Archívne informácie záujmových klubov a združení v v Trenčíne na str. indexi :
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |   Avíza  |  Aktivity  |  Výstavy  |  Výročia  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info+vii  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Archívne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Na tejto stránke sú umiestnené informácie čís. 321 až 340 :

340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 28. mája 2016 sa konal v Žiline XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Behu terénom sa vo 12 kategóriách zúčastnilo rekordných 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline a pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


339. Trenčania si pripomenuli 71. výročie ukončenia II. svetovej vojny

obr.16339 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín usporiadali 10. mája 2016 stretnutie k 71. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Pred pamätnou tabulou na PK Trenčín, venovanej osloboditeľom mesta, pripomenuli význam aj poučenie z porážky Nemecka, nacizmu aj fašizmu. Po stretnutí sa konala prezentácia pamätí Štefana Štefloviča : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabulu

ob.16338 Súčasťou stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Drietomy bolo aj odhalenie pamätnej tabule na obecnom úrade ich rodákovi, čs. kapitánovi Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úlohy a prekročení frontovej línie vrátil spať do zostavy vojsk Červenej armády. V rodisku mu 28. apríla 2016 odhalili pamätnú tabulu : viac >>>


337. Stretnutie k 74. výročiu začiatku deportácií Židov z Trenčína

obr.12230 Koncom marca 1942 vypravila vláda vojnovej Slovenskej republiky prvé transporty Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Za poplatok vtedajších 500 ríšskych mariek ich odosielala nacistickému Nemecku na otrocké práce a smrť. KVH PFO - ZO SZPB Trenčín 1 a Židovská obec Kehila si 14. apríla 2015 uctili pamiatku 1573 židovských občanov, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predniesol správu o činnosti klubu jeho predseda Jozef Krajčír. Najaktívnejší členovia klubu boli po vyhodnotení ocenení. Po diskúsii bol schválený Plán činnosti klubu na rok 2016 : viac >>>


334. Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu

obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 26. januára 2016 konalo spomienkové stretnutia na 110. výročie narodenia armádneho generála i.m. Jána Goliana. Dôstojník J. Golian bol hlavným organizátorom vojenských príprav SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. čs. armády. Príslušníci VPS OS SR a delegácia SZPB položili vence k pamätnej tabuli na budove : viac >>>


333. Pietne stretnutie na záver Roka Ľudovíta Štúra

ob.16333 Na záver "Roka Ľudovíta Štúra" sa 12. januára 2016 na mestskom evanjelickom cintoríne v Trenčíne uskutočnilo spomienkové stretnutie. Zorganizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne pred obnoveným náhrobnom pomníku na krypte rodiny Janka Štúra a jeho syna Karola Emila Štúra. Pomník bol opravený na podnet Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : viac >>>


Informácie o aktivitách klubov v roku 2015 :

331. Činnosť ZO SZPB Trenčín 1 na konci roka 2015

ob.15331 Na členskej schôdzi 19. novembra boli členovia KVH-PFO / ZO SZPB Trenčín - 1 zoznámení so závermi XVI. zjazdu SZPB. V správe o činnosti bolo vyhodnotené plnenie uznesenia z januárovej členskej schôdze. Na záver boli prijaté nové úlohy na rok 2016. Výbor usporiadal dňa 3. decembra stretnutie jubilantov a dňa 30. decembra 2015 pietne stretnutie pri pamätníku v Dušovej doline : viac >>>


330. Trenčania vzdali úctu vojnovým obetiam 10. aj 11. novembra

ob.11212 V dňoch 10. a 11. novembra 2015 sa na vojenských cintorínoch v Trenčíne uskutočnili dve pietne stretnutia k ucteniu pamiatky vojakov, ktorí zomreli v meste cez prvú svetovú vojnu. Na "Deň vojnových veteránov" si Trenčania uctili pamiatku obetí vojen na vojenskej časti cintorína v meste. Deň predtým sa pietny akt konal aj na druhom vojenskom cintoríne v lokalite Trenčín - Zábranie : viac >>>


328. Pripomenuli si štúrovské tradície v obci Uhrovec

Obr.15328 Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( ZO SZPB Trenčín - 1 ) uskutočnil 19. septembra 2015 zájazd do Uhrovca. Návšteva rodiska Ľudovíta Štúra sa konala pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Cieľom zájazdu bola navšteva rodného domu, dnes spoločného múzea Ľ. Štúra aj A. Dubčeka, ktorý sa v tom dome narodil tiež. Účastníci zájazdu navštívili aj Uhrovské múzeum a obzreli si rozpadajúci sa uhrovský kaštieľ : viac >>>


327. Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa

15327 V nedeľu 13. septembra 2015 sa konal 7. ročník "Memoriálu L. Crosa" s podtónom "Nezabúdajme na hrdinov" ako pamiatka na mladého francúzskeho partizána, ktorému sa v marci 1944 podarilo ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov memoriálu všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku Francúzov v Slovenskom národnom povstaní. Najmladší účastník mal 4 roky a najstarší 82 rokov : viac >>>


326. Oslavy 71. výročia SNP sa konali tradične pri pamätníku na Brezine

Obr.15326 Trenčania si 26. augusta 2015 pripomenuli 71. výročie SNP pri pamätníku obetí povraždených cez zimu 1944 -1945 okupantmi. Občania mesta sa zapojili do protifašistického odboja už v roku 1939 a okrem účasti v SNP získali aj niekoľko dôstojníkov, ktorí sa zapojili do jeho plánovania a prípravy. Po skončení pietneho aktu pozval primátor mesta účastníkov protifašistického odboja a delegáciu SZPB na tradičné stretnutie : viac >>>


324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčianska (oblastná) pobočka Klubu vojenských výsadkárov SR zorganizovala spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke. Bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


323. Deň, kedy vytiekla krv štyridsaťštyri slovenských vojakov

Obr.15323 Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a Posádkového klubu Trenčín sa dňa 8. júna 2015 uskutočnilo v kasárnih bývalého C. a K. pešieho pluku 71 malé spomienkové stretnutie. Uskutočnilo sa pri príležitosti 97. výročia popravy 44 vojakov doplňovacej formácie pluku v Kragujevci pri pamätníku popravených vojakov. Po návrate z ruského zajatia a doplnení mali byť poslaní ku svojmu pluku na taliansky front : viac >>>


322.Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo aj šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321.Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Po skončení oficiálnej oslavy sa výsadkoví veteráni poklonili pamiatke 13. príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v lietadle na vrchu Slemä počas ich prepravy na pomoc SNP : viac >>>


 <<< vpred na novšie informácie                                  >>> vzad na staršie informácie
Informácie čís. 321 až 340

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.