BEZ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA BY DNES NEBOLO SAMOSTATNÉ SLOVENSKO
obr.0988a obr.0988b obr.0988c obr.0988d obr.0988e

Stretnutie k 105. výročiu vzniku Československa v Trenčíne
( modrý text je aj odkazom na prílohy )

Základná organizácia SZPB generála Goliana Trenčín - 1, pôsobiaca v Posádkovom klube Trenčín ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja, zvolala v spolupráci s trenčianskym klubom Spoločnosti Milana R. Štefánika stretnutie k 105. výročiu vzniku Československa. Stretnutie sa uskutočnilo 28. októbra 2023 v trenčianskom parku M. R. Štefánika postupne pri dvoch pamätníkoch, súvisiacich so vznikom Československa :

Prvý pamätník v parku je venovaný pamiatke generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, jedného z troch zakladateľov Československa ako samostatného štátu Čechov a Slovákov. Spoločný štát oboch národov vznikol 28. októbra 1918. Druhý pamätník v parku je venovaný pamiatke československých dobrovoľníkov, ktorí zomreli v meste Trenčín na následky zranení v bojoch o územie Slovenska proti vojakom Maďarskej republiky a Maďarskej republiky rad v rokoch 1918 - 1919. Podrobnejšia informácia o pamätníku je tu : otvoriť >>>

obr.23467a obr.23467b obr.22456a obr.22456b
Pamätník M. R. Štefánika a pamätník čs. dobrovoľníkov
( fotografie sa po "kliknutí" zväčšia )

Stretnutie otvoril Miroslav Ondráš, predseda ZO SZPB Trenčín 1 / KVH-PFO pred pamätníkom M. R. Štefánika. V úvodnom príhovore povedal, že v dejinách civilizácie a súčasne aj každého národa existujú isté míľniky, ktoré sú pre konkrétnu spoločnosť určujúce na mnohé desaťročia dopredu. V moderných dejinách Slovákov sú takýmito míľnikmi niektoré udalosti v minulom storočí, na ktoré sa často z rôznych dôvodov zabúda. Napriek tomu mnohé, pre Slovensko významné udalosti, odohrávajúce sa na začiatku 20. storočia, mali pre Slovákov vskutku zásadný význam a boli dôležitým míľnikom na dlhej ceste vývoja Slovenska v Európe.

Prvým míľnikom v minulom storočí bolo vypuknutie prvej svetovej vojny, vyvolanej v lete 1914 monarchiami Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Habsburská monarchia sa v roku 1918 rozpadla na niekoľko samostatných štátov. Druhým míľnikom bol vznik Československa 28. októbra 1918, ako spoločného štátu Čechov a Slovákov. Jeho vznik priniesol Čechom vytúženú obnovu ich štátnosti a Slovákom odtrhnutie územia dnešného Slovenska od bývalého Uhorska, druhej časti duálnej monarchie, ktorú ovládli maďarskí nacionalisti.

obr.23467c obr.23467d
Otvorenie stretnutia pred pamätníkom M. R. Štefánika
predsedami spolupracujúcich občianskych združení
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po položení vencov delegátmi z oboch občianskych združení k pamätníku M. R. Štefánika vystúpil s príhovorom aj Pavol Švantner, predseda trenčianskeho klubu Spoločnosti Milana R. Štefánika, v ktorom pripomenul významné momenty vývoja myšlienky na vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré predchádzali vzniku Česko-Slovenska. Pripomenul tiež najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa o vznik spoločného štátu pričinili, s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Celý jeho príhovor je tu : otvoriť >>>

obr.23467e obr.23467f
Príhovor predsedu trenčianskeho klubu SMRŠ
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Stretnutie pri prvom pamätníku uzavrel Miroslav Ondráš, ktorý pred pozvaním na stretnutie pri druhému pamätníku, predniesol informáciu o vtedajšej situácii na území Slovenska po vzniku Československa. Rozpad Uhorska vytvoril na Slovensku veľmi výbušnú situáciu. Dočasná československá vláda preto 6. novembra 1918 vyslala do Skalice svojich predstaviteľov na čele s Vavrom Šrobárom, aby prevzali od maďarskej administratívy moc na Slovensku a riadili verejné veci nového štátu. Podrobnejšie informácie o príchode dočasnej čs. vlády na Slovensko sú tu : otvoriť >>>

obr.23467h obr.23467j
Stretnutie pri druhom pamätníku v parku M.R.Š
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Stretnutie pri druhom pamätníku otvoril Miroslav Ondráš informáciou o situácii predchádzajúcej jeho vzniku. Na území Slovenska existujúci uhorský štátny aparát a jednotky verné maďarskej vláde odmietali spoluprácu s dočasnou československou vládou. Preto sa na Slovensku postupne začali boje medzi maďarskými jednotkami a čs. dobrovoľníkmi, neskôr aj z Talianska a Francúzska postupne prichádzajúcimi československými légiami.

Po príhovore položili k pamätníku veniec členovia oboch ZO SZPB v Trenčíne s poslankyňou mestského zastupiteľstva Naďou Lorencovu. Pani poslankyňa sa zúčastnila stretnutí pri oboch pamätníkoch aj s deťmi, za čo jej organizátori stretnutia k 105. výročiu vzniku Československa úprimne ďakujú.

( Text: M. Ondráš a P. Švantner - foto: E. Talianová a Š. Majtan )

Súvisiace informácie :

  • Vznik Československa, spoločného štátu Čechov a Slovákov
  • Vyhlásenie vzniku Československa a Martinská deklarácia
  • O územie Slovenska sa muselo v rokoch 1918 - 1919 bojovať
  • História vzniku a zániku súsošia M. R. Štefánika v Trenčíne

    ( informáciu spracoval administrátor KVT pri PK Trenčín )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 29.10.2023 - Aktualizované 31.10.2023