Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V sobotu 9. februára 2019 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila v poradí už 15. výročná schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Klub vznikol v apríli 2003 a za spomenuté roky svojej existencie sa dostal do povedomia nielen vojenskej, ale aj civilnej verejnosti.

obr.19398a
Rokovania VČS sa zúčastnil aj viceprezident KVV SR

Predseda KVV Trenčín pplk.v.v. Ing. Miroslav Pivoluska po otvorení VČS privítal ctených hostí : viceprezidenta KVV SR Vladimíra Schneidera, predsedu Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Jána Skybu, predsedu Klubu letcov a parašutistov pri SLZ pplk.v.v. Ing. Silvestra Kamenického, predstaviteľa Aeroklubu Trenčín p. Štefana Krajčoviča, predsedu Klubu vojenskej histórie Nemšová p. Františka Minďára s manželkou a samozrejme všetkých členov klubu.

obr.19398b
O spolupráci hovoril predseda Klubu vojenských veteránov

Riadiacim schôdze bol poverený plk. v.v. Ing. Miroslav Ondráš: "Je našou klubovou povinnosťou vzdať hold symbolickou minútou ticha členom našho klubu, ktorí nás v hodnotenom roku opustili a odišli do výsadkárskeho neba. Nezabudneme na jedného zo zakladateľov klubu plk.v.v. PhDr. Petra Švrlu, PhD a npor. v.v. Ing. Dušana Sadloňa. Česť ich pamiatke".

obr.19398c
Kolega Mikulovský predniesol Správu o hospodárení

Navrhnutý program VČS bol jednomyseľne prijatý. Predseda klubu predniesol Správu o činnosti klubu v roku 2018. Vyhodnotil, ako je už zvykom, všetky oblasti života klubu, jednotlivcov, ale aj aktivity našich členov v iných spoločenských organizáciách a iných kluboch s vojenským zameraním. Hospodár klubu kolega Marián Mikulovský predniesol Správu o hospodárení a o stave členskej základne. Klub má ku dňu konania schôdze 34 členov.

obr.19398d
Kolegovia sledujúci priebeh rokovania VČS

V diskusii vystúpili pozvaní hostia so svojimi zdravicami a príspevkami. Viceprezident KVV SR oboznámil prítomných s hlavnými akciami, dôraz položil na oslavy 25. výročia vzniku Klubu v súbehu s významnou každoročnou akciou Memoriálu Jozef Gabčíka. Hodnotné diskusné príspevky hostí a členov klubu budú vyhodnotené na marcovej schôdzi.

obr.19398e

Viceprezident Vladimír Schneider v súlade so Stanovami KVV SR odovzdal plk.v.v. Ing. Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu „Čestný predseda oblasti Trenčín“. O udelení tohto titulu rozhodlo Prezídium KVV SR v Žiline v septembri 2018 a to za dlhoročnú činnosťv klube Trenčín.

obr.19398f

Po prijatí Plánu činnosti na rok 2019 bolo prijaté Uznesenie z VČS. Zaväzuje všetkých členov k plneniu vytýčených úloh, k zvýšeniu účasti na jednotlivých akciách, ale i k podpore svojou účasťou na akciách iných klubov a združení. Plán činnosti klubu na rok 2019 vo formáte pdf je tu : "kliknutím" otvoriť!

obr.19398g
Kolega J. Krajčír s viceprezidentom KVV SR

Záver predniesol predseda klubu pplk.v.v. Ing. Pivoluska s poďakovaním za účasť pozvaným hosťom a prítomným členom. Už voľná diskusia a výmena osobných záležitostí a spomienok pokračovala pri bohatom občerstvení. O túto poslednú časť VČS sa postaral, presne ako po iné roky, kolega Marián Mikulovký.

obr.19398h
Kolegovia zabepečujúci "logistiku" rokovania VČS

Oblastný Klub vojenských výsadkárov ďakuje vedeniu Posádkového klubu Trenčín za dlhoročnú všestrannú starostlivosť o náš klub, poskytovanie priestorov, techniky a energií.

( text : J. Krajčír, foto: F. Mindár )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vymenené 24.2.2019 - Aktualizované 26.2.2019