Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Informácia k 93. výročiu obsadeniu Bratislavy čsl. vojskom

( modré nápisy v texte slúžia ako aktívne prepínače )

Keď 28. októbra 1918 vznikla Československá republika, nemala ešte stanovené a medzinárodnými zmluvami garantované štátne hranice, ani vytvorenú štátnu správu a ozbrojené sily k tomu, aby prevzala moc na celom území štátu. Správu nového štátu začala riadiť Národný výbor československý, ktorý musel predovšetkým zabezpečiť hranice štátu na celom nemeckom, rakúskom a sliezskom pohraničí v českých krajinách a predovšetkým prevziať výkonnú moc na území Slovenska : viac >>>

Odtrhnutie územia Slovenska od prvej Maďarskej republiky, vzniknutej po rozpade Rakúsko-Uhorska nebolo však jednoduché. Hranice Slovenska totiž neexistovali a maďarská vláda sa nechcela územia Slovenska ako jednej z niekoľkých častí už zaniknutého Uhorska vôbec vzdať. K prevzatiu územia a moci na Slovensku bola preto potrebná predovšetkým vojenská sila. Z dôvodu, že čsl. zahraničná armáda ( čsl. légie ) sa v tej dobe nachádzali ešte v zahraničí a preto bolo potrebné urýchlene vytvoriť domáce dobrovoľnícke vojsko.

obr. 13258a obr. 13258b

Účastníci prednášky a časť panelov s dokumentmi výstavky
( foto sa po kliknutí zväčší )

Obsadzovanie územia Slovenska sa začalo živelne a nevyhlo sa nečakaným dramatickým zvratom. Ako prvý bol obsadený Holíč, potom Gbely a Malacky. Po príchode dočasnej slovenskej vlády na čele s Dr. Vavrom Šrobárom do Skalice sa do obsadzovania Slovenska zapojil lučenecký pluk a českí četníci, ktorí dočasne obsadili Trnavu. Po zriadení Veliteľstva čs. vojska jeho dve vojenské skupiny obsadili postupne väčšinu územia Slovenska až po Prešov a Košice.

V závere roka 1918 prevzalo organizáciu obsadzovania územia Slovenska veliteľstvo čsl. armádneho legionárskeho zboru z Talianska. Pluky 7. legionárskej divízie obsadili 2. januára 1919 Bratislavu a do 11. januára obsadili úsek prvej demarkačnej čiary od Devína až po Lučenec. Pluky 6. legionárskej divízie obsadili do 15. januára úsek demarkačnej čiary od Rimavskej Soboty až po Užocký priesmyk. V rovnakej dobe čsl. domáce vojsko dokončilo bez vážnejších problémov obsadzovanie vnútrozemia Slovenska.

obr. 13258x

Nástup 1. poľného práporu 1. pluku Stráže slobody v bratislavských kasárňach

Vedenie mesta v snahe zabrániť jeho pripojeniu k Československu vyhlásilo Bratislavu za slobodné mesto a premenovalo ho na Wilsonov ( Wilsonovo mesto ). V meste sa postupne vyostrili sociálne konflikty znásobované chaosom v hospodárstve a zásobovaní. Aj po obsadení mesta čsl. vojskom zostala súčasná Petržalka obsadená maďarským vojskom ( k územiu Československa bola pripojená až 15. augusta 1919 ). Od roku 1919 Bratislava nadobudla podstatne väčší hospodársky a kultúrny význam ako za Rakúsko-Uhorska. Z provinčného mesta sa stala hlavným mestom, administratívnym, politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom Slovenska.

Dňa 16. februára 1919 však určila najvyššia vojenská rada na mierovej konferencii v Paríži novú demarkačnú čiaru medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorá posunula hranice južnejšie na územie Maďarskej republiky. Maďarský prezident Mihály Károlyi abdikoval a vzápätí bola vyhlásená Maďarská republika rád s komunistickou vládou Bélu Kuna. Komunistická Maďarská vláda odmietla druhú demarkačnú čiaru a maďarská Červená armáda prešla do protiútoku proti čsl. vojsku, stojacemu ešte pred novou demarkačnou líniou a vytlačila ho na sever. Začali sa najväčšie boje o územie Slovenska, ktoré sa skončili až 1. júla 1919 podpisom československo-maďarskej dohody o prímerí.

obr. 13258y

Arditi (úderníci) 33. čsl. streleckého pluku čsl. légií z Talianska v Bratislave

V priebehu leta 1919 obsadilo čsl. vojsko okrem celého územia Slovenska aj Podkarpatskú Rus. Československo prevzalo politickú aj vojenskú kontrolu nad územím celého novovytvoreného štátu. Medzinárodnú garanciu štátnych hraníc Československej republiky zavŕšila až Trianonská zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska, ako jedného z nástupníckych štátov rozbitého Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne. Zmluva bola podpísaná 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon vo Versailles vo Francúzsku. Vtedajšia maďarská vláda nesúhlasila so zodpovednosťou Uhorska za vyvolanie prvej svetovej vojny a tzv. "maďarstvo" dodnes považuje trianonský mier za nespravodlivý : viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Pred 90. rokmi prišla na Slovensko dočasná československá vláda
  • Česko-Slovenské légie v Taliansku
  • Petržalka bola pripojená k Bratislave pred 93 rokmi
  • Vznik Československa je súčasťou dejín Slovenska
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 22. 1. 2013