Odhalenie pamätnej tabule čs. legionárovi J. Minárikovi v Drietome
( informácia bude ešte rozšírená )

V obci Driedoma, severne od Trenčína, si dňa 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa súčasne a zásluh čs. zahraničného vojska (čs. légií) na uznaní samostatnosti spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj na odtrhnutí územia Slovenska od Uhorska krátko po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou slávnostného stretnutia v obci bolo aj odhalenie pamätnej tabule ich rodákovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku vo Francúzsku a účastníkovi bojov na západnom frote v rokoch 1917-1918, aj na území svojej už novej vlasti o štátne hranice Československa v rokoch 1918-1919.

obr.18392a obr.18392b
Slávnostné stretnutie k 100. výročiu vzniku Československa
a odhalenie pamätnej tabule čs. legionárovi J. Minárikovi
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Československo by sa po vzniku 28. októbra 1918 sa nemohlo odtrhnúť od Rakúsko-Uhorska, nebyť vojenskej podpory rokovaní Československej národnej rady v Paríži bojovým nasadením čs. vojska na fronte. Podmienky pre jeho vznik sa vo Francúzsku vytvorili až po diplomatickom úsilí Československej národnej rady v Paríži. Vedenie ČSNR, T.G. Masaryk, M.R. Štefánik a E. Beneš vedelo, že existencia čs. vojska, bojujúceho po boku štátov Dohody bude po porážke Centrálnych štátov vo vojne dôležitým argumentom k vytvoreniu samostatného čs. štátu. Keď sa v roku 1917 vďaka diplomatickým aktivitám čs. politického odboja aj vo Francúzsku vytvorili podmienky na vznik čs. vojska, chýbali ľudské zdroje na jeho sformovanie. Viac >>>

obr.08039a obr.08039b
Prísaha Roty nazdar v Bayonne a čs. brigády v Darney
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Presun jednotiek čs. zboru z Ruska bol zastavený a na území Francúzska sa rakúsko-uhorskí zajatci nenachádzali. Približne milión Čechov a Slovákov v tej dobe žilo v USA, kde sa mnohí stotožnili s ideou T. G. Masaryka na vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov. Keď USA vstúpili v lete 1917 do vojny, ČSNR vyslala M.R. Štefánika vykonávať nábor dobrovoľníkov medzi krajanmi. Získal a prepravil ich do Francúzska 2500, z toho 1065 bolo Slovákov. Spolu s dobrovoľníkmi získanými medzi zajatcami v Srbsku a Taliansku, krajanmi z Austrálie aj z francúzskych kolónií a ešte žijúcimi príslušníkmi roty Nazdar bol v meste Cognac sformovaný dva čs. strelecké pluky. Z nich vznikla čs. strelecká brigáda, ktorá bola po dokončení výcviku slávnostnej prísahe mesta Darney nasadená do záverečných bojov na fronte. Viac >>>

obr.18392e obr.18392f obr.18392g
Fotografia Jána Minárika pred odvodom v USA
Čestná stráž a zástava 21. čs. streleckého pluku
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Jedným z nich bol aj Ján Minárik z Drietomy, ktorý po krátkom detstve prežitom v chudobe odišiel za prácou z domova do USA, kde bol zamestnaný v Chicagu ako mäsiar na bitúnku. Do formujúceho sa československého vojska vo Francúzsku ho naverboval major M. R. Štefánik, vyslaný ČSNR v Paríži do USA. Tam, až na druhom konci sveta pochopil, že ak sa chce niekedy vrátiť domov, bude lepšie keď jeho rodnému kraju nebude vládnuť iný cudzí národ ani panovník. Rozhodol sa preto proti ním aktívne bojovať aj na fronte. Ako príslušník 22. čs. streleckého pluku zvládal mnohé ťažké boje na fronte vo Francúzsku a tak sa aj on osobne zaslúžil o vznik ČSR. Na jeho počesť mu na priečelí kultúrneho domu, ktorý v Drietome po skončení vojny a návrate do už novej vlasti postavil, jeho rodáci odhalili pamätnú tabuľu.

Vznik česko-slovenských légií vo Francúzsku
vernisáž výstavy v meste Brezová pod Bradlom:( videoklip TV Brezová je prevzatý z You Tube )

Podnet k odhaleniu pamätnej tabule ich rodákovi vznikla už na vernisáži výstavy 17. marca 2018 v Posádkovom klube Trenčín, zapožičanej Francúzskym inštitútom Bratislava, na ktorej sa zúčastnili potomkovia Jána Minárika aj so starostom obce. Po úspechu výstavy aj v Brezovej pod Bradlom sa Dušan Pelech, vnuk Jána Minárika rozhodol vykonať všetko potrebné k odhaleniu pamätnej tabule jeho starému otcovi. Vďaka pochopeniu starostu obce a potomkov Jána Minárika sa jeho iniciatíva podarila zrealizovať k 100. výročiu vzniku Československa v rodnej obci jeho starého otca a väčšiny jeho potomkov. Viac o jeho motívoch a rozhodnutiu aj na video je tu : Viac >>>

obr.18392c obr.18392d
Pamätná tabula na pamiatku Jána Minárika po jej odhalení
a jeho rovnošata - poddôstojníka 22. čs. streleckého pluku
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

K odhaleniu pamätnej tabule pripravil Dušan Pelech aj malú výstavu o vzniku a bojoch čs. légií vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a po skončení vojny aj na území svojej novej vlasti. Súčasťou výstavky boli aj informácie o čs. odboji v zahraničí a podielu M.R. Štefánika vzniku Československa. Vystavené boli aj fotografie jeho starého otca a pamiatky na neho z doby jeho pôsobenia v USA v krajanskej organizácii SOKOL. Na výstavke bola prezentovaná aj rodinou starostlivo ochraňovaná rovnošata J. Minárika, poddôstojníka 22. čs. streleckého pluku vo Francúzsku.

Výstavka k 100. výročiu vzniku Československa bola zostavená s využitím prezentácie Nadácie M.R. Štefánika v Bratislave o jeho zásluhách v odboji a doplnená výberom z publikácií Čs. obce legionárskej. Inštalovaná bola v "starom" kultúrnom dome, ktorý v Drietome v medzivojnovom období postavil pri svojom dome a hostinci z vlastných prostriedkov Ján Minárik. Preto na jeho pamiatku bola umiestená aj pamätná tabuľa. Viac o výstave "Čs. légie vo Francúzsku" inštalovanej v Posádkovom klube Trenčín je tu : otvoriť >>>

( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 31.10.2018 - Aktualizované 4.11.2018