Politika appeasementu umožnila v roku 1938 Hitlerovi pristúpiť k rozbitiu ČSR
obr.272a obr.0861 obr.0862 obr.0863 obr.0865

ZLYHANIE ALEBO ZRADA ZÁPADNÝCH VEĽMOCÍ V ROKU 1938?
( stránka má prílohy s podrobnejšími informáciami )

Po upevnení svojej moci sa Hitler rozhodol pristúpiť k rozšíreniu nacistickej "Tretej ríše" smerom na východ. Jeho úsilie sa po ovládnutí Rakúska zameralo na rozbitie územia Republiky Československej pod zámienkou zjednotenia nemeckého národa v jednej ríši. Prvým krokom nacistov bolo rozpútanie teroru v pohraničí s Československom, na ktorý reagovala čs. vláda vyhlásením mobilizácie. Keď do riešenia sporu vstúpila Veľká Británie, Francúzsko ako spojenec ČSR, spolu s fašistickým Talianskom a nacistickým Nemeckom sa rozhodli, a to bez prizvania aj československej delegácie, z 29. na 30. septembra 1938 v Mníchove nielen o budúcom zániku ČSR, ale aj o rozpútaní druhej svetovej vojny v Európe. Odkazy na informácie o udalostiach vedúcich k rozbitiu Československa sú tu :

61.   Všeobecná mobilizácia čs. armády v roku 1938

Obr. 0861 V prvej polovici septembra 1938 rozpútali nacistami sformovaní henleinovci povstanie za "odstúpenie" čs. pohraničia obývaného nemeckou menšinou k Nemecku. Československo povstanie síce potlačilo, ale Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby Nemecku odstúpila čs. pohraničné územia, na ktorých žije viac ako 50 % obyvateľstva nemeckej národnosti. Čs. prezident E. Beneš nariadil 23. septembra v ČSR všeobecnú mobilizáciu :  viac >>> 


62.   Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností

Obr. 0862 Po tzv. "pripojení" Rakúska k nacistickému Nemecku sa Hitler rozhodol využiť "ochotu" politikov Francúzska a Veľkej Británie ustupovať jeho požiadavkám voči ČSR. Dosiahol ich prísľub, že prinútia vládu ČSR, aby "odstúpila" čs. pohraničie nacistickému Nemecku. Na rokovanie v Mníchove čs. delegáciu už ani neprizvali. Výsledkom ich rokovania bol diktát štyroch veľmocí, ktorý bol doslova vnútený čs. vláde :  Viac >>> 


63.   Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938

Obr. 0863 Československo po odstúpení pohraničných území Nemecku muselo vyhovieť aj požiadavkám beckovského Poľska. Tisíce utečencov z česko-nemeckého pohraničia spôsobovali ČSR vážne problémy. Na dlhej hranici s Maďarskom rozpútali na podporu územných požiadaviek Maďarov teror hortyovské tlupy, na Zakarpatskej Rusi útočili aj teroristi z Poľska. Slovensko získalo autonómiu v tzv. "druhej republike" Česko-slovenskej:  viac >>> 


Udalosti v roku 1939 predchádzajúce k zániku ČSR

Udalosti nasledujúce po odstúpení čs. pohraničia nacistickému Nemecku iba vytvorili podmienky k realizácii plánov A. Hitlera na ovládnutie celej ČSR a pre neskoršie výboje smerom na východ Európy :Dokumentárny film je prevzatý z YouTube

65. Hitler sa rozhodol Československo "vymazať z mapy"

obr.0865 Na agresívnu politiku Hitlera reagovala 23. septembra 1938 československá vláda vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, ale politici jej to nedovolili - 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou Hitlerove Nemecko získalo pohraničné oblasti Čiech, Moravy aj Slovenska, spolu 30% územia ČSR. Súčasne aj získalo podmienky na jej úplné rozbitie.  Viac >>> 


72.   Prvá viedenská arbitráž obrala Slovensko v prospech Maďarska

Mníchovská dohoda s prílohou - mapou Slovenska Dňom 2. novembra 1938 bolo vo Viedni ukončené arbitrážne rokovanie o maďarsko-československej hranici. Po podpise protokolu Československo muselo v dňoch 5. až 10. novembra 1938 "odstúpiť" Maďarsku rozsiahlu časť južného a východného územia Slovenska, ako aj juhozápadnej časti Podkarpatskej Rusi. Arbitráž bola po „mníchovskom diktáte“ jeho rozšírením o požiadavky Maďarska a Poľska formou nátlaku na vládu ČSR: viac >>>

Nasledujúci blok informácií : Udalosti vedúce k rozbitiu a zániku ČSR z vôle Hitlera

( administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )


<<<  späť
Vložené 3.3.2013 - Aktualizované 10.3.2019