p. Štefan Krajčovič, ako aj členovia niektorých pridružených klubov.

obr.18377c obr.18377d
Prednesenie správy o hospodárení a návrhu na uznesenie

Výročnú schôdzu riadil kolega Miroslav Ondráš. Privítanie všetkých hostí aj účastníkov VČS vykonal predseda klubu a po ňom sa slova ujal kolega Ondráš, ktorý po symbolickej minúte ticha nechal schváliť program schôdze. Za predsedu mandátovej komisie bol zvolený kolega Michal Kica, ktorej členovia zozbierali pripomienky k prednesenému návrhu na uznesenie z VČS, ako aj na doplnenie Plánu činnosti na rok 2018.

obr.18377e obr.18377f
Prijatie nového člena KVV SR a udelenie pamätných listov

Správu o činnosti klubu za rok 2017 predniesol predseda klubu, v tejto boli vyhodnotené aktivity naplánované na rok 2017, ako aj účasť členov klubu na aktivitách ostatných klubov na Slovensku a aj v Česku. Aktivity boli vyhodnotené postupne, po jednotlivých mesiacoch. Je možné konštatovať, že všetky aktivity boli vždy zodpovedne pripravené a doložené materiálmi s vysokou výpovednou hodnotou. Na záver správy bolo skonštatované, že aj napriek niektorým problémom, ako je vysoký priemerný vek a nie vždy dobrý zdravotný stav, ktorý v mnohých prípadoch nedovolil vykonávať pohybové aktivity spojené s dobrou fyzickou pripravenosťou, boli tieto splnené so cťou.

obr.18377g obr.18377h
Vystúpenie predsedu Klubu letcov a parašutistov na VČS

Správu o finančnom hospodárení klubu predniesol kolega Marián Mikulovský. Klub disponoval v roku 2017 skromnými finančnými čiastkami a preto účasť na mnohých aktivitách si ich účastníci hradili "zo svojho vreckového". Prezident KVV SR odovzdal členský preukaz novému členovi trenčianskeho klubu a Pamätné listy jubilantom. Predseda Klubu letcov a parašutistov odovzdal 3 našim členom Pamätné plakety SLZ udelené prezidentom SLZ M.R.Štefánika ako ocenenie za spoluprácu.

obr.18377i
V diskusii vystúpili viacerí členovia klubu a hostia VČS

Po diskusii bolo doplnené a prijaté uznesenie všetkými členmi nášho klubu, ako aj doplnenie Plánu činnosti na rok 2018, navrhnuté kolegom Emilom Vestenickým o akciu „Cesta po stopách 2. samostatnej paradesantnej brigády“ v období SNP. Text Plánu práce klubu na rok 2018 po jeho doplnení na VČS je tu : otvoriť >>>

obr.18377j
Časť účastníkov s hosťami VČS KVV SR v Trenčíne 3.2.2018

Po prijatí uznesenia predseda klubu predniesol záver, ukončil schôdzu a poďakoval hosťom a aj všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili rokovania, za účasť. Poďakoval aj členom klubu, ktorí pripravovali schôdzu, všetkým členom za prácu a reprezentáciu klubu aj v iných organizáciách. Poďakoval aj za materiálnu podporu rokovania a dary nad hodnotu členského príspevku. Na záver pozval všetkých účastníkov VČS na občerstvenie, spojené s výmenou skúseností.

( Text : M. Pivoluska - Foto : účastníci VČS )

Súvisiaca informácie : otvoriť >>>

( Administrátor )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vložené 20.2.2018 - aktualizované 22.2.2018