Trenčín si 11. 11. 2010 o 11.11 h. pripomenul pamiatku vojakov padlých vo svetových vojnách
  Tr. Biskupice TN-Istebník Vojen.cintorín TN Srbská kaplnka TN Vojen.cintorín TN Orechové Zamarovce

V Trenčíne si pripomenuli Deň vojnových veteránov

( táto informácia bola aktualizovaná )

Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov 11. novembra 2010 si delegácia Klubu vojenských veteránov v spolupráci s mestom Trenčín pripomenuli pamiatku obetí prvej aj druhej svetovej vojny. Na vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny položili kvety pri srbskej kaplnke s osáriom a pri pietnom kríži, potom na hroboch zapálili sviečky. Televízia Markíza odvysielala 11. 11. 2010 vo večernom spravodajstve dve reportáže z priebehu Dňa vojnových veteránov, prvú z Trenčína a druhú z Trenčianskych Teplíc. Klub sa usiluje zo 11. novembra vytvoriť v meste Trenčín tradíciu, vrátane zvonenia na zvony :  viac >>>

obr. 10178a obr. 10178a obr. 10178a

Delegácia Klubu vojenských veteránov pri pietnom akte na Deň veteránov v Trenčíne


Vojnové hroby a pietne symboly na území mesta Trenčín

Na území mesta Trenčín sa nachádzajú dva vojenské cintoríny z obdobia I. svetovej vojny a jeden cintorín na Brezine, do ktorého boli pochované obete II. svetovej vojny. Na cintoríne v miestnej časti Kubrá sa nachádza jeden hrob rumunského vojaka a na konci lesoparku Brezina v časti Dušova dolina je pamätné miesto, na ktorom boli obete fašistického besnenia na konci 2. svetovej vojny beštiálne povraždené a zahrabané. Okrem toho sa na území mesta nachádzajú aj hroby vojakov, ktorí zomreli v Trenčíne počas I. svetovej ich vojny. 7 vojakov bolo pochovaných do evanjelického a 17 do židovského cintorína. Okrem toho sa na území mesta Trenčín nachádza niekoľko vojnových symbolov, viažucich sa k udalostiam a obetiam I. a II. svetovej vojny :

Masové hroby a cintorín obetí nacizmu na Brezine  viac >>>

Vojnové hroby sú miesta, na ktorých sú uložené pozostatky vojnových obetí a civilných vojnových obetí jednotlivo alebo v skupinových hroboch a to na cintorínoch, alebo na časti cintorínov. Cintoríny, na ktorých boli pochovaní padlí vojaci, alebo vojaci ktorí zomreli na dôsledky svojich zranení a chorôb, sa spravidla nazývajú vojenské cintoríny. Za vojenské pietne symboly sú označované pomníky, pamätníky, náhrobky, pamätné tabule a rôzne pamätné miesta, ktoré pripomínajú vojnové udalosti. Vojnové obete sú príslušníci ozbrojených síl, vojnoví zajatci alebo civilné osoby, ktoré zomreli v dôsledku vojnových udalostí od roku 1914.

Vojenské cintoríny a pietne symboly obetí I. svetovej vojny

Pieta na voj. cintoríne v meste Prvý vojenský cintorín v Trenčíne tvorí časť mestského cintorína na Soblahovskej ulici. Nachádza sa ňom asi 464 ( podľa iných údajov 495 ) hrobov. V jednom spoločnom hrobe je pochovaných neznámych ( ruských ? ) 39 vojakov, 12 hrobových miest má náhrobok. Nad vojenským cintorínom vpravo je pietne miesto s krížom, vľavo tz. "Srbská kaplnka". Jej súčasťou je osárium, v ktorom sú uložené rakvičky s pozostatkami 187 ( z pôvodných 280 ? ) vojakov pochádzajúcich z balkánskych území. Na obr. vľavo je pieta, ktorá je súčasťou vojenského cintorína ( po "kliknutí" na obr. sa foto. zväčší )

Vznik 1. vojenského cintorína je datovaný do obdobia 1. svetovej vojny a medzivojnového obdobia. Veľká väčšina na cintoríne pochovaných vojakov sú príslušníci ruských plukov, ktorí boli umiestnení v tzv. rezervnej nemocnici v Trenčíne a zahynuli tam na následky zranení. Na vojenský cintorín bola spracovaná architektonicko-urbanistická štúdia, ktorá predkladá návrh na údržbu a obnovenie tradície vojenského cintorína v meste :  viac >>>

Vojenský cintorín v Zábraní Druhý vojenský cintorín sa nachádza v Zábraní, v objekte MO SR. Vznikol až po rozhodnutí nepochovávať vojakov ( ktorí zomreli na zranenia a choroby v nemocnici ) na mestskom cintoríne. Je na ňom pochovaných 142 vojakov, ktorí zomreli v Trenčíne v období 1. svetovej vojny. O hroboch a neskorších exhumáciach existuje dokumentácia vo VHÚ Bratislava. Cintorín nie je prístupný verejnosti. Na základe údajov v 2. časti monografie mesta Trenčín bo pochovaných do evanjelického cintorína na Hornom Šianci asi 7 nemeckých vojakov pochádzajúcich z územia Rakúska-Uhorska pri mestách Štetín a Kassel.

Okrem toho sa na území mesta nachádzajú ešte 2 pomníky venované padlým vojakom v I. a II. svetovej vojne v Orechovom a Opatovej, 1 pomník venovaný padlým v I. svetovej vojne v Istebníku, kaplnka na pamiatku padlých v I. svetovej vojne v Biskupiciach, pamätná tabuľa venovaná padlým v I. svetovej vojne v miestnej časti Kubrá, pomník popraveným vojakom C.a K. pešieho pluku 71 - účastníkom tzv. Kragujevackej vzbury v kasárni SNP a 2 pamätné tabule jej účastníkom v miestnej časti Kubrá ( Ján Fabo ) a Kubrica ( Štefan Rác ).

obr. 10178d obr. 10178e obr. 10178f

Horná časť vojenského cintorína v Trenčíne - vľavo je srbská kaplnka, vpravo pietny kríž.

Mesto Trenčín sa v Srbsku dostalo do povedomia v povojnových časoch 1. ČSR najmä vďaka poprave slovenských vojakov, príslušníkom 71. trenčianskeho pluku, ktorí sa vzbúrili v Kragujevci na konci 1. svetovej vojny. Mimoriadne väzby Trenčína s Kragujevcom prispeli k tomu, že bolo rozhodnuté v Trenčíne vybudovať kaplnku a kostnicu, kde budú sústredené kosti vojakov pochádzajúcich z územia Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov ( SHS ) - neskôr Juhoslávia :  viac >>>

Vstup na voj. cintorín od mesta Spoločný hrob 39 neznámych vojakov Hroby po ľavej strane

Dolná časť vojenského cintorína - vstupná brána, spoločný hrob a samostatné hroby

Podľa údajov v 1. časti monografie mesta Trenčín, počas I. svetovej vojny stratil asi 200 mužov a 150 až 180 ich údajne zostalo po zraneniach a ochoreniach trvalými invalidmi. Strata synov, otcov či bratov postihla každú štvrtú až piatu rodinu v Trenčíne. Zarážajúca je však skutočnosť, že mesto ( na rozdiel od všetkých okolitých a to aj malých obcí v okolí Trenčína ) mužom, ktorí zahynuli v priebehu 1. svetovej vojny, nevenovalo ich pamiatke žiadny pietny symbol ...

Súvisiace informácie :

 •  Zvon mieru pri Rovereto a Deň vojnových veteránov

 •  Pripomeňme si Deň vojnových veteránov

 •  11. novembra 1918 skončila Veľká vojna

  Audiovizuálny súbor :

 • 90. výročie vzbury trenčianskeho pluku v Kragujevaci

  ( administrátor )


   <<< späť na hlavú stránku
  Vložené 22.11.2010 - Aktualizované 25.11.2012