Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2014

Je sobota, 7. februára 2015, 14.00 h. V Posádkovom klube Trenčín je všetko pripravené na výročné stretnutie trenčianskych výsadkárov - veteránov. Oproti predsedníckemu stolu stojí socha takmer 80 cm vysokého výsadkára pripraveného k zoskoku. Vedľa sochy je položený červený baret, symbol všetkých výsadkárov a špeciálnych jednotiek. A okolo množstvo dokumentačného materiálu s touto tematikou. V rohu miestnosti je stojan so zástavou EÚ, slovenská zástava a medzi nimi zástava Klubu vojenských výsadkárov Trenčín. Na ďalšom stole je zabalený komplet padákov OVP-68 a ZVP-65. V priečelí miestnosti na stene je zavesený padák a na ňom znak KVV Trenčín. Takto všetci prítomní očakávali otvorenie výročnej členskej schôdze Klubu vojenských výsadkárov Trenčín, trenčianskeho oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR.



Videoklip je prevzatý z You Tube

Je 14,10 h. V rokovacej miestnosti nastáva tma a na premietacom plátne sa objavujú mohutné dopravné lietadlá An-12 „Ukrajina“. Tento stroj naraz zoberie na palubu 60 plne vyzbrojených výsadkárov. Za ich chvostmi zrazu vidieť malé tmavé bodky, ktoré sa za pár sekúnd zmenia na kopule padákov a hneď ich je plné nebo. Z vedľa seba letiacich troch Ukrajín sa za pár minút naraz vysadí 180 výsadkárov. A takto v jednom prelete opustilo v roku 1966 paluby 21 strojov An-12 celkom 1260 na všetko odhodlaných bojovníkov, príslušníkov 22. výsadkovej brigády z Prostejova. Ešte pred nimi bola na obrovských nákladných padákoch vysadená bojová technika. Výsadkové vozidlá sovietskej výroby ASU-85, známe pohotovostné vozidlá Gaz-69, na plošinách bezzáklzové kanóny BzK-82mm. Okamžite po dopadu na zem výsadkári pripravujú zbrane, nasadajú na vozidlá a po krátkej orientácii vyrážajú na plnenie bojovej úlohy. Pohľady prítomných sú uprené na čs. výsadkára „s bojovým výrazom“ v tvári...

obr.15314a obr.15314b

VČS otvoril predseda KVV Trenčín a jej priebeh riadil tajomník.
Schôdze sa zúčastnil aj prezident KVV SR a trenčiansky primátor.
( foto sa po kliknutí zväčší )

Takto sa začalo na území Československa jedno z najvýznamnejších a najväčších cvičení vtedajších armád Varšavskej zmluvy, cvičenie VLTAVA – 1966. Po osvetlení miestnosti nastalo krátke ticho. Prítomní sa na chvíľu vrátili do svojej mladosti, zaspomínali na čas prežitý vo vzduchu, na svojich kamarátov... Týmto krátkym exkurzom do minulosti bola otvorená výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov Trenčín.

obr.15314c obr.15314d

VČS v Trenčíne sa každoročne zúčastňuje aj delegácia KVV Zlín.
( foto sa po kliknutí zväčší )

Predseda KVV Trenčín plk.v.v. Ing. Jozef Krajčír privítal významných hostí. Prezidenta KVV SR plk.v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc. a sekretára KVV SR MUDr. Jána Hanáka. Pozvanie prijal už po druhý raz a VČS sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Privítaný bol vedúci PK OS SR p. Stanislav Martinák a predsedovia družobných klubov aj spoločností. Z Českej republiky predseda KVV plk. Vladimíra Maděry zo Zlína mjr. Ing. Josef Krause so sprievodom, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika a predstaviteľ Klubu generálov Trenčín gen.mjr. v.v. Ing. Marián Mikluš, prezident Zväzu vojakov SR plk.v.v. Ing. Tomáš Švec, predseda Klubu letcov a parašutistov pri SLZ Trenčín pplk. v.v. Ing. Silvester Kamenický, predseda KVV Bratislava pplk. v.v. Ing. Ľubomír Dubeň so sprievodom, predseda KVV Žilina František Glatter, za KVV Banská Bystrica Ing. Rastislav Vargic, predseda KVV Vrútky plk.v.v. PhDr. Peter Švrlo, PhD. a p. Štefan Krajčovič za Aeroklub Trenčín. Veľmi srdečne bol medzi výsadkármi privítaný najstarší ( 94 ročný ) ešte skákajúci parašutista na Slovensku p. Karol Steklý, autor knihy „Letec Štefánik a Caproni„.

obr.15314e obr.15314f

( foto sa po kliknutí zväčší )

Po privítaní hostí bol riadením VČS poverený npor.v.v. Ing. Dušan Sadloň. Navrhnutý program bol schválený. Správu o činnosti KVV Trenčín predniesol jeho predseda. Už po 11. raz v PK OS SR odznelo hodnotenie splnených úloh. V prvej časti Správy bola hodnotená vnútroklubová činnosť a potom ďalšie oblasti dotýkajúce sa života aj v iných kluboch a združeniach. V súlade so Stanovami KVV SR išlo o popularizáciu klubu na verejnosti najmä účasťou na spomienkových, pietnych a spoločenských akciách, spoluprácu s ostatnými organizáciami a združeniami s vojenským zameraním.

obr.15314g obr.15314h

( foto sa po kliknutí zväčší )

Dôležitým medzníkom v živote výsadkárov veteránov sa stal 22. august 2014. V Žiline sa konalo slávnostné zhromaždenie k 20. výročiu vzniku KVV SR. Za toto obdobie sa Klub a všetci jeho členovia dostali do povedomia vojenskej a civilnej verejnosti. Boli prijaté nové Stanovy KVV SR a do čela bol zvolený prezident. Tým sa stal jeden z jeho zakladateľov plk.v.v. Ing. J. Tuček, CSc. V priebehu roka bola činnosť klubu zameraná aj na organizované strelecké a športové súťaže, turistické aktivity, udržiavanie družobných kontaktov s kolegami z Českej republiky účasťou na ich akciách. Predseda vyhodnotil aj prácu jednotlivcov, ktorí pracujú v iných kluboch. Bolo podčiarknuté, že práca v našom Klube je vecou služby strávenej v Ozbrojených silách a hrdosti k výsadkovému vojsku, práca v iných kluboch a združeniach je vecou záľuby a záujmov. Je to však výborná symbióza postihujúca mnohé oblasti spomenuté v Správe. A práve v tomto vidí predseda Klubu a členovia ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce, podpory a využitia finančných a materiálnych zdrojov. V závere Správy predseda poďakoval všetkým svojim členom za aktivity v priebehu roka.

obr.15314i

Na záver VČS sa jej účastníci fotografovali. Spája ich okrem
priateľstva aj hrdosť na službu vo výsadkových jednotkách ...

Po príhovoroch hostí a diskusii bolo prijaté uznesenie z VČS. V tomto uznesení bola zobraná na vedomie Správa o činnosti za rok 2014, schválený Plán činnosti na rok 2015 a Správa o stave členskej základne a stave hospodárenia. Všetkým členom bolo uložené aktívne plniť prijatý plán. Po splnení jednotlivých bodov programu VČS hostia a prítomní zotrvali v priateľských vzájomných rozhovoroch a výmenách zážitkov z minulosti.

( Text : Jozef Krajčír - Foto : Miro Ondráš )

Súvisiaca informácia :

  • Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády
  • 70. výročie vzniku 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR
  • 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR (1)
  • 2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR (2)

  • <<<  späť
    Vložené 15. 2. 2015