Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Výstava Štefan Osuský a čs. vojsko vo Francúzsku (1939-1940)
(modrý text je aj prepínačom na viac informácií)

Účasťou na prezentácii výstavy Vznik československých légií vo Francúzku (1919-1918) bol trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja požiadaný vedením Štefánikovho domu v Brezovej pod Bradlom o prezentáciu výstavy Československé vojsko vo Francúzsku (1939-1918). Výstava bola v Brezovej pod Bradlom otvorená pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko vo Francúsku" 12. apríla 2019. Diplomat Štefan Osuský, ktorý sa už v roku 1939 významne pričinil o vznik čs. zahraničného odboja a vojska vo Francúzsku bol rodákom z Brezovej pod Bradlom. V meste má aj ako jeden z najvýznamnejších rodákov postavený aj pamätník.

obr.19403a obr.19403b
Otvorenie výstavy v Štefánikovom dome v Brezovej pod Bradlom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Veslanec Československa vo Francúzsku Štefan Osuský po okupácii a rozbití Česko-Slovenska odmietol odovzdať Nemecku čs. ambasádu a pomáhal sformovať čs. zahraničný odboj. Najskorej sa snažil získať súhlas francúzskej vlády k sformovaniu samostatnej čs. légie vo Francúzsku. Keď sa mu to nepodarilo, dohodol možnosť pre českých a slovenských vojakov - emigrantov vstúpiť do francúzskej Cudzineckej légie, alebo do koloniálneho vojska. Francúzská vláda sa však zaviazala, že v prípade vzniku vojnového konfliktu s Nemeckom, budú z cudzineckej légie uvoľnení.Video TV SEN je prevzaté z YouTube

Na základe dohody o možnosti vstupu do Cudzineckej légie sa z Poľska presunulo do leta 1939 celkom 1212 osôb, z toho bolo 477 letcov. Ďalší dobrovoľníci prichádzali cez Slovensko a Juhosláviu. Zo Sovietskeho zväzu z bývalého českého a slovenského legiónu v Poľsku prišiel transport 63 čs. dobrovoľníkov cez Istanbul a cez Stredný východ, ešte pred napadnutím Francúzska Nemeckom v lete 1940. Po napadnutí Poľska Nemeckom a vyhlásení vojny Nemecku Francúzskom, predložil vyslanec Štefan Osuský 9. septembra 1939 francouzskej vláde návrh na zriadení čs. vojska vo Francúzsku a současne aj dohody o vytvorení čs. dočasnej vlády v zahraničí.

obr. 0817a obr. 0810e
Čs. veľvyslanec v Paríži Š. Osuský a div.gen. R. Viest

Návrh na ustanovení čs. dočasnej vlády prijatý nebol a preto bol vytvorený len Československý národný výbor (ČSNV),ktorý mal zabezpečovať realizáciu dohody o obnovení armády. K dohode o obnovení čs. armády vo Francúzsku došlo až po porážke Poľska 2. októbra 1939. Súčasne bol čs. vojenskej skupine pridelený výcvikový tábor v meste Agde na juhu Francúzska. Postupne sa v meste a jeho okolí sformovala 1. čs. divízia. Vznikla už 15. januára 1940 pod velením jediného generála Slováka v bývalej čs. armáde - div.gen. Rudolfa Viesta. Podrobnejšie informácie o formovaní čs. vojska a bojoch čs. divízie proti Nemcom vo Francúzsku sú tu : otvoriť

obr.10136a obr.10136b
Výcvikový tábor čs. jednotiek v juhofrancúzskom Agde
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Autorom výstavy „Československý zahraničný odboj vo Francúzsku 1939 -1940“ aj sprievodnej publikácie je renomovaný vojenský historik Jozef Bystrický z VHÚ Bratislava. Publikáciu súvisiacu s výstavou vo formáte "pdf" je možné si stiahnuť na titulnej stránke aj tu : otvoriť

Výstava bola v Brezovej pod Bradlom prezentovaná dvakrát. Pozvánku na jej reprízu v Štefánikovom dome prezentovala TV SEN :  otvoriť >>>

( Text: M. Ondráš a foto: O. Kajabová a Wikipedia)


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 1.05.2019 - Aktualizované 3.08.2019