Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj"
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Klub vojenskej histórie „Protifašistický odboj“ sa úspešne presadzuje vlastnými aktivitami
( táto informácia bude ešte aktualizovaná )

V Posádkovom klube Trenčín sa 19. novembra 2014 uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj" - základnej organizácie (ZO) SZPB Trenčín - 1. Pozvanie na rokovanie prijali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, trenčiansky primátor Richard Rybníček a medzi hosťami nechýbali z Oblastného výboru SZPB predseda Ján Holička, tajomníčka Katarína Plevová, prezident Zväzu vojakov SR Tomáš Švec, predseda Klubu vojenských veteránov Peter Fogách, za Klub vojenských výsadkárov Dušan Sadloň, predseda Klubu letcov a parašutistov pobočky SLZ MRŠ Silvester Kamenický a za trenčiansku ZO JDS Trenčín - 2 ( A3V ) predsedníčka Tatiana Vidékyová.

obr. 14312a
Účastníci VČS Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj
- Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 na VČS 16. 12. 2014

Schôdzu otvoril podpredseda Vieroslav Pelech, ktorý zároveň pripomenul, že budúci rok 2015 sa ponesie v znamení osláv 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny a konania 16. zjazdu SZPB. Výročná členská schôdza bude preto programovo orientovaná na spomínané úlohy. Zároveň prítomných oboznámil s programom schôdze. Vzápätí sa o slovo prihlásili primátor Richard Rybníček a predseda TSK Jaroslav Baška. Primátor R. Rybníček sa poďakoval sa za podporu aj spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcom roku sa vzájomné vzťahy budú upevňovať. Aj Jaroslav Baška ocenil doterajšiu spoluprácu a ponúkol na využitie priestory v budove úradu TSK v prípade, ak by organizácia hľadala vhodné priestory na konanie schôdze či iného podujatia.

obr.14312b obr.14312c
Vystúpenie trenčianskeho primátora a predsedu TSK na VČS
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Správa o činnosti klubu a ZO od poslednej ČS

Predseda Miroslav Ondráš úvodom informoval o zmene vo výbore, keď v marci Emília Jakušová bez udania dôvodu požiadala o uvoľnenie z funkcie. Výbor na jej miesto kooptoval členku ZO Alenu Macharovú. Predseda v správe ocenil, že „výbor vďaka pochopeniu bývalého Veliteľstva síl výcviku a podpory ako aj vedúceho Posádkového klubu OS SR Stanislava Martináka, mal po celý rok vytvorené veľmi dobré podmienky na činnosť v priestoroch posádkového klubu“. Z realizovaných aktivít spomenul okrem iného spoločenské stretnutie s členkami ZO pri príležitosti MDŽ, ktoré malo nad očakávanie vysokú účasť aj úspech. Spomenul tiež stretnutie s jubilantmi, ktoré sa uskutočnilo v júni. „Výbor vníma ako povinnosť zúčastňovanie sa poslednej rozlúčky s členmi, ktorí nás navždy opustili. Ak si to rodina želá, postaráme sa o rozlúčku aj za našu organizáciu. Súčasne dodal, že na každý pohreb svojho člena organizácia zabezpečuje veniec alebo kvety. Ďalej pokračoval : „Podpredseda Vieroslav Pelech sa stará o členskú agendu a riadi úsekových dôverníkov, ktorí plnia veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní priamych kontaktov s členskou základňou. Vôbec to nie je ľahká úloha a preto sa výbor usiluje zvyšovať počet úsekových dôverníkov, čo sa však nie vždy darilo.“

obr. 14312d
Hostia Výročnej členskej schôdze KVH Protifašistický odboj
- Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 na VČS 16. 12. 2014

Predseda vymenoval všetky aktivity, ktoré počas roka klub organizoval, na ktorých spoluorganizoval alebo sa ich "iba" zúčastňoval. Išlo nielen o účasť na spomienkových stretnutiach, oslavách či pietnych aktoch pri príležitosti pripomínania si výroči udalostí protifašistického odboja, Slovenského národného povstania, alebo historicky významných udalostí prvej svetovej vojny, ale aj organizovanie výstav, spoločenských a športových podujatí a zájazdov.

Výstavy a prednášky – významná časť klubovej činnosti

Napríklad, v roku 2014 sa klub prezentoval výstavami o čs. zahraničných jednotkách vo Francúzsku, na Strednom východe a v severnej Afrike, o mladom slovenskom učiteľovi Karolovi Pajerovi - hrdinovi protifašistického odboja vo Francúzsku a to nielen v Trenčíne, Bratislave ale aj na Morave. Ich výrobu aj prepravu zabezpečoval Juraj Nedorost. Klub pripravil výstavku pri príležitosti 100. výročia vzniku čs. légií v prvej svetovej vojne, o ktorú prejavilo záujem a aj si ju zapožičalo Ministerstvo obrany SR. Klub sa prezentoval tiež na spoločnej výstave klubov pri príležitosti 70. výročia SNP dvomi výstavkami, na výrobu ktorých použil časť finančných prostriedkov z dotácie Mesta Trenčín. Pri príležitosti 70. výročia SNP zostavil Pavol Liška pre učiteľov a prednášateľov pomôcku s vysokou výpovednou hodnotou. Okrem toho výbor ZO prezentuje svoje aktivity aj na svojej nástenke a webovej stránke. Predseda je členom Rady starších - pomocného poradného orgánu trenčianskeho primátora, kde predkladá požiadavky a návrhy členov. Mesto Trenčín prispelo aj v roku 2014 nemalou sumou na podporu aktivít ZO SZPB Trenčín - 1, čo umožnilo zvýšenie jej aktivít v roku 2013 a 2014.

Aktivity klubu presahujú hranice Trenčína

Výbor spolupracuje nielen s klubmi pôsobiacimi v trenčianskom a bratislavskom Posádkovom klube, ale aj v okolitých obciach a niektorých mestách na Slovensku aj v zahraničí. Najvýznamnejšia je spolupráca s trenčianskym Klubom letcov, Klubom vojenských výsadkárov aj Klubom vojenských veteránov a prednáškou prispel tiež na seminár Akadémie tretieho veku.V správe nevynechal ani sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu so školami. Okrem prednášok, ktoré absolvoval člen výboru Ľudovít Kaliský, priamy účastník SNP, sa žiaci zúčastnili na prednáškach a výstavkách pripravených klubom. Výbor klubu tiež konzultoval a poskytol informácie o odboji dvom študentom vysokých škôl, ktoré im poslúžili ako podklady na spracovanie diplomových prác a odborných článkov.

obr. 14312e
Účastníci VČS Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj
- Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 na VČS 16. 12. 2014

Aktivity ZO SZPB Trenčín 1 pozitívne vnímajú aj predstavitelia Mesta Trenčín a Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potvrdzuje to nielen zaradenie člena výboru do Rady starších – poradného orgánu primátora, ale aj pravidelné stretnutia účastníkov protifašistického odboja s primátorom a tiež s predsedom TSK a veliteľom Posádky v Trenčíne. Na záver predseda M. Ondráš informoval, že Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj má 157 členov. V roku 2014 zomrelo päť a podalo si prihlášky osem nových členov, ktorých prijatie výbor schválil.

Prácu najväčšieho klubu a ZO pochválil aj predseda oblastného výboru

Počas diskusie sa, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nikto neprihlásil. Vystúpil však predseda Oblastného výboru SZPB Ján Holička, poďakoval za aktívnu činnosť najväčšej oblastnej organizácie v trenčianskej oblasti: „Chválime sa vašimi aktivitami a teší nás, že naša dobrovoľná organizácia má ľudí, ktorí sa spájajú v šírení myšlienok protifašistického odboja. Ešte sa stále máme čo učiť od účastníkov protifašistického odboja a to čo sa naučíme, musíme odovzdávať mladej generácii. Mnohí nás chvália za vybudovanie nového múzea na Jankovom vŕšku pri Uhrovci, ktoré je venované činnosti Partizánskej brigády Jana Žižku v čase SNP. Ide o ďalšie väčšie múzeum po Múzeu SNP v Banskej Bystrici a jediné vo vlastníctve Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku.

Napokon rokovanie klubu pozdravili a pochválili doterajšiu spoluprácu s klubom hostia Peter Forgách, Dušan Sadloň, Silvester Kamenický a Tatiana Vidékyová. Po diskusii členovia klubu zvolili staronový výbor a schválili uznesenie o činnosti na nasledujúci rok 2015. Hodnotiaca členská schôdza za celý rok 2015 sa bude konať na prelome mesiacov február a marec 2015 po rokovaní Oblastnej konferencii.

( Text a foto Oľga Kajabová )

Súvisiace informácie :

  • Trenčianska organizácia SZPB sa opäť mohla pochváliť svojou činnosťou
  • Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. československej paradesantnej brigády
  • Trenčianska ZO SZPB dôstojne oslávila sviatok MDŽ
  • Trenčiansky KVH Protifašistický odboj vystavuje (1)
  • Trenčiansky KVH Protifašistický odboj vystavuje (2)
  • Slávnostne si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny

  • <<<  späť
    Vložené 11. 12. 2014