Československí výsadkári bojovali proti nacistickému Nemecku pri Dukle a potom aj v SNP
obr.09120i obr.10138b obr.10138a obr.09120j

2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR ( 2. časť )
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Jednou z najlepšie pripravených a najbojaschopnejších jednotiek a zväzkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR bola 2. čs. samostatná paradesantná brigáda ( 2. ČSSPB ). Jej vznik je úzko spätý s hromadným prechodom vojakov 1. pešej divízie vojnového Slovenského štátu na stranu Červenej armády pri Melitopole v októbri 1943. Zajatí Slováci vytvorili "pluk slovenských dobrovoľníkov," ktorý sa stal jadrom 2. ČSSPB. Brigádu spolu s využitím ďalších doplnkov začali poverené orgány formovať v meste Jefremovo v Tulskej oblasti. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

pplk. Vl. Přikryl

Odznak 2. parabrigády Veliteľom brigády sa stal pplk. Vladimír Přikryl a jeho zástupcom Slovák pplk. Viliam Lichner. Veliteľský zbor bol na vyšších stupňoch českej národnosti a na nižších z bývalých slovenských vojakov. Tvrdý a náročný výcvik prebiehal po vedením sovietskych inštruktorov v dvoch etapách :
1. etapa prebehala od 1. do 28. februára 1944 a bola zameraná na prípravu zoskoku z balóna a na výcvik jednotlivca,
2. etapa v dobe od 1. marca do 15. apríla 1944 obsahovala už zoskoky z lietadiel, taktické cvičenia čiat, rôt a batérií, streľby a bojové cvičenia.

Brigáda absolvovala 16 500 zoskokov (!) pričom úrazovosť nepresiahla 1%, čo je v porovnaní s inými armádami a aj s dneškom rarita. Zaujímavosťou je, že jedným z náročných inštruktorov bol neskorší známy sovietsky filmový režisér Grigorij Čuchraj.

Výcvik bol ukončený záverečným cvičením. Pri ťažkých poveternostných podmienkach posilnená 2. rota 2. práporu úspešne vykonala zoskok a za 17 minút (!) zničila všetky určené objekty letiska a toto ovládla a vyradila z prevádzky. Nasledovalo slávnostné odovzdanie bojovej zástavy a od 30. apríla do 17. mája 1944 presun bližšie k frontu do ukrajinského mesta Proskurov, teraz Bohdan Chmelnickij. V Proskurove pokračoval ďalší stmelovací výcvik v poľných podmienkach a zároveň došlo k občasným priamym bojovým stretnutiam s jednotkami ukrajinských nacionalistov, ktorí terorizovali okolie a boli stálym problémom prifrontového pásma aj hlbšieho tylu pre obyvateľstvo, rozmiestnené jednotky a jednotky NKVD, ktorých úlohou bola ich pacifikácia.

obr.10138d obr.10138e
Fotografie z paradesantného výcviku v Jefremove
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Keď 29.augusta 1944 začalo SNP celá brigáda žiadala rozkaz na bojové nasadenie pre pomoc SNP a v tomto znení bol odoslaný priamo najvyššiemu veliteľovi Červenej armády J. V. Stalinovi telegram so žiadosťou o urýchlené nasadenie. Rozkaz k presunu na front prišiel 4. septembra 1944, kedy mala brigáda 2933 osôb, z toho 110 dôstojníkov, 93 rotmajstrov, 1047 poddôstojníkov a 1683 vojakov.

6. septembra 1944 sa začal presun po železnici do poľského mesta Przemysl, lenže prelet na Slovensko sa neuskutočnil. Na Karpatoch však nastal nepriaznivý vývoj situácie, 2 slovenské divízie na východnom Slovensku ( ktoré mali otvoriť priechod cez Karpaty ) zlyhali zásluhou nekompetentného velenia a boli nemeckou brannou mocou v prevažnej väčšine odzbrojené.

Miroslav Malay

Poznámky :

Od 9. januára 1944 začali do Jefremova prichádzať prvé transporty vojakov novej čs. parabrigády. Boli to predovšetkým príslušníci bývalej slovenskej rýchlej divízie, ktorí prešli k Červenej armáde pri Melitopole a prihlásili sa do československého vojska v Sovietskom zväze (ZSSR). V nasledujúcich dňoch prichádzali tiež vojaci z buzuluckého záložného pluku, takmer všetko mladí a zdatní muži vo veku od 23 do 25 rokov.

Do konca januára sa vojaci učili zaobchádzať so všetkými zbraňami, ktoré brigáda dostala. Boli zriadené rôzne odborné kurzy - zdravotnícky, spojovací, proviantný, chemický a kurz parašutistických inštruktorov. Výcvik sa vykonával podľa predpisov Červenej armády. Od 1. februára sa začala paradesantná príprava, ktorá sa skladala z teórie zoskokov, používania a skladania padákov, skokov z mostíkov, úpravy a pripevňovania zbraní, telocviku, bojového, taktického a streleckého výcviku. Zamestnania boli veľmi intenzívne a zabrali celý deň. Večer sa opakovala vo dne preberaná látka a čistili sa zbrane.

obr.10138a obr.10138b

Nasledovali zoskoky s výstrojom z makety lietadla, z upútaného balónu aj zo sovietskych transportných lietadiel na poľnom letisku v Jefremove. Mužstvo si osvojovalo prvky výcviku s veľkým nadšením a bolo vo výbornej kondícii. Skonštatoval to aj veliteľ moskovského vojenské okruhu, ktorý navštívil brigádu začiatkom februára. K rovnakému zisteniu dospela aj delegácia z Moskvy, v ktorej okrem generála Píku a Hasala bol aj čs. veľvyslanec Fierlinger a poslanec Gottwald.

Náročný výsadkový výcvik sa skončil už v polovici apríla vďaka húževnatosti a snahe vojakov. 22. apríla v prítomnosti čs. veľvyslanca Fierlingera a poslancov, predstaviteľov sovietskeho generálneho štábu aj delegácií poľských a juhoslovanských jednotiek vykonala parabrigáda záverečné cvičenie. 2. výsadková rota predviedla zoskok "do tyla nepriateľa" a obsadenie jeho letiska. Ukážka sa uskutočnila pri silnom vetre so skvelým výsledkom a potvrdila vysoký stupeň vycvičenosti čs. výsadkárov.

obr.09120i obr.10138b
Slávnostný nástup čs. parabrigády v Jefremove
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Odpoludnia 3. rota predviedla ukážku útoku na čiastočne vybudované obranné postavenia nepriateľa s podporou dvoch batérií kanónov, čaty protitankových pušiek a čaty samopalníkov, spojenú s ostrými streľbami.Aj toto cvičenie bola vzorne vykonané. 23. apríla nastúpila brigáda k slávnostnej prehliadke, pri ktorej náčelník čs. vojenskej misie generál Píka odovzdal veliteľovi brigády bojovú zástavu. Slávnostným pochodom sa skončilo obdobie výcviku aj prípravy na boj.

2. čs. samostatná paradesantná brigáda sa rozlúčila s Jefremovom a jej jednotky začali presun do mesta Proskurovo, ktorý sa už nachádzal v prifrontovom pásme. Cesta trval 15 dní a všetky jednotky brigády boli na mieste 17. mája 1944. Výsadkárov čakalo ich prvé bojové nasadenie.

Nasleduje 3. časť informácie :  otvoriť >>>

( administrátor použil informácie a foto aj z Wikipédie )


<<<  späť na stránku KVV TN
Vymenené 8.10.2013 - Aktualizované 22.10.2017