Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Bojiská  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
cez pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0960 333 886


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 06.08.2020
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Informácie o aktivitách klubov v mesiaci október 2020 : sú tu >>>

Významné výročia v modernej histórii nášho národa : sú tu >>>

>>> Trianonská zmluva oddelila od Maďarska aj územie Slovenska
obr.0994 Dňa 4. júna 1920 bola v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska s novými nástupnickými štátmi po porážke Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne. 71,5 % územia bývalého Uhorska bolo pridelené štátom susediacim s Maďarským kráľovstvom. Územie Slovenska bolo oddelené od Maďarska štátnou hranicou a včlenené do nového Československa. Viac je tu >>>
>>> Vo Francúzsku bojovali čs. vojaci proti Nemecku už v lete 1940
obr.10136 15. januára 1940 vznikla vo Francúzsku s cieľom bojovať proti Nemecku a za obnovenie nacistami rozbitého Československa 1. čs. pešia divízia. Bola sformovaná z dobrovoľníkov čs. jednotiek v Agde a mobilizáciou občanov ČSR nachádzajúcich sa vo Francúzsku aj v jeho kolóniách. Necelú polovicu z nich boli Slováci. Keď Nemecko 5. mája 1945 napadlo Francúzsko, boli jej dva pešie pluky nasadené do bojov na fronte : viac >>>
>>> V roku 1940 vzniklo čs. zahraničné vojsko vo Veľkej Británii
obr.10164 V lete 1940 bola po kapitulácii Francúzska evakuovaná do Veľkej Británie iba časť československých vojakov. Boli sústredení v zámockom parku panstva Cholmondeley, kde sa po počiatočných problémoch začala dňa 12. augusta 1940 formovať 1. čs. zmiešaná brigáda. Právny rámec pre výstavbu čs. vojska vo Veľkej Británii vytvorila 26. októbra 1940 podpísaná dohoda s londýnskou čs. exilovou vládou : viac >>>
>>> Československí letci v Kráľovskom letectve Veľkej Británie
obr.10161 V lete 1940 bolo do Británie evakuovaných z Francúzska aj 932 čs. letcov. V tej dobe Británia súrne potrebovala každého pilota, preto boli aj čs. letci začlenení do Kráľovského letectva. 12. júla 1940 vznikla 310. čs. stíhacia peruť, 311. čs. bombardovacia peruť 30. júna a 5. septembra aj 312. čs. stíhacia peruť. Obe čs. stíhacie perute sa 17. augusta zapojili spolu s čs. pilotmi v britkých a poľských perutiach do leteckej bitky o Britániu : viac >>>
>>> Československé jednotky na Strednom východe od leta 1940
Obr.0812 V čase keď boli zvyšky čs. vojska vo Francúzku evakuované do Veľkej Británie, ocitla sa časť čs. emigrantov na území dnešnej Sýrie. Keďže im hrozila deportácia do Protektorátu Čecha a Morava, prešli do Palestíny. Na jej území koncom júna 1940 vznikla čs. vojenská skupina ako základ čs. 4. pešieho pluku. Z neho bolo 25. októbra vytvorené Čs. výcvikové stredisko a čs. 11. peší prápor - Východný, ktorý bol presunutý do Egypta. Viac >>>
>>> Oslobodzovanie územia Slovenska sa skončilo 3. mája 1945
Obr.10153 Oslobodzovanie Slovenska začali 20. septembra 1944 zväzky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu Červenej armády prekročením štátnej hranice pri Michalovciach a oslobodením obce Kalinov. Skončilo 3. mája 1945 po 226 dňoch bojov oslobodením obcí Makov a Klokočov. Územie Slovenska oslobodzovala Červená armáda, od 6. októbra 1944 1. čs. armádny zbor v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj rumunská kráľovská armáda : viac >>>
Výročia významných udalostí v druhej svetovej vojne  otvoriť >>>

>>> Pred 75 rokmi sa skončila II. svetová vojna v Európe kapituláciou Nemecka
Obr.151 V dňoch 8. alebo 9. mája si v pokrokových štátoch pripomenuli 75. výročie skončenia II. svetovej vojny v Európe víťazstvom Spojencov nad fašizmom a nacizmom. II. svetovú vojnu v bývalom ZSSR a doposiaľ v Ruskej federácii nazývajú Veľkou vlasteneckou vojnou. OSN vyzvala všetky členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si každoročne pripomínali aj pre súčasnosť významné májové dni z roku 1945 : viac >>>
>>> Pred 75. rokmi sa druhá svetová vojna skočila až kapituláciou Japonska
obr.10166 Po skončení vojny v Európe Japonsko aj naďalej vzdorovalo postupujúcim ozbrojeným silám USA a Spojencov v Tichomorí aj Ázii. Po odmietnutí ich výzvy na kapituláciu a zastavenie bojov o Japonsko, USA zhodili atómové bomby na mestá Hirošima a Nagasaki. Sovietsky zväz v zmysle dohody zaútočil na japonské vojská v Ázii. Japonsko však podpísalo kapituláciu až 2. septembra 1945 a druhá svetová vojna sa definitívne skončila : viac >>>
Výročia ktoré si pripomíname každoročne :

>>> 76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a dobytia Duklianskeho priesmyku
obr.09120 Na krosniansko-duklianskom smere od 8. septembra do 28. októbra 1944 prebiehala bojová činnosť, ktorá vošla do histórie ako Karpatsko-duklianska operácia. Vojská sovietskej ČA s 1. československým armádnym zborom v ZSSR sa tam snažili prebiť cez línie nemeckej obrany k hranici prvej ČSR. Po ťažkých bojoch ju čs. vojaci prekročili 6. októbra 1944. Padlí čs. vojaci sú tam pochovaní na cintoríne v Duklianskom priesmyku : viac >>>
>>> 76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania
obr.09111 Slovensko si pripomína 76. výročie Slovenského národného povstania, ktoré pripravila ilegálna SNR. Vypuklo 29. augusta 1944 a jeho hlavnou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku a 2 čs. zahraničné jednotky, vyslané zo ZSSR. V radoch partizánov bojovali aj príslušníci 30 národov. Povstalci 2 mesiace bránili povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo jedným z veľkých ozbrojených vystúpení antifašistov v Európe : viac >>>
>>> 76. výročie príletu 1. čs. stíhacieho pluku v ZSSR na pomoc SNP
obr.10141a Významnou pomocou SNP bol prílet 1. čs. leteckého stíhacieho pluku zo ZSSR. Na Slovensko preletel 17. septembra 1944 ako prvá čs. zahraničná jednotka s úlohou ovládnuť vzdušný priestor nad povstaleckým územím a znemožniť Luftwaffe bombardovanie povstaleckých sil. Jeho 21 stíhacích lietadiel La-5FN podporovalo vlastné pozemné jednotky aj bombardovaním. Pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 tu : viac >>>
>>> 76. výročie príletu 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR na pomoc SNP
obr.10138 Po prvom bojovom nasadení 2. čs. paradesantnej brigády vo východných Karpatoch začalo sovietske letectvo od 25. septembra 1944 prepravovať jednotky čs. parabrigády na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Do 17. októbra 1944 prepravilo na povstalecké územie Slovenska celkom 1739 výsadkárov. Situáciu v tej dobe však už nemohli zachrániť ani veľmi dobre vycvičené a po bojoch v Karpatoch stmelené jednotky parabrigády : viac >>>
Niektoré tipy na využitie aplikácií dostupných na internete :

 • Zmerajte si rýchlosť pripojenia počítača na používaný internetový server:  otvoriť >>>
 • Tu získate náhľady na vybrané lokality alebo objekty v teréne aj z výšky :  otvoriť >>>
 • Novinky (aj zaujímavosti) v jednotlivých oblastiach informačnej techniky :  otvoriť >>>

 • Informácie o aktivitách spolupracujúcich klubov :

  Spolok Nesmrtelný pluk v České republice predstavil film Cena vítězství
  Obr.20avz75m Spoločenské hnutie "Nesmrtelný pluk" v Českej republike predstavilo k  75. výročiu víťazstva v 2. svetovej vojne film "Cena vítězství". Uvedený film zachytáva spomienky ľudí spojených príbehom boja za oslobodenie od fašizmu v priebehu druhej svetovej vojny. Vo filme vystupujú pamätníci aj potomkovia významných účastníkov oslobodzovacích bojov. Film natočili s podporou dcéry maršala Ivana Koneva. Viac je tu : otvoriť >>>  
  Trenčania na prednáške "Caproni Ca-3" v Brezovej pod Bradlom
  Obr.caproni-3 Niekoľko našich členov prijalo pozvanie do Brezovej pod Bradlom od p. Ondreja Janštu a zúčastnilo sa aj jeho prednášky o histórii lietadiel firmy "Caproni". Účastníci prednášky v "Národnom dome Štefánika" potleskom privítali nášho člena Karola Steklého (* 1921) ako veľkého znalca lietadla Ca-3 aj osobnosti generála M. R. Štefánika. Prednáška bola rozdelená na dve časti. Podrobnejšie informácie o jej prezentácii sú tu : otvoriť >>> 
  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2020 :

  Obr.nové429. Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP 29. augusta 2020

  obr.20429

  29. augusta 2020 si 76. výročie Slovenského národného povstania pripomenul Trenčín pri pamätníku na Brezine. Na pozvanie primátora mesta sa "komorného" stretnutia zúčastnili iba malé delegácie Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR, ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 a Klubu vojenských veteránov Trenčín. K pamätníku však prišlo aj niekoľko návštevníkov lesoparku. Viac je tu >>>


  Obr.nové428. Pripomenuli sme si 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Posádkový klub Trenčín pripomenul verejnosti 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy putovnou výstavou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Celkom trinásť panelov výstavy s názvom Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko bolo vo výkladoch PK Trenčín na Hviezdoslavovej ulici čís. 16 od 22. júla až do 31. augusta 2020. Viac je tu >>>


  427. Spoločný výlet trenčianskych klubov v Bošáckej doline

  obr.20427g Klub vojenskej histórie protifašistického odboja s Klubom vojenských veteránov Trenčín uskutočnil dňa 31. júla 2020 poznávací výlet do okolia mesta Trenčín. V Trenčianskom regióne sa narodili, žili, pôsobili a tvorili históriu Slovenska viaceré významné osobnosti. Za niektorými vycestovali do blízkych Trenčianskych Bohuslavíc, Bošáce, Zemianskeho Podhradia a do Novej Bošáce. Viac je tu : otvoriť >>>


  426. 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika v Brezovej

  obr.20426 V Brezovej p. Bradlom si 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenula 20. júla 2020 aj delegácia z Trenčína. Po štátnej hymne, ktorú zaspieval Mužský cirkevný spevokol, si hostia uctili pamiatku gen. M. R. Štefánika položením vencov a kvetov k jeho pamätnej tabuli. Ďalší program slávnostného stretnutia pokračoval v Národnom dome Štefánikovom. Viac je tu : otvoriť >>>


  425. Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali - Výstava HÚ SAV

  obr.20425d V rámci spolupráce s KVH-PFO sprostredkovalo Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" Posádkovému klubu Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ HÚ SAV. Po jej prezentácii v Archíve mesta Bratislava v januári 2020 bola inštalovaná 18. júna vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  424. Rokovanie Rady HOSk vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP

  obr.20424 V priestoroch KVH-PFO sa dňa 24. júna 2020 uskutočnilo zasadnutie Rady Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v SNP s cieľom vyhodnotiť a spresniť plán aktivít na rok 2020. Pozitívne boli hodnotené putovné výstavy k 75. výročiu konca druhej svetovej vojny, prezentujúce vojenský protifašistický odboj, vystavené vo vestibule PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  423. Nezabudli sme na 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

  obr.20423a Delegácia KVH-PFO TN sa na pozvanie spolupracujúcich inštitúcií a združení zúčastnila v Brezovej pod Bradlom 4. júna 2020 otvorenia výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Jej otvorenie sa začalo kladením vencov k Pamätníku Štefana Osuského, jedného zo signatárov zmluvy. Výstava bude prezentovaná vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>>


  422. Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe

  obr.20422b K 75. výročiu skončeniu II. svetovej vojny v Európe sa pred Posádkovým klubom Trenčín konalo stretnutie až 18. mája 2020 - po uvoľnení opatrení. KVH - PFO udelil primátorovi mesta Trenčín Richardovi Rybníčkovi a generálporučíkovi Pavlovi Honzekovi, predsedovi sekcie Klubu generálov SR Sever záslužné medaile za spoluprácu s klubom a ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  421. Nezabudli sme na 75. výročie oslobodenia svojho mesta

  obr.20421a Trenčín oslobodili jednotky Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády 10. apríla 1945. Na komorné stretnutie k 75. výročiu oslobodenia mesta pozval jeho primátor na Brezinu k pamätníku aj delegáciu vybraných klubov. Mesto inštalovalo na cintoríne obetí nemeckých okupantov novú informačnú tabulu s fotografiami umučených, venovaných ZO SZPB gen. Goliana Trenčín 1. Viac je tu : otvoriť >>>


  420. Spomienka na čs. prieskumníka - parašutistu Jozefa Jablonku

  obr.19404ppl Kapitán v.v. Jozef Jablonka sa podľa historika Jiřího Šolca radí na prvé miesto v rebríčku úspešnosti čs. parašutistov s tromi akciami do nemeckého tyla. Prvýkrát bol vysadený 19. januára 1945 pri Závadnej Porube v okr. L. sv. Mikuláš v operácii JAVOR. Druhýkrát 22. februára pri Kroměříži a tretíkrát 26. marci pri Krhovej v okr. Valašské Meziříčí. Po splnení úloh prešiel cez front späť k útvaru : otvoriť >>>


  419. VČS Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

  obr.20419a 22. februára 2020 sa v Posádkovom klube Trenčín konala Výročná členská schôdza Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín. Na VČS bolo hodnotené plnenie úloh stanovených si na rok 2019, ako aj účasť členov klubu na jednotlivých aktivitách. Schválený bol aj "Plán práce na rok 2019". Rokovania sa zúčastnil aj prezident KVV SR a hostia zo spolupracujúcich klubov. Viac je tu :otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2020 :

  418. Pieta pri pomníku obetí brutality nacistov v lesoparku Brezina

  obr.19418 Na 75. výročie ukrutností páchaných Einsatzgruppe 13 v zime 1944 - 1945 na trenčianskej Brezine sa pri pomníku ich obetí konalo 30. decembra 2019 pietne stretnutie. Akciu venovanú pamiatke kruto zavraždených ľudí pripravil Klub vojenskej histórie protifaštického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. V lesoparku nacistickí zločinci zavraždili a zahrabali 69 ľudí. Viac je tu : otvoriť >>>


  416. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre 31 vojakov

  obr.19416 Ozbrojené sily SR si v Banskej Bystrici 9. augusta 2019 uctili účastníkov SNP vojenskou prehliadkou. Pochodovú zostavu brigády bojového zabezpečenia vytvorilo 31 jej príslušníkov. Na slávnostnom nástupe jednotiek zväzku 26. novembra 2019 v Trenčíne udelil Klub vojenskej histórie protifašistického odboja pamätné medaile na prehliadke pochodujúcim príslušníkom. Viac je tu : otvoriť >>>


  415. Pamätná medaila "Partizánska brigáda Jana Žižku" pre Júliusa Kusého

  obr.19415 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja udelil k 75. výročiu SNP svoju pamätnú medailu "Partizánska brigáda Jana Žižku" Júliusovi Kusému, jednému z jej ešte žijúcich bojovníkov. Pretože sa nemohol zúčastniť oslavy 75. výročia SNP na Jankovom vršku, bola mu odovzdaná v Bánovciach nad Bebr. Medailu mu na stretnutí odovzdali predseda a tajomník klubu. Viac je tu : otvoriť >>>


  414. Výstava Čs. vojaci bojovali po boku víťazných Spojencov (1939 -1945)

  obr.19414 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril 19. novembra 2019 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch čs. jednotiek po boku víťazných Spojencov už od septembra 1939 až do mája 1945. Výstava z 11. októbra je rozšírená o 4 panely a výstavku o chronológii vzniku čs. jednotiek aj bojov ich vojakov po boku Spojencov v druhej svetovej vojne. Viac je tu : otvoriť >>>


  413. Posvätenie kaplnky Srbov, Chorvátov a Slovincov v Trenčíne

  obr.19413 Na trenčianskom mestskom cintoríne bola 8. novembra 2019 posvätená kaplnka Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Kaplnku s kostnicou obetí prvej svetovej vojny pochádzajúcich z územia celého Balkánu, zrekonštruoval s podporou MsÚ Trenčín Srbsko-slovenský spolok SLOGA. Po posvätení kaplnky sa konala aj pieta k 101. výročiu skončenia I. svetovej vojny. Viac je tu : otvoriť >>>


  412. Čs. vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939-1945)

  Obr.19412 V Posádkovom klube Trenčín bola 11. októbra 2019 otvorená 1. časť výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov od septembra 1939 do mája 1945. Bola venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania územia Slovenska od vojsk nemeckých okupantov aj vlády vojnovej Slovenskej republiky. KVH-PFO požičala výstavu pobočka Zväzu letcov v Brne. Viac je tu : otvoriť >>>


  411. Výstava k 80. výročiu vzniku čs. vojska vo Francúzsku v roku 1939

  obr.19411 Výstavu k 80. výročiu vzniku čs. vojenského odboja proti nacistickému Nemecku vo Francúzsku v roku 1939 otvoril 4. septembra 2019 v Trenčianskom múzeu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Vernisáže sa zúčastnili delegácie samosprávy, štátnej správy, OblV SZPB, klubov a OZ aj veľvyslanci Francúzskej a Českej republiky aj 1. tajomník Ruskej federácie. Viac je tu : otvoriť >>>


  410. Oslava 75. výročia SNP v Trenčíne bola pri pamätníku na Brezine

  obr.19410 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1) a Klub vojenských veteránov Trenčín sa 4. septembra 2019 zúčastnili oslavy 75. výročia SNP. Usporiadal ju MsÚ Trenčín pri pamätníku na cintoríne 69 obetí v lesoparku Brezina, popravených nemeckými okupantmi. Oslavy sa v tom termíne mohli zúčastniť aj žiaci ZŠ. Viac je tu : otvoriť >>>


  408. Výstava v Bošáci k 80. výročia vzniku Čs. vojska vo Francúzsku

  obr.19408 Výstava v Bošáci bola otvorená dvakrát. Prvý krát koncom júna v miestnej Základnej škole. Na vernisáže spoznali na fotografiách otca predseda ZO SZPB a pani učiteľka aj niekoľkí žiaci svojich príbuzných. Druhá prezentácia bola na Obecnom úrade a vyvolala záujem obyvateľov Bošáce aj z jej okolia. Takmer 400 ich príbuzných bolo príslušníkmi 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


  407. Výstava o slovenských partizánoch v Bielorusku (1941- 1944)

  Obr.repkin Výstavu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja požičal Vojenský historický ústav Bratislava. Klubu ju doplnil informáciami o slovenskej Zaisťovacej divízie na území Bieloruska a Ukrajiny aj o pomníkoch slovenských vojakov, ktorí zahynuli na území okupovaných krajín a sú pochovaní v Ovruči. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín do 31. augusta 2019. Viac je tu : Otvoriť >>>


  406. Stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.19406 Slávnostné stretnutie k 74. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe usporiadali 6. mája 2019 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov "generála Goliana" Trenčín - 1 a Posádkový klub Trenčín. Po stretnutí bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená malá výstavka s prednáškou na tému výročia. Viac je tu : otvoriť >>>


  405. Spoločný zájazd z Trenčína na Bradlo 4. mája 2019

  obr.19405 Členovia Klubu vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s členmi Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Trenčín, Klubu numizmatikov a Klubu vojenskej histórie uskutočnili na 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika zájazd na miesto jeho posledného odpočinku pod mohylou na Bradle. Po skončení oficiálneho pietneho stretnutia položili k mohyle spoločný veniec. Viac je tu : otvoriť >>>


  404. Účasť členov KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome

  obr.19404 Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Drietoma od nemeckých vojsk sa 25. apríla 2019 stretli predstavitelia obce, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína aj ďalších organizácií a združení spoločne s občanmi obce pred dvomi pamätnými tabulami ich rodákov, ktorí bojovali proti okupantom a fašizmu. Viac je tu : otvoriť >>>


  403. Výstava vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku (1939-1940)

  obr.19403 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zapožičal spolupracujúcemu klubu pre "Štefánikov dom" v Brezovej pod Bradlom výstavu "Československý vojenský odboj vo Francúzsku 1939 -1940". Výstava bola otvorená 12. apríla 2019 pod názvom "Štefan Osuský a čs. vojsko". Diplomat Osuský, rodák z Brezovej, mal veľký podiel na vzniku čs. odboja a vojska vo Francúzsku. Viac je tu : otvoriť >>>


  402. Slávnostné stretnutie k 74. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

  obr.19402 Trenčín a jeho okolie po Váh oslobodili jednotky "Červenej armády" ZSSR a Kráľovskej rumunskej armády 10. apríla 1945. Na 74. výročie oslobodenia mesta Trenčín sa 10. apríla 2019 konala na Brezine spomienka pri pamätníku na cintoríne 69 obetí, zavraždených nemeckými okupantmi v zime 1944 -1945. K výročiu sa 13. apríla konal 44. ročník turistického pochodu. Viac je tu : otvoriť >>>


  401. Výstava o rozbití aj Druhej ČSR a vzniku čs. odboja (1939 - 1940)

  obr.19401 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril 13. marca 2019 v Posádkovom klube Trenčín vlastnú výstavu "Česko-slovenský zahraničný odboj vo Francúzsku (1939 - 1940)". Jej súčasťou bola výstavka o rozbití aj Druhej ČSR podľa projektu Hitlera, ktorý sa ani po Mníchovskej zrade nevzdal cieľa ovládnuť územie celej ČSR. Mnoho občanov začalo odboj doma aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


  398. Výročná členská schôdza Klubu vojenských výsadkárov v Trenčíne

  obr.19398 V Posádkovom klube Trenčín sa 9. februára 2019 konala v poradí už 15. výročná schôdza trenčianskeho oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR. Oblastný klub založený v apríli 2003 sa za 15. rokov dostal do povedomia vojenskej aj civilnej verejnosti. Viceprezident KVV SR odovzdal jeho expredsedovi Jozefovi Krajčírovi certifikát o udelení titulu „Čestný predseda oblasti Trenčín“. Viac je tu : otvoriť >>>


  397. Prípravy na ozbrojené povstanie sa začali Vianočnou dohodou

  obr.19397

  Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín - 1) pripravil 2. januára 2019 v Posádkovom klube Trenčín prednášku a 22. februára 2019 aj výstavku k 75. výročiu Vianočnej dohody. Časť opozičných politických strán vo vojnovej Slovenskej republike sa po zmenách vo vojensko-politickej situácii v roku 1943 dohovorili pripraviť zvrhnutie kolaborantskej slovenskej vlády. otvoriť >>>


  396. Spoločná výstava "Generál Štefánik" v Trenčíne

  obr.19avz01

  Vo vestibule úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 1. februára 2019 otvorená výstava o velikánovi slovenského národa, generálovi M.R. Štefánikovi. Výstava ho prezentovala ako osobnosť svetového formátu a bola prístupná do konca februára 2019. Exponátmi prispeli aj Klub filatelistov a Klub numizmatikov z PK Trenčín. Externá reportáž z vernisáže výstavy + video je tu : otvoriť >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2018 :

  393. Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne

  0831o Pamätnú tabuľu obetiam "Veľkej vojny" odhalili na kaplnke "kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov" v Trenčíne pred Dňom vojenských veteránov 9. novembra 2018. V kostnici za kaplnkou je uložených 172 kostier obetí z Balkánu, ktoré zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v prvej svetovej vojne. Tabuľa bola odhalená z iniciatívy srbských združení a spolkov na Slovensku. Viac je tu : otvoriť >>>


  392. V Drietome bola odhalená pamätná tabula čs. legionárovi

  obr.18392 V obci Drietoma, v okrese Trenčín, si 25. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa aj zásluh čs. légií na vybojovaní územia štátu Čechov a Slovákov. Na záver podujatia bola odhalená pamätná tabula čatárovi Jánovi Minárikovi, príslušníkovi 22. čs. streleckého pluku, ktorý bojoval na fronte vo Francúzsku v rokoch 1917-1918 a účastníkovi bojov o štátne hranice ČSR : otvoriť >>>


  391. Oslavy dvoch významných výročí v Brezovej po Bradlom

  obr.18391 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) uskutočnil 22. septembra 2018 zájazd na oslavy dvoch výročí v Brezovej pod Bradlom. Bolo to 170. výročie víťazstva slovenských dobrovoľníkov nad silou maďarskej milície 22. októbra 1848 a 25. výročie Dňa Ozbrojených síl SR. Účastníci zájazdu navštívili aj Múzeum M.R. Štefánika a jeho mohylu na Bradle. Viac >>> + video


  390. V bitke o Viedeň zastavili Európania rozpínavosť Osmanskej ríše

  obr.18390 Bitka pri Viedni zásadne ovplyvnila ďalší vývoj v Európe na sklonku 17. storočia. Porážkou vojsk osmanských Turkov bolo zastavené ich úsilie podmaniť si nové územia v srdci Európy. 12. septembra 1683 armáda poľského kráľa Jana Sobieskeho III. silou rozhodla o víťazstve spojeného vojska kresťanskej Európy. Jej výsledok bol aj začiatkom konca osmanskej ríše a jej expanzie do Európy : viac >>>


  389. Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP

  obr. 0835 Pred budovou Veliteľstva Pozemných síl OS SR v Trenčíne sa 29. augusta 2018 konala spomienka na armádneho generála i.m. Jána Goliana. Ešte ako dôstojník sa Golian stal hlavným organizátorom vojenských príprav na SNP aj prvým veliteľom povstaleckej 1. československej armády. Členovia HOS 1. ČSA na Slovensku v SNP položili veniec k pamätnej tabuli na budove VPS OS SR : viac >>>


  387. Trenčania na slávnostnej členskej schôdzi ZO SZPB Očová

  obr.18387 Na pozvanie Oblastného KVV SR Banská Bystrica sa delegácia členov KVV SR Trenčín a ZO SZPB Trenčín -1 zúčastnila slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB Očová. Na schôdzi prijali názov „ZO SZPB generálmajora Juraja Pivolusku Očová“. Schôdzi predchádzalo pietne stretnutie, venované príslušníkom 2. čs. samostatnej "parabrigády" v ZSSR a osádke Li-2, ktoré spadlo pri Očovej. Viac >>>


  385. Spomienkové stretnutie k 100. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.18385 Mesto Trenčín s veliteľstvom Posádky Trenčín pripravili vo štvrtok 7. júna 2018 v bývalých kasárňach "drotárskeho" C.a K. pešieho pluku 71 spoločné stretnutie k 100. výročiu vzbury jeho vojakov v Kragujevci. Stretnutie pri pamätníku tam popravených 44 slovenských vojakov pluku sa konalo po slávnostnom nástupe posádky Trenčín. K 100. výročiu sa uskutočnili aj ďalšie podujatia v Trenčíne. Viac je tu >>>


  384. Stretnutie k 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

  obr.384 V dňoch 8. alebo 9. mája si pokrokové štáty pripomenuli 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aktom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne dobytom Červenou armádou. Spojenci v nej porazili nacizmus aj fašizmus. OSN vyzvala svoje členské štáty, mimovládne organizácie aj jednotlivcov, aby si pripomínali tieto dva dni. Trenčania si výročie pripomenuli 9. mája 2018 : viac >>>


  383. Odhalenie pamätníka pilotovi RAF Antonovi Vankovi v rodnej obci

  obr.18383 V Lednických Rovniach bol dňa 7. mája 2018 odhalený pamätník Antonovi Vankovi, československému letcovi v britskom Kráľovskom letectve. Zahynul 8. decembra 1944 ako pilot 312. československej stíhacej perute v Spitfire pri štarte k operačnému letu. V roku 1946 mu bol udelený Československý vojnový kríž 1939 a povýšený do hodnosti podplukovník in memoriam bol v roku 1991. Viac >>>


  382. Výstavu o Karolovi Pajerovi v Gemersko-malohontskom múzeu

  obr.18382 Výstavu o Karolovi Pajerovi, hrdinovi protifašistického odboja, ktorý pomohol záchraniť stovky detí vo Francúzsku v 2. svetovej vojne spolu aj s výstavou o 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku otvorili v Rimavskej Sobote 4. mája 2018 dvaja kurátori Klubu vojenských veteránov Trenčín a Klubu priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Zúčastnili sa aj aj piety pri pamätníku osloboditeľov mesta. Viac >>>


  380. Výstava "Vznik československých légií" vo Francúzku (1914-1918)

  obr.18380 K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) a Posádkový klub Trenčín výstavu fotografií o vzniku čs. jednotiek a formovaní čs. vojska vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny. Pripravila ju inštitúcia "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale". Viac >>>


  379. Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

  obr.18379 Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 14. apríla 2018 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Turistické podujatie je už tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia od nemeckých okupantov aj slovenských "ľudákov" a kolaborantov 10. apríla 1945. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>


  378. Výstava o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie ČSR (1944-1945)

  Obr.18378 Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril dňa 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru (v ZSSR) v bojoch za oslobodenie Československa (1944 - 1945). Jej súčasťou je aj prezentácia publikácie na rovnakú tému. Autorom výstavy aj publikácie je historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Viac je tu : otvoriť >>>


  377. Vyhodnotenie činnosti Klubu výsadkárov za rok 2017 na VČS

  Obr.18377 V súlade s plánom činnosti oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, konala sa v Posádkovom klube Trenčín v sobotu 3. februára 2018 výročná členská schôdza. Na rokovaní bola vyhodnotená práca výboru a účasť členov na aktivitách klubu v roku 2017. Správa o činnosti potvrdila, že úlohy boli splnené so cťou. Po diskusii bolo doplnené uznesenie aj Plán činnosti na rok 2018. viac je tu >>>


  376. Oslavy 75. výročia víťazstva v bitke pri Stalingrade

  Obr.18376 Rusko 2. februára 2018 oslávilo 75. výročie víťazstva armády Sovietskeho zväzu v bitke pri Stalingrade. Bitka sa skončila 2. februára 1943 víťazstvom Červenej armády, ktoré vojská zničili hlavné sily nemeckej 4. tankovej a 6. armády, 3. a 4. rumunskej aj 8. talianskej armády. V meste, dnes už premenovanom na Volgograd, sa pred oslavami konala slávnostná vojenská prehliadka : viac je tu >>>


  375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

  Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov dňa 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska "a to, čo ich spája letcov a výsadkárov je aj padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné, aj v tomto duchu treba chápať túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


  Informácie o aktivitách trenčianskych klubov v roku 2017 :

  374. Aktivity Klubu vojenskej histórie - ZO SZPB Trenčín 1 v decembri 2017

  Obr.17374 V decembri 2017 poslednými aktivitami Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 boli stretnutie jubilantov a pietne stretnutie pri pamätníku obetí nemeckých okupantov v lesoparku na trenčianskej Brezine. Ešte pred Vianocami sa výboru podarilo dokončiť 6 panelov na tému 1. čs. armádny zbor v bojoch za oslobodenie ČSR (1944 -1945). Viac je tu >>>


  373. Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch

  Obr.17373 v dňoch od 17. do 23. novembra 2017 sa konala tzv. "púť Československej obce legionárskej" do Francúzska. Ich cieľom bolo pripomenúť si pamiatku 21. a 22. streleckého pluku "československých légií" vo Francúzsku na miestach ich vzniku a bojov v prvej svetovej vojne. Českí a Slovenskí dobrovoľníci tam bojovali pred 100 rokmi bojovali za vznik novej vlasti, Republiky Československej. Viac je tu >>>


  371. Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja

  Obr.17371 Pamätné medaily dvom aktívnym účastníkom bojov proti fašizmu odovzdal dňa 24. októbra 2017 v Posádkovom klube Trenčín osobne minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš. Prevzali ich 95-ročný Štefan Šteflovič a 90-ročný Pavol Liška, ktorí sa nemohli zúčastniť oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku príslušníkov 1. ČSAZ v ZSSR na Dukle. Viac je tu >>>


  370. Po stopách M. R. Štefánika a čs. dobrovoľníkov v Taliansku

  Obr.17370 V dňoch 22. septembra až 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Talianska. Cieľom púte bola navšteva miest zajateckých táborov, kde boli sústredení v 1. svetovej vojne rakúsko-uhorskí zajatci. Boli medzi nimi aj Česi a Slováci, ktorí vytvorili v Taliansku čs. vojsko. Počas púte bol odhalený pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. Viac o púti je tu >>>


  369. Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920)" v Trenčíne

  Obr.17369 Od 14. do 29. septembra 2017 bola v Posádkovom klube Trenčín nainštalovaná výstava "Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920)." Putovná výstava Nadácie M. R. Štefánika a Ústavu politických vied SAV je venovaná 100. výročiu prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia čs. légií - spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu národa, vzniku ČSR a tragickej smrti M. R. Štefánika. Viac o výstave je tu >>>


  368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

  Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska : gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Súťažné družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


  367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

  Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu niekoľkých slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutí v Prostějove a Žiline sa v meste Chrudim konala 26. augusta 2017 oslava pre výsadkárov troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


  365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

  Obr.17365 Vo veku 95. rokov v pondelok 7. augusta 2017 navždy odišiel generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie nacistami okupovanej vlasti. Ako radista paradesantnej skupiny Platinum-Pewter zabezpečoval od marca 1945 rádiové spojenie medzi Prahou a Londýnom aj Košicami. Pre výsadkárov bol legendou. Viac je tu >>>


  364. Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video

  obr.17364 Slovenskom putuje "Legiovlak" - múzeum o legendárnych československých légiách, ktoré bojovali v Rusku. Keď sa českí a slovenskí dobrovoľníci tzv. Českej družiny osvedčili ako prieskumníci, z ich jednotky postupne vznikol až čs. armádny zbor. Ten si však po boľševickej revolúcii musel cestu domov prebojovať cez celé Rusko. Druhá zastávka Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne. Viac je tu >>>


  363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

  Obr.17363 V dňoch 5. až 7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline už tradičné stretnutie veteránov výsadkového vojska z Česka a zo Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárni 5. pŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


  362. Spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury

  obr.14301 V trenčianskych Kasárňach SNP sa 8. júna 2017 konalo spomienkové stretnutie k 99. výročiu Kragujevskej vzbury vojakov náhradného práporu bývalého c.k. pešieho pluku 71. Stretnutie sa konalo v parčíku pred pamätníkom 44 popravených slovenských vojakov z "drotárskeho" pluku. História pluku, v ktorom slúžila väčšina pradedov a starých otcov rodín z Turca, Oravy a Horného Považia je tu >>>


  361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

  Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Prvé vyhodnotenie je tu >>>


  360. Trenčania si slávnostne pripomenuli koniec druhej svetovej vojny

  Obr.17360 v utorok 9. mája 2017 sa pri pamätnej tabuli venovanej osloboditeľom mesta v 2. svetovej vojne, umiestnenej na Posádkovom klube Trenčín, konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Slávnostnú akciu pripravili Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín. Viac je tu >>>


  359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

  Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe druhej svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016. Viac je tu >>>


  358. Trenčania si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta

  obr.17358 Pri pamätníku na trenčianskej Brezine si mesto Trenčín 10. apríla 2017 pripomenulo 72. výročie oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Trenčín oslobodili vojaci sovietskej a rumunskej armády. V bojoch o mesto a okolité obce padlo 1380 rumunskych a 1255 sovietskych vojakov, zahynulo aj 171 civilistov. Po oslobodení objavili na Brezine 69 obetí umučených nemeckými okupantmi. Viac je tu : otvoriť >>>


  357. 42. ročník pochodu "Vojenská päťdesiatka" sa vydaril

  1. medaila pre V-50-ku Klub slovenských turistov OKST Dukla Trenčín s OKST TTS Trenčín a Oblastný výbor SZPB Trenčín so Zväzom vojakov SR usporiadali v sobotu 8. apríla 2017 diaľkový turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Podujatie bolo súčasťou osláv 72. výročia oslobodenia mesta Trenčín od nemeckých okupantov a miestnych kolaborantov 10. apríla 1945. Vyhodnotenie pochodu je tu : otvoriť >>>


  356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

  Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku od 30 do 94 rokov aj zo slovenských Klubov vojenských výsadkárov a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


  353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

  Obr.17353 Už 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista-radista a čestný občan mesta Chrudim svoje výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


                                                                                           vzad >>> na staršie informácie
  Aktualizované 1. októbra 2020

  Prepínač na :


  Mesto Trenčín
  Mesto
  Trenčín

  Posádkový klub Trenčín
  Posádkový klub
  Trenčín

  Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
  Múzeum SNP
  Ban. Bystrica

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  SZPB

  Múzeum Parti-
  zánskej brigá-
  dy Jana Žižku:

  obr.mpbjmv
  Otvoriť >>>

  Spoločnosť M. R. Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  VHÚ Bratislava
  Vojenský
  historiský
  ústav

  W-stránka ZV SR
  Zväz vojakov
  SR

  Logo KGSR
  Klub gene-
  rálov SR

  W-stránka KVV BA
  KVV SR

  W-stránka KVV PV
  KVV v Česku

  W-stránka SVVZ.CZ
  SVVZ.CZ

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  Kragujevac

  W-stránka KST
  OKST TJ Dukla Trenčín

  W-stránka KST
  Klub slovenských turistov

  W-stránka SCK
  Klub slovenských cykloturistov

  W-stránka ZSF
  Zväz slovenských filatelistov

  TRENČAN
  História
  Trenčína


  Vojny na video

  2svinfoa
  Cesty k druhej
  svetovej vojne

  2csinfoa
  Cesty k zániku ČSR v r. 1939

  2svinfod
  Tri štáty na-
  padli Poľsko

  2cskdo1a
  DUKLA 1944:
  brána do ČSR

  ARCHÍV
  článkov :

   č. 331 - 350
   č. 311 - 330
   č. 291 - 310
   č. 271 - 290
   č. 251 - 270
   č. 231 - 250
   č. 211 - 230
   č. 191 - 210
   č. 171 - 190
   č. 151 - 170
   č. 141 - 150
   č. 131 - 140
   č. 121 - 130
   č. 111 - 120
   č. 101 - 110
   č. 091 - 100
   č. 081 - 090
   č. 071 - 080
   č. 061 - 070
   č. 041 - 060
   č. 021 - 040
   č. 001 - 020