Niektoré výročia z histórie z oboch vojen sú významné a je potrebné si ich pripomínať aj dnes
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
 |  Výstavy  |  Výročia  |  Aktivity  |  Dejiny  |  Avíza  |  Všeličo  |  Technika  | A. Fillo  |  Info-vii  |  Každoročné výročia :

NAŠE KLUBY :

   Aktuálne informácie
   klubov v PK Trenčín

   Klub výpočtovej
   techniky Trenčín

   Klub vojenských
   veteránov ( TN )

   Klub vojenských
   výsadkárov (TN)

   Klub letcov a pa-
   rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
   KF 52-19 Trenčín

   Klub numizmati-
   kov a historikov

   Klub vojenskej
   histórie Trenčín


Bývalé kluby :

   Klub priateľov Fran-
   cúzska a Slovenska

   Klub priateľov VKK
   Tatranské Matliare


Telefón:
v pracovné dni
10.00 - 11.30 h
0948 928 924


Adresa:
Klub výpočtovej
techniky v PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
klubvtn@zoznam.sk
Google

Publikácie klubov:

Červené barety

Publikácie KVV - SR
doplnené 17.02.2021
Výber na stiahnutie
pdf je tu:
otvoriť >>>

Publikácie z oblasti
vojenskej histórie :


História c.k.71. pp

C. a K. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >>>

1. čs.pd v RF

Československý vojen-
ský odboj vo Francúz-
sku v roku 1939 a 1940

je na stiahnutie tu >>>


Karol Pajer

Karol Pajer - hrdina protifašistického od-
boja vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >>>


Pôvodný text publi-
kácie (v slovenčine)

je na prečítanie tu >>>

Nezabudnime-TN

Pamätníky a pamätné
tabule obetiam II. sve-
tovej vojny v okresoch
Trenčín + Bánovce nad
Bebravou ( 2. vydanie )

je na stiahnutie tu >>>

Na interaktívnej ma-
pe sú tu :
otvoriť >>>

1.ČSAZvZSSR

1. ČSAZ v bojoch za
oslobodenie Česko-
slovenska 1944-1945

je na stiahnutie tu >>>

Ocenenia "Klubu vo-
jenskej histórie proti-
fašistického odboja"


pameda1

( Kliknutím zobraziť
líc aj rub medaile )

Viac je tu: otvoriť >>>

Významné výročia ktoré si pripomíname každoročne:

Úvod : V dejinách každého štátu existujú udalosti, ktoré sú označované za historické míľniky z dôvodu, že predurčili pre konkrétnu spoločnosť jej vývoj na mnohé desaťročia dopredu. Mnohé z udalostí, ktoré sa odohrali v dávnejšej i nedávnej minulosti mali pre obyvateľov územia dnešného Slovenska vskutku zásadný význam. Aj dnes, keď už je Slovensko samostatným štátom, nebude na škodu si pripomenúť niektoré z takých historických míľnikov, lebo každý z nich bol jedným z krokov na dlhej ceste vývoja národov Slovenska v Európe. Na tejto stránke sú zoradené informácie, ktoré sa pokúsili zachytiť kľúčové udalosti v našich dejinách :
1. Udalosti vedúce k sformovaniu národa :
výročie : V revolučnom roku 1848 povstali za svoje práva aj Slováci obr.0848
Keď nový uhorský snem odoprel rovnaké práva v Uhorsku nemaďarským národom, Štúr, Hurban a Hodža ich chceli pre Slovákov vybojovať. Vo Viedni sformovali Slovenskú národnú radu aj jednotku dobrovoľníkov a presunuli sa na Myjavu. SNR vyhlásila uhorskej vláde neposlušnosť a vyzvala Slovákov si svoje práva vybojovať. Prvú bitku s jednotkami vlády v Pešti povstalci vybojovali pri Brezovej 22. septembra 1848. Viac je tu >>>
Rakúsko-Uhorské vyrovnanie - jeho príčiny a dôsledky obr.0848
Asi v polovici 19. storočia sa zahraničná aj vnútorná politická situácia Rakúskej ríše ocitla v hlbokej krízy. Po niekoľkých prehraných vojnách začali v monarchii narastať požiadavky nenemeckých národov, hlavne Maďarov, na liberalizáciu absolutistického režimu v ríši. Cisár František Jozef I. riešil spor vytvorením monarchie Rakúsko-Uhorsko. Viac je tu >>>
2. Slovensko vzniklo v Československu :
28. októbra 1918 vznikla Československá republika Malý znak Česko-Slovenska
K vyhláseniu vzniku Československej republiky došlo 28. októbra 1918 v Prahe po reakcii ľudí na informáciu o prijatí podmienok prezidenta USA na rokovanie o mieri s Rakúsko-uhorskom. Nový, spoločný štát Čechov a Slovákov štát vznikol vyhlásením Národného výboru československého z 28. októbra a Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Uznaný bol štátmi Dohody, ale o svoje hranice musel bojovať. Viac je tu : otvoriť >>>
Príchod dočasnej československej vlády na Slovensko v roku 1918 obr.0873
6. novembra 1918 pricestovali do Skalice štyria oficiálni predstavitelia dočasnej československej vlády prevziať od maďarskej administratívy územie Slovenska a riadiť veci verejné nového čs. štátu. Od toho dňa sa začalo aj oslobodzovanie územia Slovenska spod nadvlády už novej Maďarskej republiky, ktorá si ho nárokovala aj po rozpadajúceho sa Uhorska. Viac je tu : otvoriť >>>
Územie Slovenska sa v rokoch 1918 - 1919 muselo vybojovať obr.0881
Územie dnešného Slovenska bolo po vzniku Československa (dňa 28. októbra 1918) aj naďalej kontrolované maďarskými úradmi a vojskom, ktoré existenciu spoločného nového štátu Čechov a Slovákov ignorovali a odmietali odísť za južnú hranicu územia Slovenska. Prevzatie územia Slovenska od vzniknutej Maďarskej republiky sa muselo uskutočniť okrem nátlaku štátov Dohody aj vojenskou silou Viac je tu : otvoriť >>>
>>> Trianonská zmluva oddelila od Maďarska aj územie Slovenska
obr.0994 Dňa 4. júna 1920 bola v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska s novými nástupnickými štátmi po porážke Rakúsko-Uhorska v prvej svetovej vojne. 71,5 % územia bývalého Uhorska bolo pridelené štátom susediacim s Maďarským kráľovstvom. Územie Slovenska bolo oddelené od Maďarska štátnou hranicou a včlenené do nového Československa. Viac je tu >>>
3. Cieľavedomé rozbitie Československa otvoriť >>>
6. Návrat Slovenska do Československa
>>> Slovensko oslavuje výročie Slovenského národného povstania
obr.09111 29. augusta si znova pripomenieme výročie SNP. V radoch povstaleckých síl bojovali aj príslušníci 30 národov Európy, Ameriky aj Austrálie, ktorí dva mesiace bránili slovenské povstalecké územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu. SNP bolo neoddeliteľnou súčasťou viacerých ozbrojených vystúpení antifašistov v porobenej Európe a preto musí aj naďalej zostať jednou z kľúčových udalostí dejín Slovenska. Viac je tu >>>
>>> Pripomíname si výročie Karpatsko-duklianskej operácie
Označenie dobitej štátnej hranice 8. septembra 1944 sa pod Duklianskym priesmykom začal najvýznamnejší útok československých zahraničných jednotiek v II. svetovej vojne. Zväzky sovietskej Červenej armády a jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR sa úporne prebíjali k štátnej hranici prvej ČSR, bránenej nemeckými vojakmi. Po mimoriadne ťažkých bojoch prekročili čs. vojaci slovenskú hranicu až 8. októbra 1944. V tzv. "údolí smrti" zahynuli tisíce vojakov. Viac je tu >>>
>>> Výročie ukončenia oslobodzovania celého územia Slovenska
Obr.10153 Oslobodzovanie Slovenska začali 20. septembra 1944 zväzky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu Červenej armády prekročením štátnej hranice pri Michalovciach a oslobodením obce Kalinov. Skončilo 3. mája 1945 po 226 dňoch bojov oslobodením obcí Makov a Klokočov. Územie Slovenska oslobodzovala Červená armáda, od 6. októbra 1944 1. čs. armádny zbor v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj rumunská kráľovská armáda : viac >>>
Súvisiace informácie: Aktuálne výročia v histórii nášho národa

Stránka bude aktualizovaná postupne
( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 24.08.2019 - Aktualizované 30.10.2021

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M.R.Štefánika

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka KVV BA
KVV SR

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
TrenčínaVojny na video

2svinfoa
Cesty k druhej
svetovej vojne

2csinfoa
Cesty k zániku ČSR v r. 1939

2svinfod
Tri štáty na-
padli Poľsko

0812 11. čs. ppr
Východný

2cskdo1a
DUKLA 1944:
brána do ČSR

ARCHÍV

informácie:
č. 401 - 420
č. 381 - 400
č. 361 - 380
č. 341 - 360
č. 321 - 340
č. 301 - 320
č. 281 - 300
č. 261 - 280
č. 241 - 260
č. 221 - 240
č. 201 - 220
č. 181 - 200
č. 161 - 180
č. 141 - 160
č. 121 - 140
č. 101 - 120
č. 081 - 100
č. 061 - 080
č. 041 - 060
č. 021 - 040
č. 001 - 020
1918 - 2008 Pamätník popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.