Základné informácie o histórii územia dnešného Slovenska a Slovákov
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | História územia dnešného Slovenska :

NAŠE KLUBY :

    Informácie z klu-
    bov v Trenčíne

    Klub výpočtovej
    techniky Trenčín

    Klub vojenských
    veteránov ( TN )

    Klub vojenských
    výsadkárov (TN)

    Klub letcov a pa-
    rašutistov ( SLZ )

    Klub filatelistov -
    KF 52-19 Trenčín

    Klub numizmati-
    kov a historikov

    Kluby vojenskej
    histórie Trenčín


    Klub priateľov
    Francúzska
    a Slovenska ZA

    Klub priateľov
    VKK T.Matliare


Múzeum Parti-
zánskej brigá-
dy Jana Žižku:

obr.mpbjmv
Otvoriť >>>

Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30h
0960 333 886

Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PKTN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 14.04.2019
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

1.ČSAZvZSSR
1.ČSAZ v bojoch
za oslobodenie
ČSR (1944-1945)

je na stiahnutie tu >

HISTÓRIA ÚZEMIA DNEŠNÉHO SLOVENSKA A SLOVÁKOV:

( stránka bude postupne vybavená prílohami )
Úvod

V dejinách každého národa sú aj obdobia, ktoré môžeme nazývať prelomovými. Sú skúškou, či národ prežije pod tlakom určitých dejinných okolností, alebo nie. V takom období sa nachádzame aj dnes, hoci tento tlak má celkom iný charakter ako tomu bolo v minulosti. Aby sme prežili ako národ, t.j. aby sme si zachovali svoju reč a zvyklosti, musíme poznať však svoju minulosť, lebo iba vďaka nej pochopíme našu silu a schopnosť odolávať ťažkým situáciám.

Na území dnešného Slovenska žili od dávnej minulosti ľudia mnohých kultúr a dnes už neexistujúcich národov, vystriedali sa na ňom viaceré štátne zriadenia a rôzne politické systémy. Na tejto stránke bude aktualizovaný prehľad historických udalostí, ktoré súviseli s územím a obyvateľstvom súčasného Slovenska, lebo sú neoddeliteľnou súčasťou jeho histórie. Informácie budú chronologicky usporiadané tak, ako sa vyvíjala história územia dnešného Slovenska a národa Slovákov.

Všetky informácie uverejnené na tejto stránke je možné okamžite konfrontovať s informáciami uvedenými na stránkach Wikipedie (do ktorej prispievajú aj autori z iných štátov) aj na ďalších serióznych slovenských a zahraničných internetových stránkach.


Územie Slovenska bolo osídlené už od najstarších dôb - prítomnosť obyvateľov sa tu datuje od ranej doby kamennej. Postupne sa tu rozvíjali viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred n.l. zasiahla expanzia Keltov. Keltov vystriedali starí Rimania, ktorí budovali na strednom Dunaji opevnený systém Rímskej ríše Limes Romanum. Počas veľkého sťahovania národov prešli cez naše územie germánske kmene Markomanov, Kvádov, Hunov aj Avarov.

Slovanské kmene začali prenikať do Karpatskej kotliny od konca 4. storočia. Prví Slovania sa na území Slovenska usídlili v 5. storočí. V 7. storočí tu vznikla Samova ríša a po jej zániku väčšie kmeňové útvary - na začiatku 9. storočia významné kniežactvo so strediskom v Nitre, ktoré sa v roku 833 stalo súčasťou Veľkomoravskej ríše. Veľká Morava bola miestom vzniku písma, najstaršej slovanskej literatúry, rozšírenia a upevnenia kresťanského náboženstva.

Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia, postupne pohltili územie Slovenska staromaďarské kmene a územie Slovenska sa na tisícročie stalo súčasťou uhorského štátu. Uhorský štát sa po obdobiach vnútorného zápasu medzi šľachtou a panovníkom postupne skonsolidoval - aj na dnešnom Slovensku sa rozvíjali banské mestá, obchodné centrá. V roku 1467 bola na území dnešnej Bratislavy založená Academia Istropolitana - prvá univerzita na Slovensku.

Začiatkom 16. storočia začínajú Uhorsko sužovať vpády Turkov, ktoré vyvrcholia bitkou pri Moháči v roku 1526, kedy porazili Turci uhorské vojská a bol zabitý uhorský kráľ. Na trón zasadajú Habsburgovci a Uhorsko sa stalo do roku 1918 súčasťou Habsburskej monarchie. Kvôli strategickej polohe sa v roku 1536 stáva Bratislava až do roku 1783 hlavným mestom Uhorska namiesto Budapešti. V Bratislave pravidelne zasadal aj uhorský parlament.

17. storočie je poznamenané povstaniami uhorskej šľachty proti Habsburgovcom v súvislosti s náboženskými zápasmi medzi katolíkmi a evanjelikmi. Po nástupe Márie Terézie na trón (1740-1780) mnoho hospodárskych a sociálnych reforiem cisárovnej a jej syna Jozefa II. uľahčilo postavenie roľníkov aj mešťanov. Reformami boli postupne odstránené najtvrdšie formy diskriminácie protestantov a školské reformy napomohli vzdelávaniu.

Od konca 18. storočia vznikajú o.i. aj na Slovensku prvé manufaktúry a rozvíja sa tu najmä železiarsky priemysel. Modernizáciu Uhorska a teda aj Slovenska brzdila a deformovala veľmi zlá národnostná politika. Uhorsko bol mnohonárodnostný štát a jeho etnicky maďarské vládnuce elity v zápase s Habsburgovcami sa pokúšali asimilovať početných Slovákov, Rumunov, Nemcov, Srbov a Rusínov. To nevyhnutne viedlo ku konfliktom.

V 19. storočí Slováci po prvýkrát sformulovali svoj vlastný politický program a začali sa profilovať ako samostatný národ. V roku 1843 bol Ľudovítom Štúrom uzákonený slovenský jazyk. Výsledkom národného obrodenia bol vznik prvých slovenských gymnázií v Martine, Revúcej a Kláštore pod Znievom. Rozmach národného hnutia ochromilo rakúsko-maďarské vyrovnanie v roku 1867 a nadchádzajúce obdobie maďarizácie, ktoré trvalo plných 50 rokov.

V 20. storočí vývoj Slovenska výrazne ovplyvnila 1. aj 2. svetová vojna. Na konci prvej došlo k zániku porazeného Rakúsko-Uhorska a vytvoreniu spoločného štátu s Čechmi. Obdobie spoločnej republiky prinieslo Slovensku nebývalý rozvoj v hospodárstve, vzdelaní a kultúre. V roku 1939 pod vplyvom medzinárodných udalostí bolo Československo rozdelené na tzv. Slovenský štát, ktorý patril do sféry Hitlerovho vplyvu a na protektorát Čechy a Morava.

Po rozpade republiky časť jej občanov odišla do zahraničia, aby bojovali po boku Spojencov proti silám nacistického Nemecka v Poľsku, Francúzsku, Veľkej Británii a ZSSR, ako aj proti silám Osy v Afrike. V roku 1944 bolo vyhlásené v Banskej Bystrici Slovenské národné povstanie proti nemeckým okupantom. Vďaka odboju sa Československo po vojne priradilo k víťazným štátom a bolo ako štát znovu obnovené. V dôsledku rozdelenia povojnovej Európy medzi Spojencov sa však stalo súčasťou tzv. Východného bloku.

Po skončení druhej svetovej vojny sa v našej histórii udialo viacero zmien štátneho zriadenia. So susedným českým štátom sme znova vytvorili Československú republiku, potom, keď v roku 1948 získala moc v štáte komunistická strana, Československú socialistickú republiku a po tzv. Nežnej revolúcii v roku 1989 Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku. V roku 1993 Československo sa znova rozdelilo na dva samostatné štáty.

Slovenská republika je od marca 2004 členom NATO a od mája aj členom Európskej únie. V decembri 2007 sa stala súčasťou Schengenského priestoru a od 1. januára 2009 sa prijatím jednotnej európskej meny EURO zaradila do Európskej menovej únie. Tak ako Henleinovci vytvorili v 30-tich rokoch národnostný problém a rozbili ČSR, postupujú iredentisti, ktorí znova spochybňujú o.i. aj závery z Trianonu.

Tak ako odchádzajú už aj poslední účastníci protifašistického odboja, potomkovia, a uctievači tzv. "ľudákov" (členov HSĽS) a Hlinkovej gardy (HG) ich prezentujú ako bojovníkov za samostatnosť Slovenska. Niektorí historici, ale aj média prekrúcajú podiel oslobodzovacích vojsk postupujúcich "z východu" a preceňujú význam vojsk západných Spojencov na porážke fašizmu aj nacistického Nemecka.

( administrátor )

<<<  späť
Vložené 27.12.2009 - Aktualizované 26.08.2019

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video


2 obludy
Smer k druhej
svetovej vojne.

ARCHÍV
článkov :

 č. 311 - 330
 č. 291 - 310
 č. 271 - 290
 č. 251 - 270
 č. 231 - 250
 č. 211 - 230
 č. 191 - 210
 č. 171 - 190
 č. 151 - 170
 č. 141 - 150
 č. 131 - 140
 č. 121 - 130
 č. 111 - 120
 č. 101 - 110
 č. 091 - 100
 č. 081 - 090
 č. 071 - 080
 č. 061 - 070
 č. 041 - 060
 č. 021 - 040
 č. 001 - 020