Archívne informácie záujmových klubov a združení v Trenčíne na str. indexe :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 401 až 420 :

420. Spomienka na čs. prieskumníka - parašutistu Jozefa Jablonku

obr.19404ppl Kapitán v.v. Jozef Jablonka sa podľa historika Jiřího Šolca radí na prvé miesto v rebríčku úspešnosti čs. parašutistov s tromi akciami do nemeckého tyla. Prvýkrát bol vysadený 19. januára 1945 pri Závadnej Porube v okr. L. sv. Mikuláš v operácii JAVOR. Druhýkrát 22. februára pri Kroměříži a tretíkrát 26. marci pri Krhovej v okr. Valašské Meziříčí. Po splnení úloh prešiel cez front späť k útvaru : otvoriť >>>


419. VČS Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

obr.20419a 22. februára 2020 sa v Posádkovom klube Trenčín konala Výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín. Na VČS bolo hodnotené plnenie úloh stanovených si na rok 2019, ako aj účasť členov klubu na jednotlivých aktivitách. Schválený bol aj "Plán práce na rok 2020". Rokovania sa zúčastnil aj prezident KVV SR a hostia zo spolupracujúcich klubov. Viac je tu :otvoriť >>>


Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2019 :

418. Pieta pri pomníku obetí brutality nacistov v lesoparku Brezina

obr.19418 Na 75. výročie ukrutností páchaných Einsatzgruppe 13 v zime 1944 - 1945 na trenčianskej Brezine sa pri pomníku ich obetí konalo 30. decembra 2019 pietne stretnutie. Akciu venovanú pamiatke kruto zavraždených ľudí pripravil Klub vojenskej histórie protifaštického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. V lesoparku nacistickí zločinci zavraždili a zahrabali 69 ľudí. Viac je tu : otvoriť >>>


416. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre 31 vojakov

obr.19416 Ozbrojené sily SR si v Banskej Bystrici 9. augusta 2019 uctili účastníkov SNP vojenskou prehliadkou. Pochodovú zostavu brigády bojového zabezpečenia vytvorilo 31 jej príslušníkov. Na slávnostnom nástupe jednotiek zväzku 26. novembra 2019 v Trenčíne udelil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pamätné medaile na prehliadke pochodujúcim príslušníkom. Viac je tu : otvoriť >>>


415. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre Júliusa Kusého

obr.19415 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja udelil k 75. výročiu SNP svoju pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" Júliusovi Kusému, jednému z jej ešte žijúcich bojovníkov. Pretože sa nemohol zúčastniť oslavy 75. výročia SNP na Jankovom vršku, bola mu odovzdaná v Bánovciach nad Bebr. Medailu mu na stretnutí odovzdali predseda a tajomník klubu. Viac je tu : otvoriť >>>


414. Výstava Čs. vojaci bojovali po boku víťazných Spojencov (1939 -1945)

obr.19414 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril 19. novembra 2019 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch čs. jednotiek po boku víťazných Spojencov už od septembra 1939 až do mája 1945. Výstava z 11. októbra je rozšírená o 4 panely a výstavku o chronológii vzniku čs. jednotiek aj bojov ich vojakov po boku Spojencov v druhej svetovej vojne. Viac je tu : otvoriť >>>


413. Posvätenie kaplnky Srbov, Chorvátov a Slovincov v Trenčíne

obr.19413 Na trenčianskom mestskom cintoríne bola 8. novembra 2019 posvätená kaplnka Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Kaplnku s kostnicou obetí prvej svetovej vojny pochádzajúcich z územia celého Balkánu, zrekonštruoval s podporou MsÚ Trenčín Srbsko-slovenský spolok SLOGA. Po posvätení kaplnky sa konala aj pieta k 101. výročiu skončenia I. svetovej vojny. Viac je tu : otvoriť >>>


412. Čs. vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939-1945)

Obr.19412 V Posádkovom klube Trenčín bola 11. októbra 2019 otvorená 1. časť výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Bola venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania územia Slovenska od vojsk nemeckých okupantov aj vlády vojnovej Slovenskej republiky. KVH-PFO požičala výstavu pobočka Zväzu letcov v Brne. Viac je tu : otvoriť >>>


411. Výstava k 80. výročiu vzniku čs. vojska vo Francúzsku v roku 1939

obr.19411 Výstavu k 80. výročiu vzniku čs. vojenského odboja proti nacistickému Nemecku vo Francúzsku v roku 1939 otvoril 4. septembra 2019 v Trenčianskom múzeu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Vernisáže sa zúčastnili delegácie samosprávy, štátnej správy, OblV SZPB, klubov a OZ aj veľvyslanci Francúzskej a Českej republiky aj 1. tajomník Ruskej federácie. Viac je tu : otvoriť >>>


410. Oslava 75. výročia SNP v Trenčíne bola pri pamätníku na Brezine

obr.19410 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1) a Klub vojenských veteránov Trenčín sa 4. septembra 2019 zúčastnili oslavy 75. výročia SNP. Usporiadal ju MsÚ Trenčín pri pamätníku na cintoríne 69 obetí v lesoparku Brezina, popravených nemeckými okupantmi. Oslavy sa v tom termíne mohli zúčastniť aj žiaci ZŠ. Viac je tu : otvoriť >>>


408. Výstava v Bošáci k 80. výročia vzniku Čs. vojska vo Francúzsku

obr.19408 Výstava v Bošáci bola otvorená dvakrát. Prvý krát koncom júna v miestnej Základnej škole. Na vernisáže spoznali na fotografiách otca predseda ZO SZPB a pani učiteľka aj niekoľkí žiaci svojich príbuzných. Druhá prezentácia bola na Obecnom úrade a vyvolala záujem obyvateľov Bošáce aj z jej okolia. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941- 1944)

Obr.repkin Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Vojenský historický ústav Bratislava. Klubu ju doplnil informáciami o slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a Ukrajiny aj o pomníkoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli na území okupovaných krajín a sú pochovaní v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


406. Stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

obr.19406 Slávnostné stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe usporiadali 6. mája 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov "generála Goliana" Trenčín - 1 a Posádkový klub Trenčín. Po stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená malá výstavka s prednáškou na tému výročia. Viac je tu : otvoriť >>>


405. Spoločný zájazd z Trenčína na Bradlo 4. mája 2019

obr.19405 Členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Trenčín, Klubu numizmatikov a Klubu vojenskej histórie uskutočnili na 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika zájazd na miesto jeho posledného odpočinku pod mohylou na Bradle. Po skončení oficiálneho pietneho stretnutia položili k mohyle spoločný veniec. Viac je tu : otvoriť >>>


404. Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome

obr.19404 Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 25. apríla 2019 stretli predstavitelia obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína aj ďalších organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred dvomi pamätnými tabulami ich rodákov, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 -1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


402. Slávnostné stretnutie k 74. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

obr.19402 Trenčín a jeho okolie po Váh oslobodili jednotky "Červenej armády" ZSSR a Kráľovskej rumunskej armády 10. apríla 1945. Na 74. výročie oslobodenia mesta Trenčín sa 10. apríla 2019 konala na Brezine spomienka pri pamätníku na cintoríne 69 obetí, zavraždených nemeckými okupantmi v zime 1944 -1945. K výročiu sa 13. apríla konal 44. ročník turistického pochodu. Viac je tu : otvoriť >>>


401. Výstava o rozbití aj Druhej ČSR a vzniku čs. odboja (1939 - 1940)

obr.19401 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril 13. marca 2019 v Posádkovom klube Trenčín vlastnú výstavu "Česko-slovenský zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940)". Jej súčasťou bola výstavka o rozbití aj Druhej ČSR podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 381 až 400

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 381 - 400
č. 361 - 380
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.