Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja v roku 2020
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Plán aktivít a činnosti Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja (KVH PFO) na rok 2020 musel byť prispôsobený prebiehajúcej rekonštrukcii Posádkového klubu Trenčín (PK TN) a od prvej polovice marca aj opatreniam voči nákaze. V tej dobe sa výbor klubu začal aj sťahovať do nových priestorov. Činnosť výboru sa v uvedených podmienkach zamerala na pripomínanie si významných výročí v našej novodobej histórii s dôrazom na boje našich občanov proti nacistickému Nemecku v druhej svetovej vojne. Výber významných výročí z našej nedávnej histórie je uvedený tu : otvoriť >>>

obr.18378a
Panely putovnej výstavy o bojoch 1. Čs. armádneho
zboru v ZSSR za oslobodenie republiky 1944 -1945
( foto sa po "kliknutí zväčší )

V priestoroch PK TN výbor nainštaloval k 75. výročiu oslobodenia bývalej ČSR a ukončenia druhej svetovej vojny dve výstavy : Čs. vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (požičanú od Klubu letcov v Brne) a klubovú výstavu 1. ČSAZ v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 - 1945). Prvá z nich bola postupne doplnená aj výstavkou na rovnakú tému, zostavenou klubom z predposledných stránok mesačníka OBRANA č. 1 až 12 / 2020, ktorých autorom je vojenský historik plk.v.v. Jozef Bystrický. Súčasťou prvej výstavy je aj publikácia, ktorú je možné si stiahnuť vo formáte PDF tu : otvoriť

Obr.19412 1.ČSAZvZSSR 1. čs.pd v RF
Panely výstavy z Brna a titulné listy dvoch publikácií
( foto sa po "kliknutí zväčší )

K 80. výročiu vzniku 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku a bojov jej divíznej pechoty proti nemeckému agresorovi inštaloval klub vo vestibule PK TN výstavu Čs. zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940) a po nej výstavu Čs. jednotky na Strednom východe o v severnej Afrike (1940-1943). Boli to jednotky sformované v Palestíne z čs. dobrovoľníkov, ktorí sa nestihli prepraviť až do Francúzska. Výstava je doposiaľ nainštalovaná vo vestibule PK TN a bude si ju možné prezrieť po uvoľnení opatrení proti nákaze. Autorom oboch výstav je vojenský historik plk.v.v. Jozef Bystrický. Súčasťou prvej výstavy je tiež publikácia, ktorú je možné si stiahnuť vo formáte PDF tu : otvoriť

obr.20422a obr.20422b
Odovzdanie pamätných medailí od prezidenta RF
a komorné slávnostné stretnutie pred PK Trenčín
( foto sa po "kliknutí zväčší

Výbor KVH PFO s podporou vedenia PK TN zorganizovali odovzdanie pamätných medailí, udelených prezidentom Ruskej federácie našim dvom členom, aktívnym účastníkom čs. vojenského odboja aj nasledujúce slávnostné stretnutie pred PK TN k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe porážkou nacizmu a Nemecka. Na záver stretnutia odovzdal predseda s tajomníkom KVH PFO záslužné medaile primátorovi mesta Trenčín Richardovi Rybníčkovi a genpor. Pavlovi Honzekovi. Viac informácií a video zo stretnutia je tu : otvoriť

obr.20421a obr.20421b
Pietne stretnutie pri pamätníku 10. a 30. mája 2020
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Na pozvanie primátora mesta Trenčín sa delegácie klubu zúčastnili „komorných“ stretnutí k 76. výročiu oslobodenia Trenčína aj k 76. výročiu SNP na trenčianskej Brezine. Položili vence k pamätníku na cintoríne obetí nemeckých okupantov, ktorí 69 ľudí po mučení v meste povraždili krutým spôsobom na druhom konci lesoparku v zime 1944 - 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20424a 20424b
KVH-PFO udelil M. Libovi Záslužnú medailu za dlhodobú
spoluprácu a pomoc ( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Celkom traja členovia KVH PFO sú aj funkcionármi Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní (HOSk), pôsobiacej v štruktúre Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Po krátkom uvoľnení opatrení proti nákaze sa mohlo v PK TN konať rokovanie Rady HOSk s cieľom vyhodnotiť svoju činnosť v roku 2019 a stanoviť si nové úlohy. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20429 204294b
Účastníci komorného stretnutia k 76. výročiu SNP
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

29. augusta 2020 si 76. výročie Slovenského národného povstania pripomenul Trenčín pri pamätníku na Brezine. Na pozvanie primátora mesta sa "komorného" stretnutia zúčastnili iba malé delegácie Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR, výboru KVH PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a Klubu vojenských veteránov Trenčín. K pamätníku však prišlo aj niekoľko návštevníkov lesoparku. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20432c 20432d
Stretnutie skupiny Arbat k 76. výročiu SNP
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

V septembri požiadalo vedenie skupiny "Arbat" predsedu KVH PFO o podporu ich stretnutia k 76. výročiu SNP prezentáciou výstavy k téme výročia. Po súhlase vedúcej PK TN pripravil KVH PFO pre ich stretnutie vo vestibule pred divadelnou sálou v PK TN audiovizuálnu prezentáciu a dve výstavy. Účastníkov stretnutia privítala vedúca PK TN a program ich stretnutia moderoval predseda KVH PFO.

20427c 2042d
Účastníci zájazdu pred kostolom v Haluziciach
a pri pamätníku generála II. triedy Š. Jurecha
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

V dobe krátkeho uvoľnenia opatrení výbor KVH PFO v spolupráci s Radou Klubu vojenských veteránov Trenčín zorganizoval autobusový náučno-poznávací zájazd do Bošáckej doliny. Na zájazd boli organizátormi prizvaní aj členovia ZO JDS v meste. Po obnove opatrení voči nákaze sa ďalšie plánované zájazdy už nemohli uskutočniť. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20425b 20425d
Výstavy vo výkladoch PK TN na Hviezdoslavovej
ul. si mohli postupne prezrieť stovky okoloidúcich
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Obojstranná spolupráca KVH PFO s o.z. „Osobnosti Pod Bradlom“ umožnila zapožičať pre PK TN dve výstavy HÚ SAV - od 25. 6. s názvom Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali a od 22. 7. do 13. 8. 2020 s názvom Trianonská mierová zmluva, Versaillský mierový systém a Slovensko so sprievodnými brožúrkami. Obe výstavy boli prezentované vo výkladoch PK TN na Hviezdoslavovej ul. 16. Sprievodné brožúry k obom výstavám si do vestibulu PK TN prišlo odobrať asi 400 záujemcov.

Podrobnejšie informácie o prvej výstave, prezentovanej HÚ SAV Bratislava sú tu : otvoriť
Súvisiaca informácia KVH PFO k 100. výročiu "Trianonskej mierovej zmluvy" je tu: otvoriť

obr.20capro1 obr.20capro2
Vystúpenie Karola Steklého s poďakovaním
a pán Ondrej Janšto s delegáciou z Trenčína
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Delegácia členov KVH PFO sa na pozvanie riaditeľa Múzea D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zúčastnila sa prednášky Ondreja Janštu o histórii lietadiel firmy "Caproni". Účastníci prednášky v "Národnom dome Štefánika" potleskom privítali nášho člena Karola Steklého (* 1921) ako veľkého znalca lietadla Ca-3 a aj osobnosti generála M. R. Štefánika. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20426a
Kladenie vencov k pamätnej tabuli gen. M. R. Štefánika
Veniec kladie p. veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
( Delegácia KVH PFO z Trenčína je na fotografii vpravo )

Na pozvanie partnerského o.z. Osobnosti Pod Bradlom sa delegácia KVH PFO z Trenčína zúčastnila slávnostného stretnutia k 140. výročiu narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Po položení vencov k pamätnej tabuli ich rodáka nasledovala aj prehliadka výstavy „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali“. Prítomným ju priblížil jej autor Slavomír Michálek, riaditeľ Historického ústavu SAV. Predseda KVH PFO sa mu poďakoval za možnosť jej prezentácie aj v Posádkovom klube Trenčín. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

20432e 20432f
Plagát pre spomienkové stretnutia v Bošáci,
odhalenie pamätnej tabule Danielovi Bušovi
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Na pozvanie ObÚ a ZO SZPB Bošáca sa delegácia KVH PFO v dňoch 15. - 16. augusta v ich obci zúčastnila spomienkovej slávnosti na obete prvej svetovej vojny a vznik Československa. Jej súčasťou bola aj na Obecnom úrade Bošáca inštalovaná výstava o rodákoch, ktorí bojovali v rakúsko-uhorskej armáde, v československých légiách a tiež o padlých rodákoch v prvej svetovej vojne. Prezentovaná tam bola aj výstava Nadácie M. R. Štefánika "Roky bojov, obetí a nádejí 1914 - 1920". Na ObÚ Bošáca bola16. augusta odhalená pamätná tabuľa najmladšiemu účastníkovi Kragujevskej vzbury, 17 ročnému Danielovi Bušovi, ktorý nebol popravený pre svoj vek. Jeho "nedospelosť" mu zachránila život. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť

P O Z N Á M K Y :

Ako KVH PFO v PK TN pôsobí ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a preto sa jej aktivity aj činnosť riadia uzneseniami ÚR SZPB a Oblastným výborom SZPB Trenčín, do ktorého organizačnej štruktúry je KVH PFO ako jedna z jeho ZO zaradený. Výbor KVH PFO úlohy stanovené pre všetky ZO realizoval aj v podmienkach, vyplývajúcich z opatrení voči "nákaze" po celý rok 2020 v rámci svojich možností.

Text spracoval predseda ZO / KVH PFO na základe pravidelných hlásení a hodnotení práce výboru ZO, predkladaných OblV SZPB TN a vedúcej PK TN. Foto sú z archívu ZO / KVH PFO.

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 7.2.2021 - Aktualizované 20.2.2021