Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín v roku 2024
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V posádkovom klube Trenčín sa 10. februára 2024 konala Výročná členská schôdza oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín. Rokovanie VČS otvoril a riadil kolega Emil Vestenický. Po schválení programu rokovania a voľbe návrhovej komisie odovzdal slovo predsedovi klubu Miroslavovi Pivoluskovi, ktorý predniesol Správu o činnosti Klubu vojenských výsadkárov pri Posádkovom klube Trenčín za rok 2023 - jej celý text je tu :

Vážení kolegovia!

Hneď na úvod chcem ospravedlniť pána Daniela Cardu, predsedu obvodného KVV Trnava, ktorý bol na našu výročnú členskú schôdzu delegovaný za prezídium. Z akýchsi dôvodov prišiel už o desiatej pred obedom a nemal možnosť čakať 4 hodiny do začiatku schôdze. Rozhodol sa odísť, čo mi telefonicky oznámil a ja som súhlasil. Takže, nejedná sa o nezáujem prezídia o náš klub, ale o nedorozumenie v termíne našej VČS.

Po roku sa opäť schádzame na výročnom rokovaní nášho Klubu vojenských výsadkárov Trenčín, tak ako každý rok, síce nie na prvú sobotu mesiaca február, ako diktovala tradícia, ale až na druhú. V správe výboru o činnosti vyhodnotím plnenie plánovaných ale aj akčných aktivít z roku 2023.

obr.24473a obr.24473b
VČS otvoril E. Vestenický a správu o činnosti predniesol M. Pivoluska
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

 • Činnosť klubu bola prezentovaná prednáškami, besedami a bohatou voľnou rozpravou našich členov k aktuálnym otázkam, ale aj výstavou vlastných materiálov v priestoroch Posádkového klubu Trenčín. Spracovaných našimi členmi na rozšírenie informačného poľa nielen príslušníkov nášho klubu ale i širšej verejnosti.
 • Navonok sa činnosť klubu prejavovala účasťou našich členov na akciách iných klubov, aktivitách spoločenských a záujmových organizácií v meste Trenčín, Bratislava, Prešov.
 • obr.24473c obr.24473d
  Správu o stave hospodárenia v roku 2023 predniesol D. Pelech
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  Jednotlivé aktivity boli vždy zodpovedne pripravené, prednesené a v mnohých prípadoch doložené materiálmi s vysokou vypovedacou hodnotou, ale aj fyzickou námahou.

  obr.24473e
  Členovia a hostia - účastníci rokovania VČS 10. 2. 2024
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  Pre príkladnosť sprehľadním kľúčové akcie organizované našim klubom :

  20. 1. 2023 pri spomienkovom pietnom akte vzniku 2. pdb bol v obci Šamorín položený veniec na hrob genmjr.v.v. Viliamovi Lichnerovi, ktorý bol hlavným organizátorom prechodu slovenských vojakov na sovietsku stranu pri Melitopole v roku 1943. Tí tvorili rozhodujúce počty naplnenia budúcej parabrigády. Veniec bol položený v súčinnosti s KVV Bratislava. Po skončení pietneho aktu nás predseda KVV Bratislava pán Hreha pozval na posedenie pri víne, kde sa spomínali naše začiatky pri padákových zoskokoch. A všemožné historky výsadkárskeho života, však to poznáte. Celkom sa nás zúčastnilo 8 osôb, z nášho klubu kolegovia Emil Vestenický, Ján Dibala a Miroslav Pivoluska.

  4. 3. 2023 sme sa zúčastnili výročnej schôdze KVV Bratislava kde nás reprezentovali kolega Emil Vestenický a Miroslav Pivoluska.

  1. 4. 2023 sa konala v Banskej Bystrici výročná členská schôdza miestneho klubu výsadkárov. Z nášho klubu sa jej zúčastnili kolegovia Bohumil Bočkay a Miroslav Pivoluska. Tam kolega Bočkay v diskusii zoznámil Bystričanov s činnosťou nášho klubu.

  13. 4. 2023 sa na Brezine konal pietny akt pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Za náš klub sa zúčastnili kolegovia: Jozef Krajčír, Miroslav Malay, Marián Mikulovský, Miroslav Ondráš, Dušan Pelech a Miroslav Pivoluska. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

  obr.23459d obr.23459e
  Stretnutia na Brezine sa zúčastnili aj členovia klubu
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  1. 5. 2023 Oslobodenie obce Drietoma bolo prezentované turistickým výstupom na Žlab. Náš člen Dušan Pelech v obci Drietoma pripomenul toto výročie oslobodenia aj pri pamätnej tabuli vojnového výsadkára a hĺbkového prieskumníka Jozefa Jablonku, kde menom nášho klubu položil kytičku vďaky.

  10. 5. 2023 sa konalo pri pamätníku s delom na Soblahovskej ulici v Trenčíne komorné stretnutie pri príležitosti 78. výročia skončenia II. svetovej vojny v Európe, porážky nacistického Nemecka vojskami víťazných mocnosti a podpisu kapitulácie v Berlíne. Za našu organizáciu sa stretnutia zúčastnili kolegovia: Bohumil Bočkay, Ján Dibala, Jozef Krajčír, Marián Mikulovský, Miroslav Ondráš, Miroslav Pivoluska, Eva Škriečková a Emil Vestenický. Po stretnutí pri pamätníku s delom bola vo vestibule posádkového klubu Trenčín otvorená výstava klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, ktorú pripravil náš člen a predseda ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 M. Ondráš. Súvisiace informácie sú tu :

 • Stretnutie k 78. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe
 • Trenčíne si pripomenuli koniec vojny a otvorili výstavu našich rodákov v boji proti Nemecku

  obr.23461a obr.23461b
  Otvorenie stretnutia pri pamätníku s delo na Soblahovskej ulici
  ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Výstava bola o účasti trenčianskych rodákov v bojoch proti nacistickému Nemecku a za obnovu našej vlasti v čs. zahraničnom vojsku v západnom aj vo východnom vojenskom odboji a jeho štruktúrach. Súčasťou výstavy boli aj zverejnené zoznamy bojujúcich rodákov z Trenčína a celého bývalého Trenčianskeho okresu. Za náš klub sa otvorenia výstavy zúčastnili kolegovia Bohumil Bočkay, Peter Gulár, Marián Mikulovský, Miroslav Pivoluska, Eva Škriečková a Miroslav Ondráš, ktorý celú výstavu aj odprezentoval.

  19. až 23. 5. 2023 sa dvaja naši členovia, kolega Ondráš a Herman, zúčastnili Vojenskej historickej cesty do Talianska, organizovanej Klubom generálov SR a Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. V Ríme na Oltáre vlasti, kde 24. 5. 1918 generál M. R. Štefánik odovzdal bojovú zástavu čs. légiám si pripomenuli slávnostným aktom túto historickú udalosť. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

  obr.23473ca obr.23462c1 obr.23473cb
  Slávnostného stretnutia v Ríme sa zúčastnili dvaja naši členovia
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  18. 6. 2023 sme pokračovali s rozširovaním nových klubových tradícií. Pri novootvorenom pamätníku Jozefovi Gabčíkovi v Skalke pri Trenčíne, bol položený veniec. Vykonal to za náš klub kolega Roman Herman. Bola tak popri vojnovom výsadkárovi Jozefovi Jablonkovi, rozbehnutá ďalšia tradícia nášho klubu, vzdávajúca poctu skupine výsadkárov z akcie Antropoid, ktorí padli v hrdinskom boji, proti represívnej skupine fašistických vojsk, v krypte kostola na Resslovej ulici v Prahe, po splnení svojej úlohy, t.j. po likvidácii Heydricha. Súvisiace informácie sú tu :

 • Pripomenuli sme si akciu ANTROPOID v Prahe
 • Uctili si vojnového hrdinu
 • Stretnutie výsadkárskych klubov
 • Od narodenia Jozefa Gabčíka uplynulo 111 rokov
 • obr.23473g obr.23473h obr.23473i
  Stuha KVV SR v Trenčíne pripnutá k pamätnej tabuli J. Gabčíka
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  V prázdninových mesiacoch júli a auguste sa neplánovali žiadne spomienkové akty ani významnejšie prezentačné aktivity. Členovia nášho klubu sa mohli jednotlivo zúčastňovať na akciách iných klubov. Vzhľadom k tomu, že mi niektorí jednotlivci včas nedodali popis účasti na osobnej akcii, tak žiaľ nemohli byť zaradení do tohto vyhodnotenia.

  Do tohto, chronologicky usporiadaného referátu mám žiaľ aj smutnejšiu informáciu. 9. 7. 2023 odišiel z radov Zväzu protifašistických bojovníkov dlhoveký bývalý účastník východného odboja a veľký fanúšik výsadkového klubu našej organizácie kpt.v.v. Štefan Šteflovič, zvaný „Sťopa“, v naozaj požehnanom veku, 101 rokov. Spomínajme na neho s vďakou a prosím uctime si jeho pamiatku povstaním a minútou ticha. V mene nášho klubu sa s ním rozlúčil 13. 7. 2023 v Novom Meste nad Váhom a odprevadil ho na poslednú cestu náš člen Miro Ondráš, predseda ZO SZPB Trenčín 1.

  Každoročne organizovaného pochodu „Po stopách 2. paradesantnej brigády – prechod Chabencom" 17. 8. 2023 sa zúčastnili naši členovia R.Herman a Eva Škriečková. V Lomnistej doline, pri chate gen. Asmolova, sa zúčastnili družnej spomienkovej besedy o organizovaní a priebehu tejto ťažkej aktivity završujúcej SNP.

  1. 8. až 28. 8. 2023 v rámci spomienkových akcií na pamiatku SNP sa podieľal na organizovaní akcii náš hospodár Dušan Pelech. V Drietome bola motivačne pálená tradičná vatra SNP a položená kytica uctenia pri pamätných tabuliach. Tejto akcie sa zúčastnili okrem kolegu Pelecha a Pivolusku aj pán Franišek Mindár z Klubu letcov a parašutistov. Na tieto akcie sme nadviazali aj uctením si pamiatky čs. legionára Minárika.

  6. 9. 2023 sa konal na Brezine pietny akt pri príležitosti 79. výročia vzniku Slovenského národného povstania. Za náš klub sa zúčastnili Ján Dibala, Jozef Krajčír, Miroslav Malay, Marian Mikulovský, Miroslav Ondráš, Dušan Pelech a Miroslav Pivoluska. Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť >>>

  obr.23464e1 obr.23464e2
  Stretnutia k 79. výročiu SNP na Brezine sa zúčastnili aj naši členovia
  ( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

  V rámci dnešnej Správy o činnosti musím pripomenúť nezvyčajnú udalosť. 21. 10. 2023 na zasadaní Prezídia a predsedov výsadkových klubov v Žiline. Náš člen Bohuš Bočkay tam obdržal „Zlatý kríž cti Jozefa Gabčíka“ pri príležitosti 90. narodenín.

  Dámy a páni, okrem blahoželania k takémuto vysokému oceneniu, chcem dnes vysloviť poďakovanie kolegovi Bočkayovi aj za aktivity organizované na pamiatku Slavomíra Mulíka, zakladateľa americkej parašutistickej asociácie v Dalase, nesúcej meno slovenského vynálezcu padáka Štefana Baniča. Slavo Mulík sa mimoriadne zaslúžil o šírenie povedomia o Baničových zásluhách a Slovenskej republike vôbec. Z Bohušovho podnetu budú nadviazané písomné kontakty s prezídiom a Obecným úradom Nálepkovo, ohľadom spomienkového stretnutia pri pamätnej tabuli Slava Mulíka v jeho rodnej obci Nálepkovo vo februári 2024. Stretnutie sa bude konať 4.9.2024, možno aj za účasti jeho manželky z USA. Prezídium pripravuje finančný príspevok na PHM pre parašutistov z klubu Spišská Nová Ves, ktorí tam vykonajú exhibičný zoskok 2 - 5 parašutistov. Akcia je zaradená do plánu na rok 2024. Toľko na zvýraznenie zásluh nášho 90-ročného, ale pozoruhodne aktívneho člena, Bohuša Bočkaya.

  V mesiaci november na deň vojnových veteránov, ktorý si pripomíname 11. 11. nezabudli ani naši členovia. Kolega Bočkay, Miroslav Ondráš, Ján Dibala boli na cintoríne v Kubre-Zábraní kde položil veniec a Roman Herman sa zúčastnil piety pri Srbskej kaplnke vo vojenskej časti mestského cintorína v Trenčíne. Podrobnejšie informácie je tu : otvoriť >>>

  obr.468c obr.23468i
  Deň vojnových veteránov na cintoríne Zábranie
  ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Aby táto moja správa nevyznievala príliš sucho spomeniem aj niečo menej oficiálne. Na novembrovom pravidelnom stretnutí 3. 11. 2023 sme si pripomenuli a 29. 12. aj oslávili životné jubileum nášho člena MUDr. Bohumila Bočkaya a Mariána Mikulovského.

  Popriali sme im stáleho zdravia a šťastia, elánu a chuti do ďalších aktivít. Osláv sa zúčastnili nasledovní prislušníci KVV: Stanislav Hájiček, Michal Kica, Roman Herman, Jozef Krajčir, Miroslav Ondráš, Dušan Pelech, Rudolf Pišný, Miroslav Pivoluska, Emil Vestenický a Štefan Krajčovič - člen klubu letcov.

  V sobotu 30. 12. 2023 sa konalo pravidelné stretnutie pri pamätníčku Memento na trenčianskej Brezine, kde si tradične pripomíname pamiatku umučených z konca 2. svetovej vojny. Fašisti tu popravili 69 obetí. Akcie, ktorú organizuje ZO SZPB Trenčín 1, sa za KVV Trenčín zúčastnili členovia Ondráš a Herman.

  obr.23471a obr.23471b obr.23471ca
  Pietne stretnutie v Dušovej doline 30. decembra 2023
  ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Vážení kolegovia a kolegyne to by bolo všetko z hrubého hodnotenia nášho pôvodného plánu činnosti za rok 2023. Opakujem znovu, mnohé aktivity klubu a jeho príslušníkov som do svojej správy z vyššie spomínaných dôvodov neuviedol. Hádam to bude aj určitým motívom pre mnohých z Vás, aby ste predsedníctvo iniciatívnejšie a podrobnejšie informovali o vašej nadplánovej činnosti.

  Srdečne ďakujem našim hosťom a všetkým vám, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastňujete sa rokovania. Ďakujem našim predstaviteľom za ich ich doterajšiu podporu a chcem vás všetkých ubezpečiť, že klub bude naďalej pokračovať vo svojej úspešnej činnosti a bude organizovane plniť plán, ktorý na tento rok schválime. Verím, že sa nám bude dariť a predpokladám, že v priebehu roka zvládneme aj akcie, ktoré ešte len pripravujeme a možno aj rozšírime. Som si istý, že aj napriek niektorým problémom ako je vysoký vek a nie vždy dobrý zdravotný stav, ktorý v mnohých prípadoch nedovolil vykonávať náročnejšie pohybové aktivity spojené s dobrou fyzickou pripravenosťou, budú naše úlohy splnené so cťou a to podľa vzoru príslušníkov našej paradesantnej brigády, ktorá v tomto roku oslávi 80-te výročie svojho vzniku, nasadenie v Karpatsko-Duklianskej operácii a Slovenskom národnom povstaní.

  Páni, končím svoje rozsiahle vystúpenie a ďakujem opakovane všetkým členom klubu za prácu počas roka, za našu reprezentáciu aj v iných organizáciách, ako aj za prípravu a zabezpečenie tejto výročnej schôdze. Ďakujem Vám za dary nad hodnotu členského príspevku, za materiálnu podporu i dnešného rokovania a financovanie mnohých akcií z vlastných prostriedkov.

  Želám vám všetkým pevné zdravie, osobné i pracovné úspechy a veľa tvorivých síl. Nech sa nám splnia osobné, ale aj naše spoločné predsavzatia.

  Ďakujem vám za vypočutie a prosím, prijmite pozvanie na malé občerstvenie spojené s výmenou skúseností. Po 20.min. prestávke bude nasledovať diskusia a prijatie Uznesenia z dnešnej VČS.

  ( z podkladov spracoval Krúžok výpočtovej techniky )


  <<<  späť na stránku KVV SR v Trenčíne
  Vložené 11.2.2024 - Aktualizované 20.2.2024