Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Výročie narodenia trenčianskeho Sokola a odbojára Vladimíra Chovana
( súčasťou tejto stránky sú prílohy )

Aktívny člen aj funkcionár trenčianskej organizácie Sokol a významný člen odbojovej skupiny v rokoch 1939 -1945 Vladimír Chovan sa narodil 31. januára 1913. Pred druhou svetovou vojnou sa stal členom trenčianskej organizácie Sokola, s ktorou bol spojený jeho ďalší osud :

obr.10162aa obr.10162a
Bývalý hotel Alžbeta, potom Tatra, dnes Elizabet,
Dievčenská škola, dnes Gymnázium A. Dubčeka
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Trenčania sa s ideou a poslaním sokolského hnutia zoznámili krátko po vzniku československého štátu na prednáške 29. decembra 1918 v dvorane hotela Alžbeta. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnili 20. februára 1919 v telocvični vyššej dievčenskej školy prijalo stanovy pre trenčiansku organizáciu Sokol. Podrobnejšie informácie o vzniku trenčianskej organizácie Sokol do jej zániku v roku 1938 sú tu : otvoriť >>>

obr.10162ac obr.10162d
V roku 1935 si Trenčania postavili sokolovňu
a zorganizovali aj prezentácie svojej činnosti
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po okupácii Sokolovne Hlinkovou gardou Sokol v Trenčíne prestal oficiálne existovať. Gardisti cenné veci v Sokolovni odcudzili, knižnicu aj archív zničili. Sokolské ideály boli zneuctené, ale presvedčenie a zmýšľanie 80% sokolov sa nezmenilo, zostalo verných sokolským ideálom a zažitým sokolským princípom. Združovali sa v Klube slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), ale venovali sa aj iným športom. Ďalším ich pôsobiskom sa stal spolok Združenie evanjelickej mládeže (ZEM).

obr.10162ae
Mladí aktivisti trenčianskej TJ Sokol :
V. Chovan v strede, Š. Babiak nad ním

Časť trenčianskych sokolov sa strela na tajnej porade u učiteľa Jána Kudlu, na ktorej padlo rozhodnutie pre odbojovú činnosť. Odbojovú skupinu založil a viedol Milan Polák, pôvodom učiteľ z Čadce, ktorý bol predtým členom Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu. Ďalším členom skupiny ilegálneho odporu v Trenčíne bol Ján Kudla, ktorý zabezpečoval spoluprácu s českými odbojovými organizáciami Obrana národa a Flóra. Vincent Bohuš pomáhal organizovať prechody českých vlastencov a vojakov z Protektorátu Čechy a Morava do zahraničia. Kontakt so študentmi z celého Slovenska zabezpečoval Július Chovan, úlohou jeho brata Vladimíra bolo kontaktovať sa na vojakov a organizovať trenčiansku mládež. Práve Vladimír Chovan v roku 1943 odporučil Milanovi Polákovi na spoluprácu pplk. Jána Goliana, bývalého člena organizácie Sokol.

obr.23457be
Dôstojníci Slovenskej armády na veliteľstve oblasti
v Trenčíne, stotník J. Golian je v prvej rade 3. zľava
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po zákaze organizácie Sokol ľudáckou vládou Slovenského štátu sa Vladimír Chovan aj s matkou a bratom Júliusom zapojili do odbojovej organizácie, ktorá zabezpečovala prechody vlastencov do rodiaceho sa zahraničného čs. vojska. *) Podrobnejšie informácie o činnosti trenčianskych Sokolov po v odboji sú tu : otvoriť >>>

obr.10162bb obr.10162bd
Papiernictvo s trafikou pani Chovanovej bolo pred ev. kostolom
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Povojnovú radosť však rýchlo vystriedala krutá realita. Najskôr Sokol v Trenčíne oficiálne obnovil svoju činnosť a za starostu bol zvolený posledný miestostarosta predvojnovej sokolskej jednoty Štefan Babiak. 4. júna 1945 členskú schôdzu, na ktorej sa zúčastnilo vyše 200 členov, rozpustilo sovietske OBZ na žiadosť komunistického Slovenského zväzu mládeže a vojensky obsadilo sokolovňu. Podrobnejšie informácie o nasledujúcich udalostiach sú tu : otvoriť >>>

obr.14306a obr.10162bc

1. Vľavo generál J. Golian a stotník M. Polák
2. V. Chovan, p. Chovanová a D. Kožehuba.
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Trenčín bol ešte z obdobia monarchie "vojenské mesto" a bolo tomu tak aj v čase prvej Slovenskej republiky. Na trenčianskej Sihoti sídlilo od roku 1939 veliteľstvo 1. divíznej oblasti slovenskej armády, na ktorom vykonávali službu viacerí dôstojníci, ktorí v rokoch 1940 - 1944 zohrali významnú úlohu v dejinách Slovenska. Od konca rovnakého roka v Trenčíne pôsobil v hodnosti majora Ján Golian, ktorý bol v roku 1944 ilegálnou Slovenskou národnou radou poverený vojenskými prípravami povstania. Jeho kontakt s ilegálnou politickou opozíciou vznikol v Trenčíne o rok skôr a to nadviazaním spolupráce s odbojovou skupinou z bývalých členov organizácie Sokol. Podrobnejšie informácie sú tu : Nejestvuje hrob, kde pri spomienke môžeme položiť kvietok

obr.10162ca obr.10162
Po vojne obnovili trenčanski Sokoli činnosť
a znova organizovali svoje nové prezentácie
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

*) Budúci príslušníci vznikajúceho čs. zahraničného vojska odchádzali do Francúzska a Veľkej Británie po zániku aj druhej ČSR cez Poľsko, po vypuknutí vojny najmä tzv. južnou cestou cez Slovensko, Maďarsko a Juhosláviu. Ich cestu cez Slovensko na hranicu s Maďarskom zabezpečovali odbojové skupiny.

( Text bol súhlasom príbuzných prevzatý z pamätí Vl. Chovana,
foto sú fotokópie z albumov rodiny Chovanovej a Babiakovej )

Súvisiace informácie :

  • Vznik a začiatky trenčianskeho Sokola v rokoch 1918 - 1924
  • Málo známe fakty o Trenčíne a Slovenskom národnom povstaní

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky vložil do textu aj linky na externé informácie )

    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 5.2.2023 - Aktualizované 19.2.2023