Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Vyhodnotenie Klubu výsadkárov pri PK OS SR Trenčín za rok 2019
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V súlade s plánom činnosti Klubu výsadkárov pri PK Trenčín sa 22. februára 2020 konala výročná členská schôdza. VČS klubu sa zúčastnilo 19 členov klubu, 4 členovia boli ospravedlnení pre neúčasť z dôvodu choroby, práce, rodinných a iných dôvodov. Schôdze sa zúčastnilo aj 5 hostí. Predseda po otvorení privítal ctených hostí a všetkých členov Oblastného KVV SR v Trenčíne.

Okrem viceprezidenta KVV SR kolegu Vladimíra Schneidera sa VČS zúčastnili aj predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ing. Ján SKYBA, z klubu vojenskej histórie v Nemšovej František Mindár s manželkou aj dcérou, predseda Klubu letcov a parašutistov ( pobočky SLZ ) Trenčín pplk.v.v. Kamenický a predstaviteľ Aeroklubu Trenčín Štefan Krajčovič.

obr.20419k obr.20419l
Hostia z Klubu letcov a Klubu vojenských veteránov v Trenčíne
a viceprezident KVV SR s predsedom Obl.KVV SR v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výročnú schôdzu riadil predseda klubu. Po symbolickej minúte ticha za kolegov zosnulých v roku 2019 bol schválený program schôdze, zvolená zlúčená mandátová a návrhová komisia, ktorá by pozbierala pripomienky k uzneseniu aj k doplneniu „Plánu činnosti na rok 2020“ klubu. Jej riadiacim bol stanovený kolega Roman Herman.

Správu o činnosti klubu za rok 2019 predniesol predseda klubu. V nej boli vyhodnotené aktivity plánované v roku 2019 a účasť na aktivitách ostatných klubov na Slovensku aj v Čechách. Tieto aktivity boli vyhodnotené postupne po jednotlivých mesiacoch. Je možno konštatovať, že jednotlivé aktivity boli vždy zodpovedne pripravené, doložené materiálmi s vysokou výpovednou hodnotou. Na záver bolo skonštatované, že aj napriek problémom, ako je priemerný vysoký vek a nie vždy dobrý zdravotný stav, ktorý im vo viacerých prípadoch nedovolil vykonávať pohybové aktivity spojené s dobrou fyzickou pripravenosťou, boli tieto splnené so cťou.

obr.19419b obr.20419b
Na rokovaní VČS Oblastného KVV SR v Trenčíne kol. Mikulovský
predniesol správu o stave členskej základne a hospodárení klubu
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po predsedovi klubu dostal slovo kolega Marian MIKULOVSKÝ, ktorý podal správu o stave členskej základne aj o stave hospodárenia klubu v roku 2019. Po jeho vystúpení bolo odsúhlasené zrušenie prestávky a nasledovalo udelenie ocenení.

V zmysle smernice pre oceňovanie na návrh prezídia KVV SR bol za aktívnu a iniciatívnu spoluprácu s Klubom vojenských výsadkárov SR a za aktívne plnenie úloh v prospech klubu prezidentom KVV SR kolegovi plk.v.v. Bohušovi Bočkajovi udelený „Kríž cti Jozefa Gabčíka“. Hostia VČS pplk.v.v. Silvester Kamenický a František Mindár dostali od predsedu klubu brožúru vydanú k 25. výročiu vzniku KVV SR s pamätným medailónom.

obr.20419e obr.20419f
Odovzdávanie ocenenia kolegovi Bočkajovi viceprezidentom
KVV SR a prezentu p. Mindárovi predsedom KVV Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po odovzdaní ocenení bola otvorená diskusia, v ktorej ako prvý vystúpil viceprezident KVV SR mjr.v.v. Vladimír SCHNEIDER, ktorý poprial všetkým veľa úspechov v roku 2020. Kolega BOČKAJ poďakoval za ocenenie, spomenul priebeh akcie v Nálepkove, kde bola odhalená pamätná doska Slavomírovi Mulíkovi, zakladateľovi nadácie Štefana Baniča.

obr.20419g obr.20419h
Za hostí aj za vysoké ocenie poďakoval kolega B. Bočkaj
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po ňom vystúpil kolega ONDRÁŠ, ktorý skonštatoval, že do leta 2020 si v Trenčíne pripomenieme významné výročia z našej histórie, ku ktorým budú organizované slávnostné podujatia. 17. apríla bude slávnostné stretnutie na Brezine k 75. výročiu oslobodenia mesta. Jeho súčasťou bude 18. apríla 45. ročník diaľkového turistického pochodu Vojenská 50-ka. Predbežne 7. mája 2020 bude pred PK Trenčín slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Okrem nich v PK Trenčín 10. marca usporiada NGŠ OS SR "krst" knihy historika Armády Českej republiky Vaňourka, spojený s prednáškou o plk. gšt. Kuklišovi, veliteľovi pancierového vlaku Masaryk. K už uvedeným aj k ďalším výročiam budú spolupracujúcimi klubmi otvorené výstavy. Pripomenul aj názov nášho klubu, ktorý nesie meno npor. let. Juraja Meška, ako to, že na nemáme VČS zavesenú jeho fotografiu. Kolega Igor MEŠKO odpovedal, že nejakú dobrú fotografiu svojho otca nájde a dodá.

obr.20419i obr.20419j
Certifikát pre kol. Bočkaja a vystúpenie kol. Vestenického
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín plk.v.v. Ján SKYBA povedal, že k 75. výročiu skončenia 2. svetovej vojny budú aj ďalšie oslavy a asi najväčšie na Slavíne v Bratislave. Informoval aj o nedávnej VČS ich klubu a ZO JDS. Informoval, že Slovenská akadémia vied si každoročne pripomína a oceňuje najvýznamnejších vedcov, ktorí v nej pôsobili, prípadne ešte pôsobia aj vo vyššom veku, slávnostným seminárom a prednáškami, na ktoré je treba zabezpečiť účasť. Hovoril aj o možnosti obcí získať peňažné prostriedky na pamätníky a poprial KVV SR všetko dobré.

Hosť František MINDÁR poďakoval za spoluprácu aj ocenenie a priblížil VČS ich akcie aj účasť na filmovaní v Trenčianskych Tepliciach v roku 2019, kde natáčali scénu z filmu Antropoid a kde ich klub účinkoval v dobových uniformách. Obdobné filmovanie bude aj v roku 2020. Informoval o tom, že v Nemšovej sa konajú tzv. „letecké dni” v rámci otvorených dverí ich klubu, na ktoré nás tiež pozval. Spresnil čiastočne metodiku Trenčianskeho kraja pre použitie finančných prostriedkov na pamätníky v obciach.

obr.20419c obr.20419d
Členovia trenčianskeho klubu sedeli pri bočných stoloch
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Hosť pplk.v.v. Silvester KAMENICKÝ pozdravil rokovanie, hovoril o plnení úloh v ich klube aj o tom, že niektoré úlohy sme splnili spoločne. Vyjadril presvedčenie, že v nasledujúcom období sa bude naša spolupráca aj naďalej rozvíjať. Povedal, že naše organizácie sú sesterské a naša činnosť sa vzájomne dopĺňa. Pozval členov nášho klubu na zájazd do leteckého múzea v Krakove, na prednášku o riadenej strele R-35, na zájazd do Malaciek na deň otvorených dverí leteckej základne OS SR aj na letecký deň na základni Sliač. Pozvánka na zájazd do Krakova je tu : otvoriť >>>

Kolega Dušan PELECH nás pozval na oslavy oslobodenia obce Drietoma, výstup na Žlab, turistický pochod na miesto, kde sa cez vojnu skrývali vojaci. Kolega VESTENICKÝ hovoril tiež o akcii MULÍK v Nálepkove. Navrhol navštíviť niektoré miesta bojov 2. pdb, ako napríklad Krpáčovo, Pieniny, priestor Muráňa (gen. Lichner) a vykonať nočný pochod. Po skončení diskusie kolega HERMAN predniesol uznesenie VČS.

obr.20419m
Spoločná fotografia účastníkov VČS Obl.KVV SR v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po jeho prijatí predseda klubu vystúpil so záverom VČS, poďakoval hosťom aj zúčastneným členom za účasť na rokovaní, ako aj všetkým čo pripravovali VČS. Poďakoval aj členom za prácu a reprezentáciu klubu v iných organizáciách, za materiálnu podporu rokovania, ako aj za sumy nad stanovenú hodnotu členského príspevku. Na záver ukončil schôdzu a pozval všetkých na občerstvenie spojené s výmenou skúseností.

( text : M. Pivoluska, foto: F. Mindár )

Na nasledujúcej ČS 5.3.2020 bolo skonštatované, že VČS splnila splnila svoju hodnotiacu úlohu. Vyhodnotila splnenie jednotlivých úloh a spoločných aktivít, ako aj aktivít jednotlivých členov nášho klubu. Schválila "Plán úloh a aktivít na rok 2020", do ktorého boli zapracované aj aktivity iných klubov, vrátane zahraničných. Plán Práce klubu na rok 2020 je tu : OTVORIŤ

obr.20419n
Prednáška kol. Dibalu na ČS Obl.KVV SR v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po vyhodnotení VČS nasledovala prednáška kol. J. Dibalu o vzniku jednotky slovenských padákových strelcov v Trenčianskych Biskupiciach a ich úspešnom nasadení v SNP pod vedením npor. let. Juraja Meška. Podrobnejšie informácie informácie o slovenských padákových strelcoch sú tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
Vložené 8.3.2020 - Aktualizované 9.3.2020