Aktuálne významné výročia v dejinách Slovenska a jeho národov
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Naše významné výročia :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0960 333 886


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúzs-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

VÝZNAMNÉ VÝROČIA V MODERNÝCH DEJINÁCH SLOVENSKA

V dejinách každého štátu existujú udalosti, ktoré sú označované za historické míľniky z dôvodu, že predurčili pre konkrétnu spoločnosť jej vývoj na mnohé desaťročia dopredu. Mnohé z udalostí, ktoré sa odohrali v dávnejšej i nedávnej minulosti mali pre obyvateľov územia dnešného Slovenska vskutku zásadný význam. Aj dnes, keď už je Slovensko samostatným štátom, nebude na škodu si pripomenúť niektoré z takých historických míľnikov, lebo každý z nich bol jedným z krokov na dlhej ceste vývoja národov Slovenska v Európe. Na tejto stránke sú zoradené informácie, ktoré sa prezentujú aktuálne výročia významných udalostí v našich dejinách :


Aktuálne výročia v modernej histórii Slovenska:

>>> Trianonská zmluva oddelila od Maďarska aj územie Slovenska
obr.0994 Dňa 4. júna 1920 bola v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska s novými nástupnickými štátmi po porážke Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne. 71,5 % územia bývalého Uhorska bolo pridelené štátom susediacim s Maďarským kráľovstvom. Územie Slovenska bolo oddelené od Maďarska štátnou hranicou a včlenené do nového Československa. Viac je tu >>>
>>> Vo Francúzsku československí vojaci bojovali proti Nemecku už v lete 1940
obr.10136 15. januára 1940 vznikla vo Francúzsku s cieľom bojovať proti Nemecku a za obnovenie nacistami rozbitého Československa 1. čs. pešia divízia. Bola sformovaná z dobrovoľníkov čs. jednotiek v Agde a mobilizáciou občanov ČSR nachádzajúcich sa vo Francúzsku aj v jeho kolóniách. Necelú polovicu z nich boli Slováci. Keď Nemecko 5. mája 1945 napadlo Francúzsko, boli jej dva pešie pluky nasadené do bojov na fronte : viac >>>
>>> Pred 75. rokmi bojovali čs. tankisti a letci v ostravsko-opavskej operácii
obr.10144
1. čs. tanková brigáda v ZSSR po dosiahnutí úplnej bojovej pohotovosti 16. februára 1945 začala presun na front - do bojového nasadenia v ostravsko-opavskej útočnej operácii. Do operácie boli nasadené aj dva letecké pluky 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR. Po oslobodení Ostravy 30. apríla 1945 jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR pokračovali v prenasledovaní na západ ustupujúcich nemeckých síl až do 5. mája 1945 : viac >>>
>>> Oslobodzovanie celého územia Slovenska sa skončilo 3. mája 1945
Obr.10153 Oslobodzovanie Slovenska začali 20. septembra 1944 zväzky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu Červenej armády prekročením štátnej hranice pri Michalovciach a oslobodením obce Kalinov. Skončilo 3. mája 1945 po 226 dňoch bojov oslobodením obcí Makov a Klokočov. Územie Slovenska oslobodzovala Červená armáda, od 6. októbra 1944 1. čs. armádny zbor v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj rumunská kráľovská armáda : viac >>>
>>> Pred 75. rokmi sa skončilo nasadenie Čs. obrnenej brigády pri Dunkerque
obr.10197 Začiatkom septembra 1943 sa vo Veľkej Británii sformovala Čs. samostatná obrnená brigáda. Po vylodení Spojencov v Normandii bola koncom augusta 1944 presunutá do Francúzska, kde sa od 8. októbra zúčastnila obliehania obkľúčenej nemeckej posádky a prístavu Dunkerque. Až do kapitulácie nemeckej posádky 9. mája 1945 sa zúčastnila bojov v okolí prístavu, bráneného silnou posádkou, ktorá zatopila jeho široké okolie : viac >>>
>>> V roku 1940 vzniklo čs. zahraničné vojsko vo Veľkej Británii
obr.10164 V lete 1940 bola po kapitulácii Francúzska evakuovaná do Veľkej Británie iba časť československých vojakov. Boli sústredení v zámockom parku panstva Cholmondeley, kde sa po počiatočných problémoch začala dňa 12. augusta 1940 formovať 1. čs. zmiešaná brigáda. Právny rámec pre výstavbu čs. vojska vo Veľkej Británii vytvorila 26. októbra 1940 podpísaná dohoda s londýnskou čs. exilovou vládou : viac >>>
>>> Československí letci v Kráľovskom letectve Veľkej Británie (nové prílohy + video)
obr.10161 V lete 1940 bolo do Británie evakuovaných z Francúzska aj 932 čs. letcov. V tej dobe Británia súrne potrebovala každého pilota, preto boli aj čs. letci začlenení do Kráľovského letectva. 12. júla 1940 vznikla 310. čs. stíhacia peruť, 311. čs. bombardovacia peruť 30. júna a 5. septembra aj 312. čs. stíhacia peruť. Obe čs. stíhacie perute sa 17. augusta zapojili spolu s čs. pilotmi v britkých a poľských perutiach do leteckej bitky o Britániu : viac >>>
>>> Československé jednotky na Strednom východe od leta 1940
Obr.0812 V čase keď boli zvyšky čs. vojska vo Francúzku evakuované do Veľkej Británie, ocitla sa časť čs. emigrantov na území dnešnej Sýrie. Keďže im hrozila deportácia do Protektorátu Čecha a Morava, prešli do Palestíny. Na jej území koncom júna 1940 vznikla čs. vojenská skupina ako základ čs. 4. pešieho pluku. Z neho bolo 25. októbra vytvorené Čs. výcvikové stredisko a čs. 11. peší prápor - Východný, ktorý bol presunutý do Egypta. Viac >>>
Výročia v roku 2019

75. výročie : Pripomeňme si bojovníkov karpatsko-duklianskej operácie obr.09120
Od 8. septembra 1944 sa v okolí duklianskeho priesmyku odohrávala najväčšia bitka československých zahraničných jednotiek v druhej svetovej vojne. Vojská sovietskej Červenej armády sa tam spoločne s 1. československým armádnym zborom v ZSSR prebíjali do vlasti cez vybudované línie nemeckej obrany. Čs. vojaci po tvrdých bojoch prekročili slovenskú hranicu 6. októbra 1944. V troch útočných operáciách zahynuli tisíce vojakov ČA a 1.ČSAZ v ZSSR: viac >>>
75. výročie : Nasadenie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR pri Dukle ( 3.) obr.10138
Na žiadosť príslušníkov sformovanej 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR mali byť jej jednotky vyslané pomoc SNP. Dve slovenské divízie na východnom Slovensku, ktoré mali umožniť prechod Červenej armáde cez Karpaty, boli nemeckými jednotkami preventívne odzbrojené. Parabrigáda bola preto nasadená už ako pešia jednotka na dotyku 1. UF a 4. UF na ľavom krídle 38. armády. Viac je tu :viac >>>
75. výročie : 75. výročie príletu 1. čs.slsp v ZSSR na pomoc Povstaniu La-5FN
Po vypuknutí Slovenského národného povstania vznikla na letisku "Tri duby", jedinom letisku na povstaleckom území, Kombinovaná letka". Významnou pomocou pre Povstanie sa 17. septembra 1944 stal prílet 1. československého leteckého stíhacieho pluku v ZSSR, prvej čs. jednotky, presunutej na Slovensko zo zahraničia. Pôsobil v tyle nepriateľa do 25. októbra 1944 z poľného letiska Zolná, neskôr z letiska Tri duby : viac >>>
75. výročie : Slovensko 29. augusta 1945 povstalo proti nemeckým okupantom obr.111
Slovensko si pripomína 75. výročie Slovenského národného povstania (SNP), ktoré vypuklo dňa 29. augusta 1944. V radoch povstalcov bojovali príslušníci 30 národov Európy, Ameriky a Austrálie. Dva mesiace bránili povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo jedným z veľkých ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe a je preto jednou z kľúčových udalostí našich moderných dejín. Viac o SNP je tu : otvoriť >>>
75. výročie : Prvý povstalecký vysielač bol nad Banskou Bystricou novobr_01h
Banskobystrický rozhlasový vysielač bol jediným bezdrôtovým médiom na informovanie o SNP. Vysielač na Laskomerskej výšine vysielal až 10 h denne. Už večer 30. augusta 1944 podniklo nemecké letectvo na vysielač prvý útok. Keď ho 2. septembra 1944 vyradili z činnosti, armáda poskytla náhradný vysielač na nákladnom automobile. Viac je tu: otvoriť >>> 
75.výročie: Bratislava bola prvý krát bombardovaná 16. júna 1944. Viac je tu : otvoriť >>>
80.výročie : Výročie vzniku 1. čs. dobrovoľníckych jednotiek vo Francúzsku Slobodník čs. divízie vo Francúzsku
S cieľom bojovať proti nacistickému Nemecku vznikla 15. januára 1940 vo Francúzsku 1. čs. pešia divízia z čs. jednotiek, vytváraných v Agde už od 28. septembra 1939 z čs. občanov, utečencov a krajanov žijúcich vo Francúzsku aj v jeho kolóniách. Necelú polovicu z nich tvorili Slováci. Prvým veliteľom divízie bol div.gen. Rudolf Viest a jej vznik bol výsledkom spoločného úsilia reprezentantov československej emigrácie : viac >>>
80.výročie : Vznik centra čs. zahraničného odboja vo Francúzsku v roku 1939 obr.0823
Po rozbití a okupácii aj pomníchovskej Č-SR nacistickým Nemeckom odmietol čs. vyslanec v Paríži Štefan Osuský odovzdať Nemecku "svoju" ambasádu. Vytvorili sa tak podmienky na vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Čs. vojaci mohli "dočasne" vstúpiť do Cudzineckej légie. Po vypuknutí vojny s Nemeckom bola obnovená aj československo-francúzska zmluva o čs. vojsku vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>
80.výročie : Hitlerovi sa podarilo rozbiť aj druhú Česko-Slovenskú republiku obr.0986
Po Mníchovskej "dohode" a viedenskej arbitráži musela ČSR odstúpiť svoje pohraničné územia. Druhej republike zostal iba úzky pruh územia o dĺžke asi 900 a šírke 100 kilometrov. Po dosiahnutí autonómie Slovenska získali v krajine moc radikálne sily, ktoré Hitler využil k rozbitiu Česko-slovenska a po vzniku Slovenského štátu obsadil Česko. 15. marca 1939 bývalá ČSR po dvadsiatich rokoch existencie zanikla úplne. viac >>>
80. výročie : Maďarsko-slovenská Malá vojna  A magyar–szlovák kis háború  (1939) obr.0987
Malá vojna bola maďarsko-slovenský konflikt, rozpútaný Maďarskom voči novému Slovenskému štátu. Maďarské vojsko vtrhlo ráno 23. marca 1939 z Podkarpatskej Rusi s úlohou dobyť aspoň časť východného Slovenska s prevažne nemaďarským obyvateľstvom. Konflikt sa skončil po zásahu Nemecka. Slovensko prišlo asi o 10 až 15 km široké územie a následne podpísalo "ochrannú zmluvu" s Nemeckom. Viac >>> +video
Výročia v roku 2018

100. výročie : Územie Slovenska sa v rokoch 1918 - 1919 muselo vybojovať obr.0881
Územie dnešného Slovenska bolo po vzniku Československa (dňa 28. októbra 1918) aj naďalej kontrolované maďarskými úradmi a vojskom, ktoré existenciu spoločného nového štátu Čechov a Slovákov ignorovali a odmietali odísť za južnú hranicu územia Slovenska. Prevzatie územia Slovenska od vzniknutej Maďarskej republiky sa muselo uskutočniť okrem nátlaku štátov Dohody aj vojenskou silou : viac >>>
100. výročie : Generál M. R. Štefánik tragicky zahynul pri návrate do vlasti obr.10165
Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik bol astronóm, vojak aj politik, ktorý sa významne zaslúžil o vznik Československa. Bol podpredsedom "Národnej rady československej" od roku 1916. Zahynul pri leteckej katastrofe 4. mája 1919 už ako minister vojny prvej čs. vlády pri návrate z Talianska do Bratislavy. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik bol jednou z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia. Viac >>>
170. výročie : V revolučnom roku 1848 povstali za svoje práva aj Slováci obr.0848
Keď nový uhorský snem odoprel rovnaké práva v Uhorsku nemaďarským národom, Štúr, Hurban a Hodža ich chceli pre Slovákov vybojovať. Vo Viedni sformovali Slovenskú národnú radu aj jednotku dobrovoľníkov a presunuli sa na Myjavu. SNR vyhlásila uhorskej vláde neposlušnosť a vyzvala Slovákov si svoje práva vybojovať. Prvú bitku s jednotkami vlády v Pešti povstalci vybojovali pri Brezovej 22. septembra 1848. Viac je tu >>>

Stránka bude aktualizovaná postupne

( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 24.08.2019 - Aktualizované 15.02.2021

Vojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR