Informácie o aktivitách klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Naše krúžky vystavovali :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0960 333 886


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
Výber na stiahnutie
v pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

VÝSTAVY ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV PÔSOBIACICH V PK TRENČÍN

V Posádkovom klube Trenčín vyvíja činnosť viacero krúžkov, ktoré prezentujú svoje aktivity a činnosť, ale aj významné udalosti v našich dejinách o.i. aj príležitostnými výstavami. Krúžok vojenskej histórie protifašistického odboja, ktorý disponuje aj niekoľkými vlastnými putovnými výstavami, prezentujúcimi informácie o existencii čs. vojenského zahraničného odboja v druhej svetovej vojne :
>>> KAROL PAJER - HRDINA PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA obr.pajer_06a
Prvá výstava, realizovaná samostatne v slovenskej aj vo francúzskej verzii, je venovaná pamiatke mladého slovenského vlastenca, vojaka 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku, učiteľa a spoluzáchrancu stoviek bezprízorných detí aj bojovníka domáceho odboja FFI v Nemcami okupovanom Francúzsku. Karol Pajer padol v boji za slobodu Francúzska proti útvarom nemeckých okupantov a francúzskych kolaborantov v lokalite Mont-Mouchet pri mestečku Pinols. Viac >>>
>>> Československý vojenský odboj vo Francúzsku (1939-1940) obr.pajer_06a
Druhá výstava vznikla na základe skúseností z prezentácii výstav o Karolovi Pajerovi, lebo iba málo ľudí vedelo o existencii čs. vojska vo Francúzsku a čs. odboji v rokoch 1939-1940. Ešte menej ľudí vedelo o tom, akú úlohu pri vzniku centra politického aj vojenského odboja vo Francúzku po rozbití ČSR Hitlerom zohrali Slováci. Centrum založil čs. vyslanec Š. Osuský, veliteľom 1. čs. divízie bol generál R. Viest a polovica jej vojakov pochádzala zo Slovenska. Viac >>>
>>> Čs. vojenské jednotky na Blízkom východe a v severnej Afrike (1940-1943)
Obr.0812 Po kapitulácii Francúzka 22. júna 1940 uviazla časť čs. vlastencov na Blízkom východe a hrozilo vydanie do rúk Nemcov. Keď sa im podarilo prejsť na územie Palestíny, vytvorili sa podmienky pre sformovanie čs. jednotky pre boj po boku britských vojsk. Ako prvá bojová čs. jednotka vznikol 11. peší prápor Východný, ktorý bojoval aj v obrane prístavu Tobruk. V čs. jednotke bojovali pri Tobruku aj Slováci a rodáci zo Slovenska. Aj o nich je naša tretia výstava : Viac >>>
>>> Čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie Československa (1944-1945)
Obr.0812 Po niekoľkých rokoch vznikla aj štvrtá putovná výstava. Prezentuje učasť 1. československého armádneho zboru v ZSSR v bojoch po boku Červenej armády pri oslobodzovaní časti územia severného Slovenska a Moravy. Ťažkých bojov 1. ČSAZ na území Slovenska aj Moravy sa zúčastnili tisíce Slovákov a rodákov z územia Slovenska. Súčasťou výstavy, vyhotovenej už na paneloch RollUpp, je aj brožúrka s rovnakým názvom ako výstava. Viac >>>
Všetky štyri výstavy KVH PFO boli nieľkokrát prezentované nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku a prvá výstava aj vo Francúzsku. Krúžok ich v súčasnosti zapožičia záujemcom, pokiaľ prejavia o to záujem. Ponuka na zapožičanie uvedených výstav vo formáte PDF sú tu : otvoriť >>>
Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2022 :

451. Prezentácia výstavy o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku (1939-1940)

Obr.22451c2x Na pozvanie riaditeľa gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa 29. apríla 2022 delegácia KVH - PFO zúčastnila odhalenia pamätných tabúľ absolventom gymnázia : brigádnemu generálovi v.v. Imrichovi Gablechovi a poručíkovi i.m. Adamovi Adamovicovi. Klub v gymnáziu prezentoval výstavu "1. čs. pešia divízia vo Francúzsku 1939 -1940", ktorej príslušníkom bol aj Adamica : Viac je tu >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2021 :

436. Výstava o bojoch čs. 11. pešieho práporu - Východného

Obr.21436 Výstava k 80. výročiu prevelenia "čs. 11. pešieho práporu - Východného" z Palestíny do Egypta, jeho bojov v Sýrii aj v púšti severnej Afriky v roku 1941, bola prezentovaná vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín. Spolu s britskými a poľskými jednotkami čs. vojaci ubránili obkľúčený prístav Tobruk od 25. októbra do 10 decembra 1941 proti presile nemeckých a talianskych zväzkov. Viac je tu >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2020 :

428. Pripomenuli sme si 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

obr.20423a Posádkový klub Trenčín pripomenul verejnosti 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy putovnou výstavou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Celkom trinásť panelov výstavy s názvom Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko bolo vo výkladoch PK Trenčín na Hviezdoslavovej ulici čís. 16 od 22. júla až do 31. augusta 2020. Viac je tu >>>


425. Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali - Výstava HÚ SAV

obr.20425d V rámci spolupráce s KVH-PFO sprostredkovalo Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" Posádkovému klubu Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ HÚ SAV. Po jej prezentácii v Archíve mesta Bratislava v januári 2020 bola inštalovaná 18. júna vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2019 :

414. Výstava Čs. vojaci v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)

obr.19414 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 19. novembra 2019 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o vzniku a bojoch čs. jednotiek po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Výstava z 11. októbra je rozšírená o 4 panely s výstavkami o chronológii vzniku čs. jednotiek aj bojov ich vojakov po boku Spojencov v druhej svetovej vojne. Viac je tu : otvoriť >>>


412. Čs. vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)

Obr.19412 V Posádkovom klube Trenčín bola dňa 11. októbra 2019 otvorená 1. časť výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Bola venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania územia Slovenska od vojsk nemeckých okupantov aj vlády vojnovej Slovenskej republiky. KVH-PFO požičala výstavu pobočka Zväzu letcov v Brne. Viac je tu : otvoriť >>>


411. Výstava k 80. výročiu vzniku čs. vojska vo Francúzsku v roku 1939

obr.19411 Výstavu k 80. výročiu vzniku čs. vojenského odboja proti nacistickému Nemecku vo Francúzsku v roku 1939 otvoril 4. septembra 2019 v Trenčianskom múzeu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Vernisáže sa zúčastnili delegácie samosprávy, štátnej správy, OblV SZPB, klubov a OZ aj veľvyslanci Francúzskej a Českej republiky aj 1. tajomník Ruskej federácie. Viac je tu : otvoriť >>>


408. Výstava v Bošáci k 80. výročia vzniku Čs. vojska vo Francúzsku

obr.19408 Výstava v Bošáci bola otvorená dvakrát. Prvý krát koncom júna v Základnej škole. Už v priebehu vernisáže spoznali na fotografiách svojho otca predseda ZO SZPB, pani učiteľka aj niekoľkí žiaci svojich príbuzných. Druhá prezentácia, na Obecnom úrade, už vyvolala záujem obyvateľov Bošáce aj z obcí v jej okolí. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941 - 1944)

Obr.repkin Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Vojenský historický ústav Bratislava. Klubu ju doplnil informáciami o slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a Ukrajiny aj o pomníkoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli na území okupovaných krajín a sú pochovaní v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 - 1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>

Repríza výstavy v Brezovej pod Bradlom bola otvorená už pod upraveným názvom Osuský a Česko-Slovenské vojsko. Pozvánka na výstavu bola prezentovaná aj na TV SEN : otvoriť >>>


401. Výstava o rozbití aj „druhej ČSR“ a vzniku čs. odboja (1939-1940)

obr.19401 13. marca 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril v Posádkovom klube Trenčín svoju výstavu "Československý zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940). Jej súčasťou je aj výstavka o rozbití aj "druhej ČSR" podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2018 :

382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol zachrániť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o účasti 1. československého armádneho zboru v ZSSR v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou bola aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2017 :

369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2015 :

319. Oslavy 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v Trenčíne

Obr.15319 Pri pamätnej tabuli na PK Trenčín, pripomínajúcej obete vojakov dvoch oslobodzovacích armád, ktorí padli v bojoch o mesto a jeho okolie v apríli 1945, sa dňa 6. mája 2015 uskutočnilo slávnostné stretnutie k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny. Stretnutie pripravil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 a PK Trenčín. Po stretnutí bola v PK otvorená výstava k téme výročia : viac >>>


318. Otvorenie výstavy o Karolovi Pajerovi na bruntálskom zámku

Obr.15318 Na zámku v Bruntále otvorili 16. apríla 2015 dva dlhodobo na Slovensku spolupracujúce kluby výstavu o slovenskom učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. 1. pešej divízie vo Francúzsku a jednému zo záchrancov 525 detí vo Francúzsku v rokoch 1940-1944. Karol Pajer padol v bitke skupín francúzskeho domáceho odboja s nemeckými okupantmi a tzv. milíciami domácich kolaborantov pri Mont-Mouchet : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2014 :

298. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja vystavuje (2)"

Obr.14298 Trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja nahradil v Posádkovom dome Bratislava výstavu o Karolovi Pajerovi za výstavu o druhom čs. vojenskom zahraničnom odboji. Výstava s názvom "Československý odboj vo Francúzsku (1939 -1940)" bola otvorená 29. apríla 2014. Výstavu o pokračovaní čs. odboja otvoril klub 2. mája v Pozloviciach : viac >>>


291. Klub vojenskej histórie "Protifašistický odboj" vystavuje

Obr.14291 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja spoločne s klubmi na Morave otvorili svoje výstavy na Slovensku aj na Zlínsku. Mestečko Slavičín priviezlo do PK Trenčín výstavu o pomoci Slovákov protifašistickému odboju v ich regióne po rozbití aj "druhej" ČSR Hitlerom v roku 1939. Trenčania prezentovali postupne za sebou tri výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v moravskom Slavičíne : viac >>>


278. Výstava o čs. zahraničnom protifašistickom odboji - 2. časť

Obr.č.13278 V Posádkovom klube Trenčín bola 8. októbra 2013 pre verejnosť otvorená výstava „Československé vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1940-1943“. Je venovaná pamiatke československých dobrovoľníkov, ktorí na území Palestíny vytvorili 11. čs. peší prápor - Východný. Jeho vojaci bojovali po boku Spojencov proti talianskej a nemeckej armáde aj na severoafrickom bojisku : viac >>>


Informácie o výstavách trenčianskych klubov v roku 2013 :

276.  Výstava CLUB AKTIVITY 2013 v Posádkovom klube Trenčín

Obr.13276 Od 17. do 30. septembra 2013 bola v Posádkovom klube Trenčín posádková prezentácia záujmovej, umeleckej a technickej činnosti "CLUB AKTIVITY 2013". Prezentovala aktivity 19 záujmových klubov, ktoré v PK Trenčín združujú už 1030 členov. Na prezentácii bolo vybraných 13 klubov, ktorých vystavované práce budú reprezentovať PK Trenčín na celorezortnej prehliadke : viac >>> + video


265.  Filatelisti v Trenčíne oslávili 50. výročie klubu výstavou   + video

Obr.13265 Filatelistická výstava inštalovaná k 50. výročiu založenia Klubu filatelistov 52-19 Trenčín pod názvom LAUGARICIO 2013 bola otvorená dňa 26. marca 2013 v Posádkovom klube Trenčín. Výstava prezentovala známkovú tvorbu Slovenskej republiky od roku 1993, poštové dokumenty vzťahujúce sa k obdobiu 2. svetovej vojny, známky štátov z celého sveta a ocenené poštové známky Slovenskej republiky na svetových fórach : viac >>>


250.  Slováci v misii OSN na Cypre a v operácii NATO v Afganistane + video

Obr. 12250 Dňa 19. septembra 2012 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnila vernisáž výstavy, konanej pri príležitosti Dňa OS SR a 10. výročia vzniku Veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR. Prostredníctvom fotografií, publicistiky a dokladov poštového spojenia predstavuje našich vojakov v misiách na Cypre aj v Afganistane. Výstava je otvorená denne od 08.00 do 18.00 h až do 26. októbra 2012 :  viac >>>


>>> Ďalej na informácie o výstavách klubov do roku 2012

  <<< späť  na hlavnú stránku www.klubvtn.info
Aktualizované 7. augusta 2022

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka SVVZ.CZ
SVVZ.CZ

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína